20.04.2022

Linnavalitsus kiitis heaks uue jäätmekava eelnõu

Tallinn kavatseb uue jäätmekava järgi laiendada biojäätmete ja tekstiilijäätmete liigiti kogumist ning kujundada jäätmejaamadest ringmajanduskeskused.

Kolmapäeval linnavalitsuse heakskiidu saanud jäätmekava eesmärk on kavandada linna jäätmehoolduse tegevusprogrammid ja -suunad kuni aastani 2026.

"Jäätmekava annab meile konkreetsed suunised, kuidas liikuda ringmajanduse poole. Selle kava suurim ülesanne on peatada olmejäätmete tekke kasv, teisalt peame neid olmejäätmeid senisest veelgi enam liigiti koguma ning võimalikult palju asju taaskasutama,“ ütles abilinnapea Joosep Vimm. „Sealhulgas on jäätmekavas kirjas, et tuleb loobuda ühekordsete nõude kasutamisest avalikel üritustel."

Jäätmekavaga plaanitud peamise muudatusena muutub edaspidi kohustuslikuks biojäätmete liigiti kogumine kõigil kinnistutel. Praegu ei pea biojäätmete mahutit olema vähem kui kümne korteriga elumajade juures ning asutustes-ettevõtetes, kus biojäätmeid tekib nädalas vähem kui 20 kg või kui kinnistul tegutseb toitlustusettevõte, sh restoran ja muu samalaadne toiduteenust pakkuv ettevõtja, milles on vähem kui 25 istekohta või lasteaed, kool või haigla, milles on vähem kui 112 kohta.

Kavandatava uue regulatsiooniga säilib eramajadel ja kahe korteriga elamutel võimalus biojäätmed kompostida nõuetekohaselt kohapeal, kuid kõik ülejäänud peavad hakkama biojäätmeid liigiti koguma mahutisse ja andma need üle jäätmevedajale. 

Tekstiilijäätmete liigiti kogumine täna Tallinnas juba jäätmejaamade kaudu toimib, kuid perioodil 2022–2026 on vaja tõhustada tekstiilijäätmete liigiti kogumist ning leida väljundeid nende käitlemiseks. Kasutatud rõivaste ja tekstiili korduskasutuse edendamisel Tallinnas on kavas jätkata hästi toimivat koostööd korduskasutusorganisatsioonidega ja otsida süsteemi laiendamise võimalusi. Korduskasutusorganisatsioonid tuleks kaasata linna ringmajanduskeskuste loomisse ja käitamisse ning selle valdkonnaga seotud arendusprojektidesse ja algatustesse.

Uuel jäätmekava perioodil soovitakse jäätmejaamadest kujundada ringmajanduskeskused, kuhu lisaks jäätmete üleandmise võimalustele luuakse lisafunktsioone ringmajanduse edendamiseks, näiteks korduskasutusruumid, parandus- ja õmblustöökojad. Korduskasutusruumide näol luuakse inimestele võimalus suunata oma vanu ja korralikke asju, mida enam ei soovita, uuele ringile. Parandus- ja remonditöökodadega antakse inimestele võimalus oma asju parandada luues neile selleks sobivad võimalused ja andes vajalikud vahendeid.

Kavas on tõhustada kogu jäätmealast teavitust linnas, et inimesed mõistaksid, kui oluline on oma tekkinud jäätmeid liigiti koguda juba tekkekohal, sest see võimaldab tekkinud jäätmeid maksimaalselt võtta ringlusesse ja vähendada loodusressursside kasutust.

Jäätmekava kehtestamiseks peab selle heaks kiitma Tallinna linnavolikogu. Tallinna jäätmekava eelnõu aastateks 2022–2026 on kättesaadav linna kodulehel aadressil https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Tallinna-jaatmekava