27.02.2021

Mustakivi teele jääv kanakulli pesa on aastaid asustamata

Haudelinnustiku inventuur Mustkivi tee pikenduse mõjualas tuvastas, et teele jäävat kanakulli pesa on linnupaar asustanud vaid korra – 2016. aasta kevadel. Eksperdihinnangu järgi saab Mustakivi tee pikendusele jäävaid elupaiku säilitada kõige paremini rajades osa teest viaduktina.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul oli hiljuti valminud haudelinnustiku inventuuri eesmärk selgitada välja kavandatava Mustakivi tee pikenduse ehitustööde mõjupiirkonnas pesitsevad linnuliigid ja projekti mõju haudelinnustikule ning esitada leevendus- ja rikastusmeetmed.
„Eksperdid külastasid uuringuala lindude pesitsemise tippajal varahommikuti ja hommikuti. Pesitsusajal kohati uuringualal 29 linnuliiki ja seal pesitseb 73–81 linnupaari,” vahendas linnaosavanem uuringu tulemusi. Arvukamad liigid on metsvint (kümme paari), musträstas (üheksa paari), rasvatihane (seitse paari), pruunselg-põõsalind (viis paari) ja väike-lehelind (viis paari).
Kanakulli pesa on aastaid tühi
„Inventuuri keskpunktis oli teadaolev kanakulli pesapaik, mis rajatud 2016. aasta kevadel. Seire käigus on pesa kontrollitud igal järgneval aastal ja ka möödunud aastal, kuid pesa on püsinud asustamata,” sõnas Liinat. Ta ütles, et igal aastal on piirkonnas otsitud võimalikku uut pesa, kuid seda pole leitud. Samuti ei ole lindudega kontakti õnnestunud luua peibutamise abil. „Seega tõdetakse uuringus, et praeguse informatsiooni põhjal ei ole võimalik öelda, kust kanakullipaar tuli ja miks nad pesa enam ei asusta. Vastusena on tõenäoline, et 2016. aastal pesitses kõnealuses pesas Kloostrimetsa territooriumil paar, kes mingil põhjusel tegi üheks aastaks umbes 1,2 kilomeetri pikkuse „hüppe” tavapärasest pesitsusalast väljapoole. Oletust toetab fakt, et just 2016. aastal ei õnnestunud Kloostrimetsa paari teadaolevatest pesadest leida ning ka uusi pesi ei leitud,” rääkis Liinat. Ta lisas, et eksperdihinnangu kohaselt on kõnealuse pesa väärtus kanakullile väheoluline, sest pesa pole neli aastat asustatud.
Osa teed rajada viaduktina
Eksperdihinnangu järgi tuleb Mustakivi tee pikenduse rajamisel säilitada võimalikult palju olemasolevaid lindude elupaiku. „Uuring toob esile leevendusmeetmed, kuidas vähendada kavandatava tee rajamise ja selle kasutamise mõju linnustikule. Uuring soovitab osa teetrassist viia tunnelina maa alla või viaduktina olemasolevate elupaikade kohale,” nimetas linnaosavanem üht meedet, mis on esitatud teisteski uuringutes. Tegemist on kõige efektiivsema lahendusega, et pesakohad säiliksid alal ka pärast kavandatava tegevuse elluviimist. 
Töid tohib teha kindlal ajal
Mõju minimeerimiseks tuleb säilitada võimalikult palju olemasolevaid puid ja põõsarinnet ning hoida see kompaktsena. Samuti aitavad elupaiku hoida pesakastid.
„Uuringus rõhutatakse, et raie- ja muid pinnakatet mõjutavaid töid tohib looduskaitseseaduse kohaselt teha vaid väljaspool pesitsusaega,” märkis Liinat.
Haudelinnustiku inventuuri Mustakivi tee pikenduse ehitustööde mõjualas koostas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel Tuulelind OÜ. Uuring on tehtud Mustakivi tee pikenduse keskkonnamõjude hindamiseks.

Uudise rubriigid: