18.08.2017

Mustamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks

1. Linnaosa vanema 17.08.2017 korralduse nr 1-1/100 alusel eelläbirääkimistega pakkumise alljärgnevate linnarajatiste kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks tähtajaga 5 (viis) aastat alghinnaga 8,00 eurot/m2 kalendrikuus:

1. Sõpruse pst lõigule A. H. Tammsaare tee ja E. Vilde tee vahel (Sõpruse pst 195a lähedale) 19 m2 suurusele linnarajatisele püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks;

2. E. Vilde tee 90a kinnistule (E. Vilde tee sõidutee poolsesse serva) 25 m2 suurusele linnarajatisele püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks;

3. E. Vilde tee T4 (E. Vilde tee 123 lähedale) 19 m2 suurusele linnarajatisele püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks;

2. Pakkumised esitada hiljemalt 1.09.2017 kell 10:00 Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Tallinn A. H. Tammsaare tee 135, teenindussaali. Pakkumised tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus märgusõnaga “Linnarajatise konkurss”. Pakkumise vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta. Ümbrikud avatakse 1.09.2017 kell 10:10.

3. Pakkumine peab sisaldama:

3.1. Äriplaani (tegevuskava).

3.2 Paigaldatava kioski eskiisprojekti (olemasoleva kioski puhul ka foto).

3.3 Andmed pakkuja kohta:

3.3.1 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nime, äriregistrikoodi, asukohta ja aadressi;

3.3.2 juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nime, äriregistrikoodi, asukohta ja aadressi;

3.3 nõusolekut linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega  pakkumisel kehtestatud tingimustel;

3.4 dokumenti tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumise esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldus- arvele;

3.5 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

3.6 Tallinna Transpordiameti tõendit (maksuvolg@tallinnlv.ee) kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta ja kinnitust Maksu- ja Tolliameti riigimaksude osas võlgade puudumise kohta;

3.3.7 pakkumise tegemise kuupäeva, esindaja puhul esindusõigust tõendavat dokumenti. Pakkumine peab olema allkirjastatud.

4. Lisaks Tallinna Linnavalitsuse 07.06.2006 määrusega nr 51 kehtestatud lepingu tüüpvormis sätestatud kohustustele, kohustub kasutusse võtja:

4.1 sõlmima kommunaalteenuste (elekter, vesi, prügi) lepingu teenuse osutajaga;

4.2 reklaami kasutamise korral lähtuma välireklaami paigutuse ja kujunduse põhimõtetest, mis kooskõlastatakse linnaosa valitsusega;

4.3 paigaldama prügikasti ja hoidma 6 m raadiuses müügikoha ümbruse pidevalt korras;

4.4 tagama, et püsiva müügikoha (kioski) paigaldamine on kooskõlas ehitusseaduse sätetega ja Tallinna ehitusmäärusega,

4.5 vabastama linnarajatise ennetähtaegselt üürileandja nõudmisel kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (maa müük, tee ehitus vms). Pinna kasutusse andjal ei teki kohustust maksta hüvitist, sh hüvitist saamata jäänud tulu eest.

4.6 püsivas müügikohas (kioskis) on alkoholiga kauplemine keelatud

5. Arveldused:

5.1 pakkuja peab kandma Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldusarvele IBAN EE311010220061053015, SWIFT: EEUHEE2X, viitenumber 5271050050050224 tagatisraha mille suurus on võrdne kolme kuu üüri alghinnaga (ühe m2 alghind (8€) korrutada rajatise suurusega m2 ja korrutada kolmega) Tagatisraha ülekandmist tõendav dokument tuleb lisada pakkumise dokumentide juurde;

5.1.1 juhul kui lõplik pakkumuse summa on suurem pakkumise alghinnast, on pakkumise võitja kohustatud enne lepingu sõlmimist tasuma 5.1 nimetatud arveldusarvele täiendavalt kolme kuu üürisumma ja juba makstud tagatisraha vahe.

5.2 pakkumise võitjale sissemakstud tagatisraha ei tagastata. Peale lepingu lõppemist või lepingu lõpetamist makstakse võitja kontole tagatisraha tagasi kui üürileandjal ei ole tekkinud nõudeid üürniku vastu. Kasutusse andja ei pea tagatisraha hoiustama krediidiasutuses ega oma varast eraldi. Kasutusse võtjal ei ole õigust nõuda intressi tagatisraha kasutamise eest. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates võitja väljakuulutamisest Mustamäe linnaosa vanema sellekohase korraldusega;

5.3 üüritasu maksmise kohustus tekib kasutajal Mustamäe Linnaosa Valitsusega sõlmitud linnarajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingus näidatud tähtajast alates;

5.4 üüri tasutakse vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele, millele lisanduvad kõik seadusest tulenevad riiklikud ja kohalikud maksud, maksustatava kuu 15. kuupäevaks;

5.5 lepingujärgsete maksetega viivitamisel peab kasutusse võtja tasuma viivist 0,05 % tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

5.6 kasutaja poolt oma lepinguliste kohustuste rikkumise korral on kasutaja kohustatud maksma iga rikkumise eest leppetrahvi 10% lõpliku pakkumise summast, kui kasutusse andja seda nõuab.

6. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamist, pakkumiste esitamise järjekorras. Eelläbirääkimiste sisu ei avalikustata. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise linnarajatise üüri tasu kohta. Komisjon tunnistab parimaks pakkumiseks, pakkumise tingimustele vastanud ning kõrgeima üüri kuutasu pakkumise teinud osavõtja. Komisjon teeb linnaosa vanemale ettepaneku kuulutada parima pakkumuse teinud pakkuja pakkumise võitjaks.

7. Pakkujal ei tohi olla Tallinna linna (sh Tallinna linna hallatavate asutuste) ees varasematest kasutuslepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh üüri-, kahjuhüvitise- või viiviste võlgnevusi). Kui pakkuja on juriidiline isik, ei tohi võlgnevusi olla ka juriidilise isiku juhatuse liikme(te)l või juriidilise isikuga vahetult seotud isikutel. Tallinna linnal on õigus valeandmete esitamise või võlgnevuste esinemise korral tunnistada pakkumus tühiseks.

8. Linnaosa vanem kinnitab haldusaktiga eelläbirääkimistega pakkumise võitja või tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

9. Võitjaga sõlmitakse üürileping. Üürilepingu sõlminud isikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.

10. Kui ühe kuu jooksul arvates pakkumiste tulemuste väljakuulutamisest ei ole lepingut sõlmitud pakkumise võitjast tulenevatel põhjustel on Mustamäe linnaosa vanemal õigus pakkumise tulemused tühistada. Sel juhul pakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.

11. Pakkumise tingimustega saab tutvuda Mustamäe Linnaosa Valitsuses A. H. Tammsaare tee 135, esmaspäeval kella 15:00-18:00 ja neljapäeval kella 10:00-12:00, informatsioon telefonil 6457519.