02.06.2017

Mustjõele rajatakse linnuvaatlustorn

Tallinna linnavalitsus võttis vastu Mustjõe linnuvaatlustorni detailplaneeringu.

Detailplaneering määrab ehitusõiguse Haabersti linnaosas asuvale 0,11 ha suurusele maa-alale,  Paldiski mnt 92 kinnistule kolmekorruselise linnuvaatlustorni ehitamiseks. Detailplaneeringus on määratud ka üldised maakasutustingimused ja lahendatud põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepääsud ning parkimine.

Detailplaneeringut käsitletakse Haabersti linnaosa üldplaneeringut muutvana, kuna planeeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist. Seega tuleb taotleda Keskkonnaametilt nõusolek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Planeeritav maa-ala asub Haabersti linnaosas Paldiski maantee ja mere vahelisel alal. Planeeringuala läbib Stroomi – Rocca-al-Mare kergliiklustee. Planeeritav ala kuulub Tallinna linnale.

Planeeritav ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala vaatesektorisse, maa-alale hoonestuse kavandamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Kavandatava linnuvaatlustorni absoluutkõrguseks on kuni 12,7 meetrit ja seega jääb vanalinna silueti vaadeldavus tagatuks. Mustjõe roheala on Tallinnas lindude üks olulisemaid pesitsus- ja rändepeatuspaiku, kergliiklusteest mere pool asub roostik, mis tuleb säilitada terviklikuna.

Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala rohealal, mis on looduslikud või inimtekkelised valdavalt taimkattega alad: linnametsad, pargid, haljakud jmt. Alal võivad paikneda roheala teenindavad ehitised: mänguväljakud, roheala teenindavad parklad, lemmikloomade jalutusväljakud, puhke- ja spordiehitised ning üksikud väiksemad hooned jmt.

Detailplaneeringut käsitletakse üldplaneeringut muutvana, kuna planeeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt 15 meetrile võimaldamaks linnuvaatlustorni ehitamist. Ehituskeeluvööndi vähendamise põhjuseks on asjaolu, et linnuvaatlustorni rajamine antud kohta tuleneb avalikust huvist. Ehitise kasutusotstarbest lähtuvalt ei ole seda otstarbekas püstitada kaugemale sisemaale. Torni asukoht on valitud selliselt, et see asuks ümbritseva alaga võrreldes looduslikult kõrgema koha peal ning seega välditaks maapinna reljeefi muudatuste tegemise vajadust ning oleks minimeeritud inimtegevusest lähtuv kahjulik mõju looduskooslustele. Ehituskeeluvööndi vähendamisega ei takistata vaba liikumist rannaalal ja juurdepääs olemasolevale kergliiklusteele säilib endisel viisil.

Avalikult kasutatav, maapinnast kuni 9 meetri kõrgune maksimaalselt kolmekorruseline linnuvaatlustorn suurendab inimeste loodushuvi ja ‐teadmisi. Stroomi‐Haabersti kergliiklustee ning torni juurdepääsu ristumise juurde on kavandatud infotahvli asukoht. Linnuvaatlustorni asukoht on valitud koostöös Tallinna linnuklubi liikmete ja Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna spetsialistidega.

Mustjõe roheala on linnuvaatluseks suurepärane koht, eriti lindude migratsiooni perioodil, sest tegu on olulise rändeteega. Planeeringu realiseerimisel lisandub loodusvaatluse võimalusi ja sellega tõstetakse lähipiirkonna puhkeväärtust. Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus on ette nähtud maksimaalselt säilitada.

Planeeringualale pääseb Stroomi – Haabersti kergliiklusteelt. Torni projekteerimisel on ette nähtud kavandada torni külje või selle vahetusse lähedusse jalgrataste parkimiskohad.

Detailplaneeringu algatamist taotles Tallinna Keskkonnaamet. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2016 korraldusega. Detailplaneeringu koostas osaühing AB Artes Terrae OÜ.

Haabersti linnaosa valitsus korraldab vastuvõetud detailplaneeringu avaliku väljapaneku.