26.11.2015

Linnavolikogu asus eelarvet vaagima

Linnavolikogu istungil on täna esimesel lugemisel 2016. aasta linnaeelarve eelnõu kogumahuga 570,4 miljonit eurot.

Abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas tõdes eelarve eelnõu menetlust sisse juhatavas sõnavõtus, et igal uuel eelarvel on oma nägu, mida mõjutavad selle ajahetke püüdlused ja valikud ja see, millised on eeloleval aastal kõige pakilisemad lahendamist vajavad küsimused.

„Nii nagu varasematel aastatel oleme ka eeloleva aasta eelarvet koostades pidanud oluliseks linna finantsstabiilsuse ja usaldusväärsuse säilitamist,“ rõhutas Aas. „See annab linlastele kindlustunde, et linn suudab tõrgeteta täita kõik talle seatud ülesanded, pakkuda heal tasemel avalikke teenuseid ning et unustatud ei ole ka linna pikaajalisi arengueesmärke.“

Aasa sõnul lähenes linnavalitsus järgmise aasta eelarvele harjumuspäraselt alalhoidlikult. „Eelarve mahuks oleme kavandanud 570,4 miljonit eurot, mis on võrreldes 2015. aasta esialgse eelarvega 7,8 % enam,“ ütles Aas. Kahe lisaeelarvega kasvas linna 2015. aasta eelarve kogumaht 567,8 miljonile eurole. „Kahe lisaeelarve koostamine näitab, et aasta oli linnale edukas - Tallinn on jätkuvalt kasvav ja arenev linn.“

2015. aasta algusest on linna elanikkond kasvanud umbes 4800 inimese võrra. „Viimaste aastate arengud on olnud soodsad linna tuludele, kuid arusaadavalt on see toonud endaga kaasa ka vajaduse täiendavateks investeeringuteks linnakeskkonda ning kulutuste kasvu tulenevalt suuremast nõudlusest nii avalike teenuste kui ka erinevate toetuste järele,“ tõdes Aas.

Linna järgmise aasta tulude üldmahuks on kavandatud ligi 540 miljonit eurot, millest üle poole ehk 326,3 miljonit eurot moodustab üksikisiku tulumaksust laekuv tulu. Linna 2016. aasta tegevuskuludeks on kavandatud 473,4 miljonit eurot ning investeerimisprojektideks 81,2 miljonit eurot, millele lisandub antav sihtfinantseering summas 6,9 miljonit eurot.

Tegevuskuludes on suurima osakaaluga jätkuvalt haridusvaldkonna, linnatranspordi ja sotsiaalhoolekande valdkonna kulud, mis moodustavad kokku üle 60% eelarve kuludest. Investeeringutes on jätkuvalt suurima osakaaluga teede ja tänavate, hariduse, spordi ja elamumajanduse valdkonnad, mis kokku moodustavad üle 82% investeeringuprojektidest.

„Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2014-2020 vahendite avanemisega langeb nende toel kavandatavate välisprojektide elluviimise kõrgpunkt just aastatele 2016 ja 2017,“ ütles Aas. „Kõigist linna järgmise aasta investeerimisprojektidest moodustavad välisrahastusega projektid 30,7%.“

Aas rõhutas, et haridusvaldkonnas on jätkuvalt üheks olulisemaks tegevuseks lasteaiakohtade loomine ja võimaldamine. „Suurem tähelepanu on suunatud erivajadustega laste lasteaiakohtade loomisele ja nende tingimuste parandamisele. Uus erivajadustega laste rühm avatakse Tallinna Lasteaias Õunake.

Hariduse valdkonna investeeringute mahuks oleme kavandanud kokku üle 15 miljoni euro, mis on 57,5% enam kui käesoleval aastal. Välisrahastuse toel on kavas rekonstrueerida Pihlaka tn 10 asuv hoone, kus avatakse Lasteaia Kraavikrõll sõimemaja. Samuti alustatakse L. Koidula tn 23 asuva hoone lasteaiaks rekonstrueerimist. Seal avatakse uued rühmad 2017. aasta alguses. Muudeks vajalikeks jooksvateks remonttöödeks lasteaedades oleme kavandanud kokku 2 miljonit eurot.“

Põhikoolide ja gümnaasiumite remontöödeks ja soetusteks on eelarves ette nähtud ligi 9,8 miljonit eurot. „Järgmise aasta augustis lõpetatakse tervikrenoveerimised Tallinna Tehnikagümnaasiumis ja Tallinna Õismäe Vene Lütseumis ning alustatakse Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlahoone tervikrenoveerimist,“ täpsustas Aas. „Koolide muudeks remonttöödeks, soetusteks ja tuleohutusnõuete täitmiseks on kavandatud 1,1 miljonit eurot. Lisaks eeltoodule on kavas tellida projektid erivajadustega laste koolide - Tallinna Tondi Põhikooli ja Lasnamäe Põhikooli – renoveerimistööde teostamiseks.“

Huvikoolide remondiks ja soetusteks on kavandatud 471 tuhat eurot, sealhulgas vahendid Punane tn 69 koolihoone renoveerimisprojekti koostamiseks, eesmärgiga avada seal Lasnamäe Huvikool.

