03.05.2017

Lisaeelarve panustab haridusse, ühistransporti ja teedesse

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule Tallinna linna 2017. aasta esimese lisaeelarve eelnõu, mille vastuvõtmisel suureneb linnaeelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 21 miljoni euro võrra.

Lisaeelarve vastuvõtmisel kujuneb Tallinna linna 2017. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud mahuks 676 miljonit eurot.

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku 17,3 miljoni euro võrra. Kulud suurenevad kokku ligi 14 miljoni euro võrra. Aas lisas, et valdkonnad, millele lisaeelarvega enim täiendavaid vahendeid ette nähakse, on haridus, ühistransport ning teede remont ja korrashoid.

„Tulu kasvu peamiseks allikaks on üksikisiku tulumaks – lisaeelarve suurendab tulumaksust laekuvat tulu 8,5 miljoni € võrra,“ ütles tegevlinnapea Taavi Aas. „Lisaeelarvesse kavandatud tulumaksu täiendav laekumine tuleneb tulu saajate arvu ja nende deklareeritud tulu kiiremast kasvust võrreldes eelmise aasta lõpul prognoosituga.“

Aas rõhutas, et positiivse lisaeelarve koostamise vajadus näitab taas kord, et Tallinna rahaline seis on kindel ja hea. „Seda kinnitab ju ka hiljutine rahvusvahelise reitinguagentuuri Moodys hinnang, mis tõstis Tallinna pikaajalise reitingu A3 tasemelt A2-le,“ ütles Aas. „Reitingutõusu põhjuseks on Tallinna pidevalt paranenud eelarvepositsioon“. Reitinguagentuuri hinnangul on Tallinn suutnud kulusid kontrollida ja kasvatanud oma likviidsusreserve, mis agentuuri hinnangul „kujutavad linnale arvestatavat puhvrit“.

„Uuest õppeaastast saavad tasuta koolilõuna ka kõigi linna munitsipaalkoolide gümnaasiumiastme õpilased,“ rõhutas Aas. „Ühtlasi tõstame uuest õppeaastast linna palgal olevate üldhariduskoolide, huvikoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpetajate töötasu alammäära 1 050 eurole. Alates 1. juulist tõuseb ka Tallinna Loomaaia töötajate palk.“

Teede ja tänavate korrashoiuks eraldatakse täiendavalt 1 010 475 €, tänavavalgustusele eraldatakse täiendavalt 131 960 € ning kujundusvalgustuse uuendamiseks ja ühtse valgustuslahenduse loomiseks 410 000 €.

Investeerimisprojektide kulutused suurenevad lisaeelarvega kokku 2,6 miljoni euro ja antav sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks 4,2 miljoni euro võrra.

Suurim investeeringute kasv, s.o 850 000 € on kavandatud hariduse valdkonda - täiendavad vahendid eraldatakse Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli, Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Mustamäe Saksa Gümnaasiumi renoveerimistööde projekteerimiseks, Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlahoone renoveerimise lõpetamiseks ja sisustuse soetamiseks ning Tallinna Prantsuse Lütseumi võimla ehitamise alustamiseks. Koolieelsete lasteasutuste remonttöödeks, soetusteks ning projekti „Lasteaedade 100 mänguväljakut“ kulutusteks eraldatakse 700 000 €. Lisaks on kavandatud vahendid Lasnamäe Tondiraba Huvikooli aadressil Punane tn 69 asuvasse hoonetekompleksi raamatukogu projekteerimiseks.

Linnatranspordi valdkonnas kavandatakse 700 000 € ühistranspordi ootekodade soetamiseks ja peatuste väljaehitamiseks. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile nähakse ette ligi 1,8 miljonit eurot trammide rekonstrueerimiseks ja retrotrammide valmistamiseks ning täiendavalt ligi kaks miljonit eurot Kopli suunalise trammitee rekonstrueerimise lõpetamiseks.

Raua tn 1/Pronksi tn 6 paiknevatesse ruumidesse Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse filiaali rajamiseks eraldatakse 200 000 €. Selle eesmärgiks on pakkuda mäluhäiretega eakatele paremat päevahoiuteenust ning ühtlasi luua Kesklinna Sotsiaalkeskuse hooldustöötajatele ajakohasemad töötingimused. Tallinna Kiirabile kolme uue kiirabiauto soetamiseks on lisaeelarve eelnõus ette nähtud 242 964 €.

Spordi ja vaba aja valdkonnas nähakse ette täiendavalt 600 tuhat eurot kulusid, millest suurem osa tuleneb käesoleva aasta mais taasavatava renoveeritud Kalevi spordihalli ja oktoobrist tegevust alustava Sõle spordikeskuse käivitamisest. Samas kasvab selle arvelt ka Spordi- ja Noorsooameti haldusala  omatulu.

Audentese spordigümnaasiumi õpilastele vajaliku lisatoitlustuse tagamiseks eraldatakse kulude osaliseks katmiseks toetusena 20 000 eurot. Sama suure summaga toetatakse Euroopa ülikoolide väitlemismeistrivõistluste korraldamist. Vaba aja messi „No vaata“ korraldamise kulude katteks eraldatakse 30 000 eurot. Suurima külastatavusega linna spordibaasidesse elustamisaparaatide soetamiseks nähakse ette 25 000 eurot.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas luuakse alates septembrist linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade koosseisudesse juurde kaks lastekaitse spetsialisti ja kuus sotsiaaltöö peaspetsialisti teenistuskohta. Puuetega isikute hoolekande teenusteks nähakse täiendavalt ette 250 764 € ning üldhooldekoduteenuse kulusid suurendatakse 154 029 € võrra.

Heakorra valdkonnas nähakse ette 60 000 eurot linnapõllumajanduse arendamiseks, mis on vajalik Paljassaare rannaniidu hooldustöödeks ning ühisaedade projekti ja kogukonna linnaaia projekti ettevalmistamistöödeks.

Linnaplaneerimise valdkonnas nähakse ette 65 000 eurot linnaruumiliselt olulisele 10 objektile, sh Haabersti ristmik, Linnahall, Peatänav ja Tammsaare park, kolmemõõtmeliste mudelite ja mudelis liikumise videoklippide loomiseks ning avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks. Lisaks on mereääre visiooni kujundamiseks kavandatud 20 000 eurot ning esimesele eestlasest Tallinna linnapeale Voldemar Lenderile ja tema haridustegelasest abikaasale Elfriedele Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks mälestusmärgi paigaldamiseks ideekonkursi korraldamiseks 30 000 eurot. Muinsuskaitseliseks tegevuseks eraldatakse lisaeelarvega täiendavalt 50 000 eurot Toompea tugimüüri korrastamiseks.

Täiendavad vahendid eraldatakse Hobuveski rekonstrueerimistöödeks ja sisustuse soetamiseks, Tallinna Loomaaia polaariumi jääkarude ekspositsiooni ehitamise lõpetamiseks ning Tallinna Botaanikaaia palmimaja katuse renoveerimiseks ja muudeks soetusteks.

Heakorra valdkonna investeeringud suurenevad lisaeelarvega 609 280 € võrra - suurendatakse vahendeid Tammsaare pargi rekonstrueerimiseks, Priisle pargi rajamiseks, Piiskopi aia korrastamiseks, Kopli Kalmistupargi rekonstrueerimiseks, Pelgulinna väljaku rajamiseks Kolde puiesteele, linna tänava- ja pargiinventari soetamiseks, koerte treenimis- ja jalutusväljakute rajamiseks Lilleküla staadioni juurde ja Merivälja parki, Pirita randa rannakabiinide soetamiseks ning Metsakalmistu kolumbaariumi rajamiseks.

Välisrahastuseta teede ja tänavate kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks kavandatud vahendid kasvavad lisaeelarvega 234 201 €. Lisavahendid suunatakse kvartalisiseste teede ja tänavate remondiks Mustamäe ja Põhja-Tallinna piirkonnas ning Narva mnt – Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimiseks.

Sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks suureneb lisaeelarvega kokku 4,2 miljonit eurot, sh eraldatakse täiendavalt 350 000 eurot Mustamäe kiriku rajamiseks.