23.08.2019

Muudatused Tallinna jäätmehoolduseeskirjas vähendavad bürokraatiat

22. augusti Tallinna linnavolikogu istungil muudeti Tallinna jäätmehoolduseeskirja, millega väheneb bürokraatia hoonete kasutusloa taotlemisel.

Jäätmehoolduseeskirja muudatustega lihtsustub ehitiste kasutusloa menetlus, sest edaspidi ei pea kasutusloa taotleja esitama enam loa saamiseks jäätmeõiendit. Jäätmete nõuetekohast käitlemist saab jäätmevaldaja vajadusel tõendada asjakohaste dokumentidega (arve jäätmejaama viidud jäätmete vastuvõtu kohta vms).

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul lähtuti eeskirja muutmisel eeskätt õiguskantsler Ülle Madise linnavolikogule saadetud selgitustest, mille kohaselt ei saa jäätmehoolduseeskirjas olla ehitusprojektile esitatavaid nõudeid. „Samuti muudeti lähtuvalt eelmise aasta lõpus Riigikohtu poolt tehtud märkustest tulenevalt korraldatud jäätmeveo teenustasu suuruse kehtestamise regulatsiooni. Teenustasud jäävad samaks, täpsustatud on vaid hindade kehtestamiseks vajalikku protseduuri,“ lausus Terik.

Linnavolikogu aseesimees Mart Luik  lisas, et kuigi linnavolikogu otsus muutis jäätmehooldusreegleid õiguslikult selgemaks ja ettevõtjate jaoks vähem bürokraatlikuks, ootavad linnavolinikud Tallinna linnavalitsuselt tõhusamat järelvalvet jäätmekäitluse üle ehitusvaldkonnas. „Paljud linlased on parkides ja linnalähedastes metsades kahjuks näinud sinna visatud ehitusprahti. Me ei tohi oma kodulinna ja Eestit niimoodi risustada. Loodust häiriv ehituspraht peab metsa alt kaduma ja selleks tuleb rakendada toimivat järelvalvet,“ märkis Luik.

Lisaks eelpooltoodule on eeskirjas täpsustatud jäätmehooldusega tegelevate linna ametiasutuste  ülesandeid tulenevalt linnavolikogu otsusest, millega 1. juunist korraldati ümber Tallinna keskkonnaameti tegevus.

Uudise rubriigid: