18.08.2017

Mustamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatiste kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks

1. Linnaosa vanema 17.08.2017 korralduse nr 1-1/99 alusel eelläbirääkimistega pakkumise Sõpruse pst 263 asuva 1487 m2 suuruse linnarajatise kasutusse andmiseks parkimisteenusega kauplemiseks 5 (viieks) aastaks, alghinnaga 0,20 eurot/m2 kalendrikuus.

2. Pakkumised esitada hiljemalt 4.09.2017 kell 10:00 Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Tallinn A. H. Tammsaare tee 135, teenindussaali. Pakkumised tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus märgusõnaga “Parkla konkurss”. Pakkumise vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta. Ümbrikud avatakse 4.09.2017 kell 14:30.

3. Pakkumine peab sisaldama:

3.1 andmed pakkuja kohta:

3.1.1 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nime, registrikoodi, asukoha aadressi;

3.1.2 juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukoha aadressi;

3.2 nõusolekut linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega  pakkumisel kehtestatud tingimustel;

3.3 dokumenti tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha peab olema laekunud pakkumise esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldus- arvele;

3.4 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

3.5 Tallinna Transpordiameti tõendit (maksuvolg@tallinnlv.ee) kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta ja kinnitust võlgade puudumise kohta riigimaksude osas Maksu- ja Tolliametile

3.6 pakkumise tegemise kuupäeva, esindaja puhul esindusõigust tõendavat dokumenti. Pakkumine peab olema allkirjastatud.

4. Lisaks Tallinna Linnavalitsuse 07.06.2006 määrusega nr 51 kehtestatud lepingu tüüpvormis sätestatud kohustustele, kohustub kasutusse võtja:

4.1 sõlmima kommunaalteenuste (elekter, prügi, jne) lepingu teenuse osutajaga;

4.2 reklaami kasutamise korral lähtuma välireklaami paigutuse ja kujunduse põhimõtetest, reklaam kooskõlastatakse linnaosa valitsusega;

4.3 paigaldama linnarajatisele välikäimla kuna puudub võrgu vesi ja kanalisatsioon;

4.4 koristama ja hoidma linnarajatise (parkla) aastaringselt prahist puhtana;

4.5 teostama talvel libeduse ja lumetõrjet;

4.6 remontima asfaltkatte augud ja markeerima värviga parkimiskohad;

4.7 sõlmima vajadusel lepingu elektriteenuse pakkujaga linnarajatise valgustamiseks tänavavalgustuse võrgust.

5. Vabastama linnarajatise ennetähtaegselt üürileandja nõudmisel kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (maa müük, tee ehitus vms). Pinna kasutusse andjal ei teki kohustust maksta hüvitist, sh hüvitist saamata jäänud tulu eest.

6. Arveldused:

6.1 pakkuja peab kandma Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldusarvele IBAN EE311010220061053015, SWIFT: EEUHEE2X, viitenumber 5271050050050224 tagatisraha mille suurus on võrdne kolme kuu üüri alghinnaga (ühe m2 alghind (0,20 €) korrutada rajatise suurusega 1487,0 m2 ja korrutada kolmega) kasutusse andja ei pea tagatisraha hoiustama krediidiasutuses ega oma varast eraldi. Kasutusse võtjal ei ole õigust nõuda intressi tagatisraha kasutamise eest.

6.1.1 juhul kui lõplik pakkumuse summa on suurem pakkumise alghinnast, on pakkumise võitja kohustatud enne lepingu sõlmimist tasuma 6.1 nimetatud arveldusarvele täiendavalt kolme kuu üürisumma ja juba makstud tagatisraha vahe.

6.2 pakkumise võitjale sissemakstud tagatisraha ei tagastata. Peale lepingu lõppemist või lõpetamist makstakse võitja arveldusarvele tagatisraha tagasi kui üürileandjal ei ole tekkinud nõudeid üürniku vastu. Kasutusse andja ei pea tagatisraha hoiustama krediidiasutuses ega oma varast eraldi. Kasutusse võtjal ei ole õigust nõuda intressi tagatisraha kasutamise eest. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates võitja väljakuulutamisest Mustamäe linnaosa vanema sellekohase korraldusega;

6.3 üüritasu maksmise kohustus tekib kasutajal Mustamäe Linnaosa Valitsusega sõlmitud linnarajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingus näidatud tähtajast alates;

6.4 üüri tasutakse vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele, millele lisanduvad kõik seadusest tulenevad riiklikud ja kohalikud maksud, maksustatava kuu 30. kuupäevaks;

6.5 lepingujärgsete maksetega viivitamisel peab kasutusse võtja tasuma viivist 0,05 % tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

6.6 kasutaja poolt oma lepinguliste kohustuste rikkumise korral on kasutaja kohustatud maksma iga rikkumise eest leppetrahvi 10% lõpliku pakkumise summast, kui kasutusse andja seda nõuab.

7. Pakkujal ei tohi olla Tallinna linna (sh Tallinna linna hallatavate asutuste) ees varasematest kasutuslepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh üüri-, kahjuhüvitise- või viiviste võlgnevusi). Kui pakkuja on juriidiline isik, ei tohi võlgnevusi olla ka juriidilise isiku juhatuse liikme(te)l või juriidilise isikuga vahetult seotud isikutel. Tallinna linnal on õigus valeandmete esitamise või võlgnevuste esinemise korral tunnistada pakkumus tühiseks.

8. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamist, pakkumiste esitamise järjekorras. Eelläbirääkimiste sisu ei avalikustata. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise linnarajatise üüri tasu kohta. Komisjon tunnistab parimaks pakkumiseks, pakkumise tingimustele vastanud ning kõrgeima üüri kuutasu pakkumise teinud osavõtja. Komisjon teeb linnaosa vanemale ettepaneku kuulutada parima pakkumuse teinud pakkuja pakkumise võitjaks.

9. Linnaosa vanem kinnitab haldusaktiga eelläbirääkimistega pakkumise võitja või tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

10. Võitjaga sõlmitakse üürileping.

11. Kui ühe kuu jooksul arvates pakkumiste tulemuste väljakuulutamisest ei ole lepingut sõlmitud pakkumise võitjast tulenevatel põhjustel on Mustamäe linnaosa vanemal õigus pakkumise tulemused tühistada. Sel juhul pakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.

12. Pakkumise tingimustega saab tutvuda Mustamäe Linnaosa Valitsuses A. H. Tammsaare tee 135, esmaspäeval kella 15:00-18:00 ja neljapäeval kella 10:00-12:00, informatsioon telefonil 6457519.