09.08.2018

Mustamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise

1.Linnaosa vanema 7.08.2018 korralduse nr 1-1/72 alusel läbirääkimistega pakkumise Tallinna linnale kuuluva ja Tallinna Kommunaalameti valitsemisel oleva kahekümne kuue ehitise pinna osa (edaspidi pind või pinnad) kasutusse andmiseks seitsmeks aastaks reklaami või teabe eksponeerimiseks. Pindade osad antakse kasutusse koht kindlalt ehitise pinnaga ühendatud kahekümne kuue ühtse disainiga valgusvitriini paigaldamiseks, mis võimaldavad eksponeerida reklaami kahel küljel, plakatit suurusega 1185 x 1750 mm, tervikpaketi alghinnaga 1300,00 eurot kalendrikuus järgmistele asukohtadele ja tingimustel:

 

Kinnistu   aadress 

 Katastritunnus

Asukoha   täpsustus

1

 Akadeemia T1

78405:510:0127

Akadeemia tee 6 lähedal enne Keemia peatust (reklaami pöörata 180 kraadi)

2

 Ehitajate tee lõik T2

78405:501:0098

Ehitajate tee TTÜ lähedal (reklaami pöörata 180 kraadi)

3

 Ehitajate tee lõik T2

78405:501:0098

Ehitajate tee TTÜ üle tee vastas

4

 Kadaka tee T3

78405:502:0147

Kadaka tee 56 a, Kadaka Selveri lähedal (reklaam paigaldada linna poole   mitte vähem kui 10 m haljasala keskele)

5

 Mustamäe tee T5

78405:502:0047

Mustamäe tee 137 lähedal

6

A.H. Tammsaare tee T6

 78405:504:0014

Mustamäe tee 159 lähedal enne A. H. Tammsaare tee risti (reklaam   paigaldada A. H. Tammsaare tee 161 lähedale)

7

Sõpruse pst 167b // Sõpruse puiestee T4 

78405:504:0014

Sõpruse pst 167 lähedal peale Siili peatut (reklaam pöörata 180 kraadi)

8

 Sõpruse pst 167b // Sõpruse puiestee T4

78405:501:0125

Sõpruse pst 179 lähedal (reklaam paigaldada. H. Tammsaare tee73 poole   mitte vähem kui 10 m)

9

 Sõpruse pst 167b // Sõpruse puiestee T4

78405:504:0014

Sõpruse pst 186 lähedal

10

 Sõpruse pst 167b // Sõpruse puiestee T4

78405:504:0014

Sõpruse pst 198 lähedal

11

 Sõpruse pst 195b // Sõpruse pst210a // Sõpruse pst 212a // Sõpruse   puiestee T5

78405:501:0125

Sõpruse pst 201/203 Magistrali Keskuse lähedal

12

A.H. Tammsaare tee T5

78405:503:0043

Sõpruse pst 202 lähedal, enne Sõpruse pst risti (reklaamile leida uus   asukoht)

13

 Sõpruse pst T6

78405:501:0128

Sõpruse pst 209 lähedal (reklaam pöörata 180 kraadi)

14

 Sõpruse pst T6

78405:501:0128

Sõpruse pst 219 lähedal

15

 Sõpruse pst T6

78405:501:0128

Sõpruse pst 222 lähedal

16

 Sõpruse pst T6

78405:501:0128

Sõpruse pst 246 lähedal, enne Liivaku bussipeatust (reklaam paigaldada   kõnniteest teisele poole haljasalale, reklaamkandja ääre kõnnitee servast   mitte lähemal kui 1 m)

17

 Sõpruse pst T6

78405:501:0128

Sõpruse pst 255 lähedal

18

Sõpruse pst 167b // Sõpruse puiestee T4

78405:504:0014

Sõpruse pst Parditiigi pargi lähedal reklaam pöörata 180 kraadi)

19

 Mustamäe tee T5

78405:502:0047

A.H. Tammsaare tee 111 lähedal, enne    Mustamäe tee risti (reklaam pöörata 180 kraadi)

20

A.H. Tammsaare tee T7

78405:502:0050

A.H. Tammsaare tee 113 enne Mustamäe tee risti (reklaamile leida uus   asukoht)

21

A.H. Tammsaare tee T7

78405:502:0050

A.H. Tammsaare tee 119a/2 lähedal

22

A.H. Tammsaare tee T8

78405:502:0049

Tammsaare tee 147a lähedal

23

A.H. Tammsaare tee T4

78405:503:0020

A.H. Tammsaare tee 61 üle tee vastas, peale Retke tee bussipeatust

24

A.H. Tammsaare tee T4

78405:503:0020

A.H. Tammsaare tee 73 üle tee vastas

25

A.H. Tammsaare tee T6

78405:503:0044

A.H. Tammsaare tee 92 lähedal peale Sipelga bussipeatust (reklaam pöörata   180 kraadi)

26

A.H. Tammsaare tee T8

78405:502:0049

A.H. Tammsaare tee enne Kadaka tee risti (reklaam paigaldada kõnniteest   teisele poole haljasalale, reklaamkandja äär kõnnitee servast mitte lähemal   kui 1 m)

 

 

 

 

1. Pakkumised esitada hiljemalt 28.08.2018 kell 13:40 Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenindussaali aadressil A. H. Tammsaare tee 135 kinnises ümbrikus märksõnaga „Valgusvitriinid 2018“. Pakkumiste vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta. Ümbrikud avatakse 28.08.2018 kell 14:00 Mustamäe Linnaosa Valitsuse II korruse saalis. Pakkumiste avamisel võib osaleda pakkuja esindaja.

2. Pakkumine peab sisaldama:

2.1 valgusvitriini jooniseid (vaateid, lõikeid, konstruktsioonilist lahendust, ja muid vajalikke jooniseid koos mõõtudega). Seletuskirja valgusvitriini tüübi valmistamise, kasutatavate materjalide, värvitoonide ning valgustuse kohta. Valgusvitriini joonised peavad olema kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ametis;

2.2 andmed pakkuja kohta:

3.2.1 füüsilise isiku puhul nime, äriregistrikoodi, aadressi, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;

3.2.2 juriidilise isiku puhul nime, äriregistrikoodi, aadressi, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;

2.3 nõusolekut pinna kasutusse võtmiseks läbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;

2.4 dokumenti tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt pakkumise esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna linnakantselei finantsteenistuse arveldusarvele;

2.5 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat, kui need ei lange kokku loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

2.6 kinnitust, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;

2.7 Tallinna Transpordiameti tõendit (maksuvolg@tallinnlv.ee) kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta ja pakkuja kinnitust võlgnevuse puudumise kohta Maksu- ja Tolliametile;

2.8 pakkumise esitamise kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja, juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja puhul volikirja;

2.9 pakkumine peab olema esitatud eesti keeles A-4 formaadis.

3. LED - ekraan tüüpi valgusvitriine ei ole lubatud eelpool nimetatud asukohtadesse paigaldada.

4. Pakkujal ei tohi olla Tallinna linna (sh Tallinna linna hallatavate asutuste) ees varasematest kasutuslepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh üüri-, kahjuhüvitise- või viiviste võlgnevusi). Kui pakkuja on juriidiline isik, ei tohi võlgnevusi olla ka juriidilise isiku juhatuse liikme(te)l või juriidilise isikuga vahetult seotud isikutel. Tallinna linnal on õigus valeandmete esitamise või võlgnevuste esinemise korral tunnistada pakkumus tühiseks.

5. Arveldused:

5.1 pakkumise esitaja peab kandma Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arveldusarvele IBAN EE311010220061053015, SWIFT: EEUHEE2X, viitenumber 5271050050050224 tagatisraha, mille suurus on pakkumise alghinna kolmekordne summa s.o 3 900,00 (kolmtuhat üheksasada) eurot. Kasutusse andja ei pea tagatisraha hoiustama krediidiasutuses ega oma varast eraldi. Kasutusse andjal ei ole õigust nõuda intressi tagatisraha kasutamise eest;

5.1.1 juhul kui lõplik pakkumise summa on suurem pakkumise alghinnast on pakkumise võitja kohustatud enne lepingu sõlmimist tasuma 6.1 nimetatud arveldusarvele täiendavalt kolme kuu üürisumma ja juba makstud tagatisraha vahe.

