16.03.2015

Mustamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks

1. Linnaosa vanema 13.03.2015 korralduse 1-1/62 alusel eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks alates 10.04.2015 tähtajaga 5 (viis) aastat, alghinnaga 8,00 eurot /m2 kalendrikuus järgmistel tingimustel:

1.1. Sõpruse pst 232 sõidutee poolse hoone otsa läheduses 17,9 m2 linnarajatisele püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks, funktsioon – kaubandus/toitlustus.

2. Pakkumine peab sisaldama:

2.1. Tegevuskava.

2.2. Paigaldatava kioski eskiisprojekti (olemasoleva kioski puhul ka foto).

2.3. Andmed pakkuja kohta:

2.3.1. füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress;

2.3.2. juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress;

2.3.3. nõusolek linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega  pakkumisel kehtestatud tingimustel;

2.3.4. dokument tagatisraha tasumise kohta;

2.3.5. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

2.3.6. Tallinna Transpordiameti tõend kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta ja kinnitus võlgade puudumise kohta riigimaksude osas;

2.3.7. pakkumise tegemise kuupäev, esindaja puhul esindusõigust tõendav dokument. Pakkumine peab olema allkirjastatud.

3. Lisaks Tallinna Linnavalitsuse 07.06.2006 määrusega nr 51 kehtestatud lepingu tüüpvormis sätestatud kohustustele, kohustub kasutusse võtja:

3.1. Kommunaalteenuste (elekter, prügi) kasutusse võtmiseks sõlmima lepingu teenuse osutajaga.

3.2. Reklaami kasutamise korral lähtuma välireklaami paigutuse ja kujunduse põhimõtetest, mis kooskõlastatakse linnaosa valitsusega.

3.3. Koristama ja hoidma pidevalt puhtana müügikoha ümbruse (kioski puhul raadiusega 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, paigaldama prügikasti).

3.4. Tagama, et püsiva müügikoha (kioski) paigaldamine on kooskõlas ehitusseaduse sätetega ja Tallinna ehitusmäärusega.

3.5. Vabastama linnarajatise ennetähtaegselt üürileandja nõudmisel kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (maa müük, tee ehitus vms). Pinna kasutusse andjal ei teki kohustust maksta hüvitist, sh hüvitist saamata jäänud tulu eest.

4. Tagatisraha suurus on võrdne kolme kuu üüri alghinnaga s.o. 429,6 € (ühe m2 alghind korrutada rajatise suurusega m2 ja korrutada kolmega). Võitjale sissemakstud tagatisraha ei tagastata. Peale lepingu lõppemist või lepingu lõpetamist makstakse võitja kontole tagatisraha tagasi kui üürileandjal ei ole tekkinud nõudeid üürniku vastu. Mittevõitnud pakkumise esitajatele tagastatakse ettemakstud tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole nr EE311010220061053015 viitenumber 5271050050050224 SEB Pank enne pakkumise esitamist.

5. Osavõtjatel esitada pakkumised hiljemalt 01.04.2015 kella 9.30 Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenindussaali, Tallinn A. H. Tammsaare tee 135, kinnises ümbrikus märgusõnaga “Linnarajatise konkurss” ja märge konkreetse rajatise kohta, millele pakkumine esitatakse. Pakkumise vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta. Ümbrikud avatakse 01.04.2015 kell 10.00.

6. Isikud, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.

7. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamist, pakkumiste esitamise järjekorras. Eelläbirääkimiste sisu ei avalikustata. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise linnarajatise üüri ja kõigi lisatingimuste kohta. Komisjon tunnistab parimaks pakkumiseks, pakkumise tingimustele ja lisatingimustele vastanud ning üüri kogusummas kõrgeima pakkumise teinud osavõtja.

8. Linnaosa vanem kinnitab haldusaktiga eelläbirääkimistega pakkumise võitja või tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

9. Võitjaga sõlmitakse üürileping. Üürilepingu sõlminud isikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele. Üüri tasutakse vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele kord kuus, maksustatava kuu 15. kuupäevaks, millele lisanduvad kõik seadusest tulenevad riiklikud ja kohalikud maksud.

10. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud üürilepingut, tühistatakse pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine. Sel juhul pakkuja poolt sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

11. Pakkumise tingimustega saab tutvuda Mustamäe Linnaosa Valitsuses A. H. Tammsaare tee 135 tuba nr 215, informatsioon telefonil 6457519.