13.06.2017

Paldiski maantee remmelga raieluba jääb kehtima

Keskkonnaministeeriumi hinnangul ei vasta Haabersti ristmiku rekonstrueerimistööde piirkonnas kasvav hõberemmelgas riikliku kaitse alla võtmise eeldustele ja kõiki asjaolusid arvesse võttes puudub alus Tallinna Keskkonnaameti poolt väljastatud raieloa(11.05.2017 nr 27279) menetluse uuendamiseks.

Linnaruumi kavandamisel ja kõikide ehitiste projekteerimisel kaalutakse Tallinna linnas kõiki keskkonnaaspekte ning püütakse leida tasakaal looduse ja tehiskeskkonna vahel. Ühtegi puud, sõltumata selle väärtusklassist, ei võeta Tallinnas maha ilma põhjuseta. Paldiski maantee hõberemmelgat ei ole kahjuks võimalik säilitada, kuna liikluskorralduslikult toimiva Haabersti ristmiku rajamiseks puudub realiseeritav alternatiivne tehniline lahendus.

Tallinna linn on võtnud vastu otsuse rekonstrueerida Haabersti ristmik, eesmärgiga suurendada läbilaskevõimet ja vähendada liiklusummikuid. Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks on Tallinna Linnaplaneerimise Amet väljastanud ehitusloa. Tallinna Kommunaalamet on viinud läbi riigihanke ehitusloaga antud õiguse realiseerimiseks ja riigihanke tulemusena on edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitud hankeleping ning alustatud ristmiku rekonstrueerimist.

Seoses asjaoluga, et tegemist on Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 korraldusega nr 93 kinnitatud perioodi 2014 – 2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava alusel ühtekuuluvusfondi poolt rahastatava objektiga, on hankedokumentatsiooni koos projektlahendusega kooskõlastanud ka Tehnilise Järelevalve Amet.