30.01.2018

Linnavalitsus uuendab Tallinna kriisikomisjoni põhimäärust

Linnavalitsus moodustas esmakordselt Tallinna kriisikomisjoni 2004. aastal. Seoses uue hädaolukorra seaduse jõustumisega muutusid kriisikomisjoni moodustamise alused ja komisjoni ülesanded. Eeltoodust tulenevalt moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse määrusega alatise komisjonina Tallinna kriisikomisjon ja kinnitatakse selle uuendatud põhimäärus. Kriisikomisjoni eesmärk on koordineerida kriisireguleerimisalaseid tegevusi linna haldusterritooriumil ning vajaduse korral abistada hädaolukorda lahendavaid asutusi ja eriolukorra juhti.

Kriisikomisjoni ööpäevaringse valvetelefoni kaudu tagatakse operatiivne tegutsemine elutähtsate teenuste katkestuste ja muude kriisiolukordade korral. Komisjon koordineerib kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuste korraldamist ning korraldab muude ülesannete lahendamist.

Hädaolukorra seaduse (§ 6 lõike 4) kohaselt on komisjoni esimees linnapea. Komisjoni aseesimees on kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abilinnapea. Komisjoni esimehe ja komisjoni aseesimehe äraolekul juhib komisjoni tööd vanim linnavalitsuse liige. Hädaolukorra seaduse kohaselt kinnitab kriisikomisjoni koosseisu linnapea oma käskkirjaga.

Kinnitatava põhimääruse kohaselt on komisjonil õigus moodustada ööpäevaringse valmisolekuga kriisireguleerimismeeskond ja raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupp, kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupp ning muid komisjoni üksusi ja kinnitada nende koosseisud.