5.2 üüritasu maksmise kohustub tekib kasutajal Mustamäe Linnaosa Valitsusega sõlmitud lepingus näidatud tähtajast alates;

5.3 tasu maksmine pinna kasutamise eest toimub kalendrikuu kaupa vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvele maksustatava kuu 15. kuupäevaks, millele lisanduvad kõik seadusest tulenevad riiklikud ja kohalikud maksud;

5.4 lepingujärgsete maksetega viivitamisel peab pinna kasutusse võtja tasuma viivist 0,1% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

5.5 kasutaja poolt oma lepinguliste kohustuste rikkumise korral on kasutusse võtja kohustatud maksma iga rikkumise eest leppetrahvi 10% lõpliku pakkumise summast kui kasutusse andja seda nõuab;

5.6 pakkumise võitjale sisse makstud tagatisraha ei tagastata. Peale lepingu lõppemist või lõpetamist makstakse võitja arveldusarvele tagatisraha tagasi kui üürileandjal ei ole tekkinud nõudeid üürniku vastu. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha kolmekümne kalendripäeva jooksul arvates pakkumise võitja väljakuulutamisest Mustamäe linnaosa vanema sellekohase korraldusega.

6. Pinna kasutusse võtja on kohustatud:

6.1 paigutama pinnale vaid sellised valgusvitriinid, mis vastavad välireklaamikandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtetele;

6.2 paigaldama pinnale valgusvitriinid, mis on uued (varem kasutamata) või enne paigaldamist täielikult renoveeritud;

6.3 tagama valgusvitriinide ja välireklaamide korrashoiu ja hoolduse;

6.4 taotlema vajadusel ehitusluba valgusvitriinide paigaldamiseks;

6.5 täitma Tallinna linna heakorra eeskirjas sätestatud tingimusi;

6.6 teisaldama valgusvitriinid linnaehituslikel põhjustel. Poolte vahelisel kokkuleppel leitakse mõlemaid pooli rahuldav asenduspind. Kui pinda ei leita väheneb kuu üüri hind vastavate valgusvitriinide arvu võrra (ühe koha hind võrdub lõplikul pakkumisel tehtud hind jagatuna valgusvitriinide arvuga). Pinna kasutusse andja teatab sellest pinna kasutusse võtjale ette vähemalt 30 kalendripäeva ning pinna kasutusse andjal ei teki kohustust maksta kasutusse võtjale hüvitist sh hüvitist saamata jäänud tulu eest;

6.7 tagama lepinguperioodi vältel valgusvitriinide paigalduse, püsivuse ning vandalismi korral rikutud valgusvitriinide korrastamise või eemaldamise 24 tunni jooksul vastava teabe saamisest kasutusse andjalt. Eemaldatud valgusvitriinid asendatakse hiljemalt ühe kuu jooksul;

6.8 tagama välisilmelt amortiseerunud ning seetõttu linnapilti mittesobivate valgusvitriinide korrastamise või vajadusel väljavahetamise kolmekümne päeva jooksul alates vastavasisulise teate saamisest üürile andjalt;

6.9 tagama, et valgusvitriinid koos sinna paigaldatud reklaamiga vastavad liiklusseaduse § 53 ja reklaamiseaduse § 3 sätestatule.

7. Pakkumise võitja väljaselgitamise hindamiskriteeriumid on:

7.1 pakutav hind tervikobjekti kohta kalendrikuus - osakaal 90 % lõplikust punktisummast (90 hindepunkti kõrgeim pakkumine, teised proportsionaalselt);

7.2 pakutavate valgusvitriinide disainilahenduse sobivus linnaruumi. Disaini hindamisel arvestatakse konstruktsiooni funktsionaalsust – osakaal 10% lõplikust pakkumissummast (kuni 10 hindepunkti).

8. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud pakkujad pärast pakkumiste avamist, pakkumise esitamise järjekorras komisjoni poolt määratud tähtajal. Pärast läbirääkimiste lõppu määrab komisjon lõpliku pakkumise esitamise tähtaja. Iga pakkuja vormistab kirjalikult oma lõpliku pakkumise, kus esitatakse läbirääkimiste käigus komisjoni poolt väljavalitud valgusvitriini disainlahendus. Lõplikus pakkumises on keelatud alandada esialgses pakkumises pakutud hinda.

9. Komisjonil on õigus kontrollida pakkuja esitatud andmeid kogu pakkumise aja vältel ja kui talle saab teatavaks asjaolu, et pakkuja on esitanud valeandmeid on pakkumise korraldajal õigus lugeda esitatud pakkumine mittenõuetekohaseks ja kõrvaldada pakkuja menetlusest igas menetlusstaadiumis, mille kohta annab korraldaja haldusakti.

10. Pakkumise korraldaja ei garanteeri elektriühenduse olemasolu kasutusse antavatel ehitiste pindadel ja kasutusse võtja kohustub elektriühenduse vajaduse korral koostama elektriühenduse projektdokumentatsiooni, vormistama tööde teostamiseks vajalikud kooskõlastused ning load.

11. Pakkumise korraldaja ei kompenseeri valgusvitriinide tootmise, transportimise ning paigaldamisega ning elektri ühendusega seotud kulutusi.

12. Pakkumise võitja võib paigaldada täiendavalt viis valgusvitriini, mille paigaldamise õigus tekib pärast sobiva asukoha kooskõlastamist Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga, Tallinna Transpordiametiga ja Tallinna Kommunaalametiga. Enne reklaamkandja paigaldamist sõlmitakse lepingu lisa, milles fikseeritakse reklaamkandja asukoht.

13. Kasutusse võtja garanteerib Mustamäe Linnaosa Valitsusele igas kalendriaastas kuni kümne nädala vältel tasuta reklaami eksponeerimist üheteistkümne valgusvitriini tagaküljel. Pindade kasutamise aeg lepitakse poolte vahel eraldi kokku.

14. Üürniku kohustuseks on mitte üle anda lepingulisi ja sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ilma üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

15. Läbirääkimiste sisu ei avalikustata.

16. Võrdsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumist kolme tööpäeva jooksul täiendada.

17. Komisjon tunnistab parimaks kõikidele pakkumise tingimustele vastanud ja hindamisel kõrgeima punktisumma kogunud pakkumise teinud osavõtja ja teeb linnaosa vanemale ettepaneku kuulutada parima pakkumise teinud pakkuja pakkumise võitjaks.

18. Linnaosa vanem kinnitab haldusaktiga läbirääkimistega pakkumise võitaja või tunnistab pakkumise nurjunuks.

19. Pinna kasutusse andmise leping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumise on pakkumise korraldaja tunnistanud parimaks pärast seda, kui Tallinna veebilehel ja Tallinna linna ametlike teateid avaldavas ajalehes sellekohase kuulutuse ilmumise päevast on möödunud viis tööpäeva.

20. Kui parimaks tunnistatud pakkuja ei ole ühe kuu jooksul, arvates pakkumise tulemuste väljakuulutamise korralduse teatavakstegemisest lepingut sõlminud, võib pakkumise korraldaja tunnistada korralduse kehtetuks. Sel juhul parimaks tunnistatud pakkujale pakkumise tagatisraha ei tagastata. Kui parimaks tunnistatud pakkuja loobub lepingu sõlmimisest, kuulutatakse läbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

21. Pakkumise tingimustega saab tutvuda Mustamäe Linnaosa Valitsuses A. H. Tammsaare tee 135, esmaspäeval kella 15:00 kuni 18:00 ja neljapäeval 10:00 kuni 12:00, informatsioon telefonil 6457519.

 

Uudise rubriigid: