23.09.2021

Pealinna noored hindavad noorsootöö tegevusi kõrgelt

Üleriigilise uuringu “Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020” kokkuvõttest selgus, et Tallinna noored hindavad kõrgelt linna poolt pakutavaid noorsootöö tegevusi - kõikide tegevuste keskmise rahulolu hindeks anti 82 punkti 100-st. Kõige rohkem on Tallinna noored rahul huviharidusega.

“Rõõm on tõdeda, et noored on rahul neile Tallinnas pakutavate võimalustega – selline tagasiside annab kindlust, et valdkonnas tehakse head tööd. Nagu selgus, peavad Tallinna noored oluliseks tulemustele orienteeritust ja eesmärkide saavutamist, nii et tegevustest õppimine ja eneseareng on märksõnad, millega meil noorsootöö tegevuste planeerimisel arvestada tuleb. Võtame noorte tagasiside arvesse ja üritame oma noorsootöös veel rohkem vastata nende ootustele ja soovidele,” kommenteeris uuringu tulemusi abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Noorsootöö tegevustest osalevad noored enim huvitegevuses (59% vastanutest), huvihariduses (32%) ja noortelaagrites (22%).

Noored väljendasid kõrget rahulolu kõigi noorsootöö tegevustega, milles osalevad. Rahulolu on kõige suurem tantsu, sporti ja näitemängu puudutavate huviringide puhul, vähem ollakse rahul noortemalevaga.

Hinnang noorsootöö tegevustele on madalam noortel, kes elavad enam kui ühe lapsega peres ning kelle kodune keel on vene keel. Mõneti tunnevad noored puudust võimalusest teha tegevuste kohta ettepanekuid, algatada ise üritusi ning saada ühtlustatud teavet noorsootöö tegevustest.

Üleriigilise uuringu „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020“ läbiviimisel küsiti 7–26-aastaste noorte hinnanguid kaheksale noorsootöö valdkonnale: huvitegevus, huviharidus, avatud noorsootöö, noortelaagrid, noortemalevad, osalus- või esinduskogud, noorteühingud või -ühendused ning noorteprojektid. Lisaks uuriti noorte arvamust noortele suunatud info levitamise ning noorsootöö tegevustes mitteosalemise kohta.  

Täpsemalt saab uuringu tulemustega tutvuda Tallinna Haridusameti kodulehel.

Uudise rubriigid: