07.10.2020

Ettekirjutus nõuab Merivälja tee 33 büroohoone ehituse peatamist

Augusti algul alanud Merivälja tee 33 erihaigla-ärihoone ehitamise kohta on algatatud menetlus ja tehtud ettekirjutus ehituse peatamiseks, sest kinnistul tehakse ehitustöid, mis ei ole kooskõlas ehitusprojektiga. Tööd tuli peatada hiljemalt 1. oktoobrist.

Tallinna linnaplaneerimise amet on algatanud Pirital Merivälja tee 33 kinnistule püstitatava erihaigla-ärihoone osas riikliku järelevalve menetluseja teinud ettekirjutuse. Ettepaneku kontrollida Merivälja tee 33 kinnistul ehitustööde vastavust kinnitatud ehitusprojektile tegi ametile Pirita linnaosa valitsus. „Ettekirjutuse nõude kohaselt tuleb peatada Merivälja tee 33 kinnistul kõik Tallinna linnaplaneerimise ameti kinnitatud ehitusprojektile mittevastavad ehitustööd hiljemalt 1. oktoobrist. Teiseks on ettekirjutuses nõue, et Merivälja tee 33 kinnistul toimuv ehitamine ja ehitus tuleb viia vastavusse ehitusprojektiga, sealhulgas ehitada hoonele projektis kajastatud mahus hoone maa-alune korrus. Sellele nõudele alternatiivsena on amet esitanud nõude, et hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuariks tuleb linnaplaneerimise ametile esitada Merivälja tee 33 hoone püstitamiseks ehitusloa taotlus koos nõuetekohase ehitusprojektiga,” sedastas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. „Ehitaja on valiku ees, kas ta teeb nüüd ehituse käigus muudatusi, et ehitustööd vastaks ehitusprojektile või siis taotleb erihaigla-ärihoone projekteerimise aluseks oleva detailplaneeringu muutmist. Valik on ehitaja käes,” sõnas linnaosavanem. 
Ettekirjutusenõuete täitmata jätmise korral rakendatakseettekirjutuse saaja suhtessunniraha.Sunniraha suuruson10 000 eurot.
Merivälja tee 33 kinnistul teeb ehitustöid AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg, kelle amet on määranud ettekirjutuse adressaadiks/saajaks.

Vaatlused tuvastasid rikkumised
Linnaosavanema sõnul on linnaplaneerimise amet riikliku järelevalve menetluse käigus teinud kinnistul paikvaatlusi, millest üks toimus 22. septembril. Vaatlusel tuvastati, et Merivälja tee 33 kinnistul toimub ehitustegevus, mille käigus ei rajata erihaigla-ärihoone kinnitatud ehitusprojektis ettenähtud maa-alust korrust ja selle rajamiseks pole ettevalmistusi tehtud.
Ettekirjutusest selgub, et Tallinna linnaplaneerimise amet on pöördunud e-kirja teel ehitamisega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseksehitustöid tegeva AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg poole. Ametihinnangul on ehitusfirma selgitused ja tegevused vastuolulised.
Riikliku ehitisregistri andmetel on Tallinna linnaplaneerimise amet 24. aprillil 2017. aastal väljastanud ehitusloa (nr 1712271/11442), millega on kinnitatud Merivälja tee 33 kinnistule püstitatava erihaigla-ärihoone ehitusprojekt. Ehitusprojekti kohaselt rajatakse Merivälja tee 33 kinnistule kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega äripindadega erihaigla. Selleprojekteerimise aluseks on olnud „Merivälja tee 33 kinnistu detailplaneering” (DP 027030), mis on kehtestatud Tallinna linnavolikogu otsusega 21.veebruaril 2013.

Haigla asemele büroo
„Kui maa-alust korrust hoonele ei rajata, siis ei ole ehitustegevus kooskõlas kinnitatud ehitusprojektiga. Seepärast ei saa me aktsepteerida lõpuni ehitamist,” sõnas Liinat. Merivälja tee 33 kinnistule püstitatava hoone ehitamisel maa-aluse korruse mitteehitamisel muutuvad ehitise olulised tehnilised andmed, mis tingivad 24.aprillil 2017 väljastatud ehitusloa kehtetuks tunnistamise.
Tänavu 2. juulil esitas AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg riikliku ehitusregistri kaudu linnaplaneerimise ametile aga uue ehitusloa taotluse (nr 2011271/14849) ärihoone püstitamiseks. Taotluse aluseks oleva ehitusprojekti kohaselt on ära jäänud maa-alune korrus ning haiglaplokk on asendunud bürooruumidega. Amet Merivälja tee 33 kinnistule püstitatavale hooneleuut ehitusluba ei väljastanud, sest taotluse juurde lisatud ehitusprojekt ei vastanud Merivälja tee 33 kinnistu kehtestatud detailplaneeringule.
„Kui ehitusettevõtja kinnitab, et ehitustööd toimuvad kinnistul 24. aprillil 2017 väljastatud ehitusloaga kinnitatud ehitusprojekti alusel, siis on vastuoluline esitada uus ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga olukorras, kus ehitustööd kinnistul juba käivad. Ehitusettevõtja niisugune tegevus näitab, et ehitusprojektile mittevastavast ehitamisest ollakse teadlik ning teadlikult jätkatakse omavoliliste ehitustöödega,” sedastas Liinat ettekirjutuses esiletoodut.
Ehitusregistri andmetel on rajatava hoone üldpind 5400 ruutmeetrit, millest lõviosa moodustavad erinevad haiglaruumid – kokku 4212 ruutmeetrit. Ehitise otstarve on erihaigla-ärihoone. Hoone pikkus on 140, laius 25 ja kõrgus 10 meetrit. Hoone peaks valmima 2021. aasta lõpuks.
Kinnistusraamatu andmetel kuulub Merivälja tee 33 kinnistu Merivälja Realestate OÜ-le.

Uudise rubriigid: