08.06.2021

Loomade ujutamise ja pesemise keelamine Kopli lahes Põhja-Tallinna linnaosas

KORRALDUS

08.06.2021 nr T-28-1/21/96


Sotsiaalministri 03.10.2019 määruse nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” § 7 lg 3,
Tallinna Linnavolikogu 18.04.2013 määruse nr 24 „Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri“ § 3 lg 5 p 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20.04.2017 määrusega nr 8 „Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused“ kinnitatud Põhja-Tallinna ja Põhja-Tallinna Valitsuse põhimääruse § 26 lõikega 1 ja Tallinna Linnavolikogu 25.02.2016 määrusega nr 9„Tallinna supelrandade kasutamise ja hooldamise kord“ ning vajadusest tagada suplushooajal supluskohtades suplusvee nõuetekohane kvaliteet
1. Keelata loomade ujutamine ja pesemine Kopli lahes Põhja-Tallinna linnaosas alates
09.06.2021 kuni suplushooaja lõpuni.
2. Korraldus avaldada Tallinna linna ja Põhja-Tallinna linnaosa veebilehtedel.
3. Korraldusele on õigus esitada vaie Põhja-Tallinna Valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele
(Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199) või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn
15082) 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Uudise rubriigid: