11.10.2016

Mustamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise

1.Linnaosa vanema 11.10.2016 korralduse nr 1-1/166 alusel läbirääkimistega pakkumise Tallinna linnale kuuluva 13 (kolmeteistkümne) ehitise pinna (edaspidi pind või pinnad), mille valitsejaks on Tallinna Kommunaalamet, kasutusse andmiseks 3 (kolmeks) aastaks reklaami või teabe eksponeerimiseks tervikobjektina hinnaga 1235,0 eurot kalendrikuus.

Pinnad antakse kasutusse koht kindlalt ehitise pinnaga ühendatud 13 välireklaamkandja paigaldamiseks, mis võimaldavad eksponeerida 13 kaheküljelist plakatit mõõduga kuni 18 m2 (3 x 6). Kui välireklaamkandja asub täielikult haljasalal, siis peab olema reklaamtahvli jala kõrgus ehk reklaamtahvli alumise ääre kõrgus maapinnast vähemalt 3 meetrit. Pinnad antakse kasutusse järgmistele asukohtadele ja tingimustele:

1.1  Sõpruse pst lõik A. H. Tammsaare tee ja E. Vilde tee vahel (J. Sütiste tee 1 lähedale) transpordimaale;

1.2  Sõpruse pst lõik A. H. Tammsaare tee ja E. Vilde tee vahel (Sõpruse pst 201/203 lähedale) transpordimaale;

1.3  Sõpruse pst lõik A. H. Tammsaare tee ja E. Vilde tee vahel (Sõpruse pst 195a lähedale) transpordimaale;

1.4  Sõpruse pst lõik A. H. Tammsaare tee ja E. Vilde tee vahel (Sõpruse pst 202 lähedale) transpordimaale;

1.5  Sõpruse pst lõik Tildri tn ja A. H. Tammsaare tee vahel (Sõpruse pst 163 lähedale) transpordimaale;

1.6  Sõpruse pst lõik Tildri tn ja A. H. Tammsaare tee vahel (Parditiigi pargi lähedale) transpordimaale;

1.7  Kadaka tee T1 (Mustamäe tee 60 lähedale) transpordimaale;

1.8  Mustamäe tee T5 (Mustamäe tee 137 lähedale) transpordimaale;

1.9  Mustamäe tee T5 katastritunnus 78405:502:0047 (Mustamäe tee 90a lähedale) transpordimaale;

1.10          Mustamäe tee T5 katastritunnus 78405:502:0047 (A. H. Tammsaare tee 111 lähedale) transpordimaale;

1.11          A. H. Tammsaare tee T5 katastritunnus 78405:503:0043 (A. H. Tammsaare tee 81 lähedale) transpordimaale;

1.12          Ehitajate tee lõik T2 katastritunnus 78405:501:0098 (Ehitajate tee 5 lähedale) transpordimaale;

1.13          Kadaka tee lõik T3 (Kadaka tee 56a lähedale) transpordimaale.

2. LED-ekraan tüüpi reklaamkandjaid eelpool nimetatud asukohtadesse ei ole lubatud paigaldada.

3. Pakkumised esitada hiljemalt 26.10.2016 kell 10:00 Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenindussaali aadressil A. H. Tammsaare tee 135. Pakkumised tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus märksõnaga „Reklaamkandjad 2016“. Pakkumiste vastuvõtmisel märgib vastuvõtja ümbrikule vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja. Ümbrikud avatakse 26.10.2016 kell 10:10.

4. Pakkumine peab sisaldama:

4.1 Reklaamkandja jooniseid (vaated, lõiked, konstruktsiooniline lahendus, sõlmed ja muud vajalikud joonised koos mõõtudega). Seletuskirja kasutatavate materjalide, värvitoonide jne kohta, olemasolevate konstruktsioonide korral lisada fotod. Välireklaamkandjate joonised peavad olema kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ametis.

4.2 Andmed pakkuja kohta:

4.2.1 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, asukoha aadress;

4.2.2 juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoha aadress;

4.3 nõusolek ehitiste pindade kasutusse võtmiseks läbirääkimistega pakkumises kehtestatud tingimustel;

4.4 dokument tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt pakkumise esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arveldusarvele;

4.5 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma täisarvudes kui need ei lange kokku loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4.6 kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või tehtud pankroti otsust;

4.7 Tallinna Transpordiameti tõend (maksuvolg@tallinnlv.ee) kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta ja pakkuja kinnitus võlgnevuse puudumise kohta riiklike maksude osas Maksu-ja Tolliametile;

4.8 pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja puhul volikiri.

4.9 pakkumine peab olema esitatud A-4 formaadis.

5. Arveldused:

5.1 pakkuja peab kandma Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse arveldusarvele IBAN EE311010220061053015, SWIFT: EEUHEE2X, viitenumber 5271050050050224, tagatisraha, mille suuruseks on pakkumise alghinna kolmekordne summa, s.o. 3705,0 (kolm tuhat seitsesada viis) eurot. Tagatisraha ülekandmist tõendav dokument tuleb lisada pakkumise dokumentide juurde;

5.1.1 juhul kui lõplik pakkumise summa on suurem pakkumise alghinnast, on pakkumise võitja kohustatud enne lepingu sõlmimist tasuma 5.1 nimetatud arveldusarvele täiendavalt kolme kuu üürisumma ja juba makstud tagatisraha vahe.

5.2 pakkumise võitjale sissemakstud tagatisraha ei tagastata. Peale lepingu lõppemist või lõpetamist makstakse võitja kontole tagatisraha tagasi kui üürileandjal ei ole tekkinud nõudeid üürniku vastu. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates pakkumise võitja väljakuulutamisest Mustamäe linnaosa vanema sellekohase korraldusega;

5.3 üüritasu maksmise kohustus tekkib kasutajal Mustamäe Linnaosa Valitsusega sõlmitud lepingus näidatud tähtajast alates;

5.4 üüri tasutakse vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvetele millele lisanduvad kõik seadusest tulenevad riiklikud ja kohalikud maksud maksustatava kuu 15. kuupäevaks;

5.5 lepingu järgsete maksetega viivitamisel peab kasutusse võtja tasuma viivist 0,1% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

5.6 kasutaja poolt oma lepinguliste kohustuste rikkumise korral on kasutaja kohustatud maksma iga rikkumise eest leppetrahvi 10 % lõpliku pakkumise summast, kui kasutusse andja seda nõuab.

6. Pinna kasutusse võtja kohustused:

6.1 paigaldab pinnale vaid sellised välireklaamkandjad, mis vastavad Tallinna Linnavalitsuse 23.12.2002 määrusega nr 137 kehtestatud välireklaamkandjate paigaldamise ja kujunduse põhimõtetele;

6.2 eksponeerib vaid sellist välireklaami, mis on linnapilti ja antud pinnale paigutamiseks sobilik;

6.3 tagab välireklaamkandjate korrashoiu ning hoolduse ja välireklaami eksponeerimise välireklaamkandjal lepingu kehtivuse ajal;

6.4 tagab välireklaamkandjate püsivuse ning rikutud või lagunenud välireklaamkandjate korrastamise või eemaldamise 24 tunni jooksul;

6.5 tagab amortiseerunud ning seetõttu linnapilti sobimatu välireklaamkandja korrastamise, vajadusel väljavahetamise 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates vastavasisulise teate saamisest Tallinna linna ametiasutustelt;

6.6 täidab Tallinna linna heakorra eeskirja;

6.7 tagab, et lepingu kehtivuse ajal ei muudeta välireklaamkandjate asukohti ilma Mustamäe Linnaosa Valitsuse loata.

7. Arvestama reklaamkandjate piirkonda jäävate kehtestatud ja koostamisel olevate detailplaneeringutega ja ehitusprojektidega. Detailplaneeringute ja ehitusprojektide ajakohane info kajastub Tallinna planeeringute registris (http.//tpr.tallinn.ee). Kui linnaehituslikel põhjustel on vajalik mõne välireklaamkandja teisaldamine ja asenduskohta poolte kokkuleppel ei leita väheneb kuu üürihind vastavate välireklaamkandjate arvu võrra (ühe asukoha hind võrdub lõplikul pakkumisel tehtud hind jagatuna reklaamkandjate arvuga). Pinna kasutusse andja teatab sellest pinna kasutusse võtjale ette vähemalt 30 kalendripäeva ning pinna kasutusse andjal ei teki kohustust maksta kasutusse võtjale hüvitist sh hüvitist saamata jäänud tulu eest.

8. Pakkumise korraldaja ei kompenseeri välireklaamkandjate tootmise, transportimise ning paigaldamisega ja elektri ühendusega seotud kulusid.

9. Pakkumise korraldaja ei garanteeri elektriühenduse olemasolu kasutusse antavatel ehitiste pindadel ja kasutusse võtja kohustub elektriühenduse vajaduse korral koostama elektriühenduse projektdokumentatsiooni, vormistama tööde teostamiseks vajalikud kooskõlastused ning load.

10. Pakkumiste avamise juures võib viibida pakkuja või pakkuja poolt volitatud esindaja. Läbirääkimiste sisu, pakkujate esitatud dokumendid, eskiisid, joonised jne. avalikustamisele ei kuulu.

11. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamise järjekorras. Läbirääkimiste sisu ei avalikustata. Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise.

12. Pakkumise võitja väljaselgitamise hindamiskriteeriumid on:

12.1 pinna kasutamise eest pakutava üüritasu kalendrikuus – osakaal 90% lõplikust punktisummast (90 hindepunkti kõrgeim pakkumine, teised proportsionaalselt);

12.2 pakutavate välireklaamkandjate disainlahenduse sobivus linnaruumi; disaini hindamisel arvestatakse konstruktsiooni funktsionaalsust – osakaal 10% lõplikust punktisummast (kuni 10 hindepunkti).

13. Komisjon tunnistab parimaks kõikidele pakkumise tingimustele vastanud ja hindamisel kõrgeima punktisumma kogunud pakkumise.

14.Võrdsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 3 (kolme) tööpäeva jooksul täiendada.

15. Linnaosa vanem kinnitab haldusaktiga läbirääkimistega pakkumise võitja või tunnistab läbirääkimistega pakkumise nurjunuks. Võitjaga sõlmitakse üürileping.

16. Teade pakkumise tulemuse kohta avaldatakse Tallinna veebilehel ja ajalehes „Postimees“.

17. Pakkumise võitja on kohustatud ühe kuu jooksul pärast tulemuste kinnitamist sõlmima üürilepingu. Vastasel korral pakkumise tulemused tühistatakse ja korraldatakse uus läbirääkimistega pakkumine ning võitja makstud tagatisraha ei tagastata.

18. Pakkumise tingimustega saab tutvuda Mustamäe kodulehel www.tallinn.ee/mustamae ning Tallinna veebilehel www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated, informatsioon telefon 6457519.