Kultuurivaldkonna järgmise aasta prioriteediks on töötasude ühtlustamine linna erinevates kultuuriasutustes. Alates 1. aprillist tagatakse kõrgharidusega kultuuritöötajale täistööaja korral miinimumtöötasu 830 eurot, mis on senisest 13,5 % enam.

Kultuurivaldkonna olulisimateks investeeringuobjektideks on Tallinna Loomaaia polaariumi jääkarude ekspositsiooni ehituse alustamine, milleks on kavandatud 1,25 miljonit eurot, ning renoveerimistööd Tallinna Linnateatri ning Mustpeade Maja hoonetes.

Tallinna Lauluväljaku AS-ile on kavandatud investeeringutoetus summas 600 tuhat eurot, et teostada Lauluväljaku raadiotorni rekonstrueerimine ja laulukaare trosside vahetamine. Tallinna Linnahalli AS-ile on kavandatud vahendid linnahalli hoone ekspertiisi teostamiseks ning rekonstrueerimisprojekti koostamise alustamiseks. Kokku on plaanis kultuurivaldkonda investeerida 3,9 miljonit eurot.

Spordivaldkonnas jätkatakse sportimisvõimaluste parandamise ja laiendamisega, sellekohasteks investeeringuteks on kavandatud 6,1 miljonit eurot. Renoveeritakse Kalevi spordihall ning Kadrioru staadion. Korda saab ka Lasnamäe spordikeskuse jalgpalliväljak, kus vahetatakse välja jalgpalliväljaku kunstmurukate. Põhja-Tallinna linnaosas alustatakse ka kauaoodatud Sõle spordikeskuse ehitusega.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas on järgmise aasta linnaeelarves ette nähtud vajalikud vahendid 2015. aasta lõpus avatud Tallinna Vaimse Tervise Keskuse uue üksuse - Iru noortemaja - tegevuseks. Laste hoolekandes koondatakse laste turvakoduteenuse osutamine teenuse kvaliteedi ja paindlikkuse suurendamiseks linna asutusse Tallinna Laste Turvakodu. Muude kriisirühmade hoolekandes suurendatakse sotsiaalmajutusüksustes osutatavate sotsiaalteenuste mahtu.

Sotsiaalhoolekande valdkonna investeeringuteks on kavandatud 1,7 miljonit eurot. „Üheks suuremaks tööks on käesoleval aastal alustatud Tuulemaa tn 6 asuva sotsiaalmajutusüksuse renoveerimine,“ ütles Aas. „Lõpetatakse ka Tallinna Tugikeskuse Juks Kadaka tee 153 hoonetekompleksi ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Hooldekodu tee 2 asuva hoone katuste renoveerimine ja fassaadide soojustustööd.“

Tervishoiu valdkonnas laiendatakse munitsipaalperearstikeskuse tegevust uue üksuse avamisega Lasnamäel ning jõuavad lõpule Tallinna Kiirabi Retke tee 1 asuva hoone rekonstrueerimistööd. Linnamajanduse valdkonna investeeringuteks on ette näihtud 2,6 miljonit eurot, millest olulisim projekt on Valdeku tn 13 asuva hoone rekonstrueerimine põlvkondade majaks.

Elamumajanduse valdkonna investeeringuteks on kavandatud 5,5 miljonit eurot. Alustatakse 75 korteriga õpetajate maja ehitamist aadressile Uuslinna tn 3a ning jätkatakse ühiselamu tüüpi hoonete renoveerimisega, valmivad Paljassaare tee 37 ja Sõpruse pst 5 hoonete renoveerimisprojektid.

Ühistranspordi valdkonnas võetakse kasutusse neli uut CAF trammi, mille tulemusena komplekteeritakse trammiliinid nr 3 ja 4 täielikult uute moodsate trammidega. Olemasolevate trammide rekonstrueerimiseks eraldatakse Tallinna Linnatranspordi AS-ile 1,6 miljonit eurot.

„Teedesse ja tänavatesse panustab linn kokku 54 miljonit eurot, mis on üle kahe korra enam kui käesoleval aastal,“ rõhutas Aas. „Alustatakse Reidi tee ehitamisega ning Haabersti ristmiku ja Gonsiori tänava rekonstrueerimisega. Jätkatakse kergliiklusteede rajamisega. Kui käesoleval aastal ehitati kergliiklusteid 5,9 kilomeetri ulatuses, siis järgmisel aastal plaanime ehitada veel 7,1 kilomeetrit.“

Kavas on viia Viru tänava sõidutee ja kõnnitee ühele tasapinnale, lõpetada Majaka tänava rekonstrueerimine, lisaks rekonstrueerida Võidujooksu, Valdeku, Weizenbergi ja mitmed teised tänavad ning jätkata kvartalisiseste teede remonti. Järgmisel aastal hakatakse rekonstrueerima ka Kopli suunalist trammiteed ning alustatakse trammitee ehitamist lennujaamani. „Selleks otstarbeks oleme kavandanud Tallinna Linnatranspordi AS-ile investeeringutoetuse summas4,2 miljonit eurot,“ ütles Aas.

Investeeringuteks heakorda on kavandatud 4,7 miljonit eurot. Suurematest töödest on kavas Tammsaare pargi rekonstrueerimise alustamine ja Tondiloo pargi arenduse lõpetamine. Metsakalmistule rajatakse kolumbaarium ning tellitakse projekt Siselinna kalmistu kalmistuhoone ja kolumbaariumi rajamiseks.