06.03.2021

Piritalased hindavad väga kõrgelt oma elukeskkonda

Tallinna rahulolu-uuring näitab, et linnaosade võrdluses on üldine rahulolu oma linnaosa elukeskkonnaga Pirital suur – väga ja pigem rahul on 96% elanikest.

Uuringu kohaselt on pealinlased rahul Tallinna elukeskkonnaga – koguni 93% elanikest on rahul linna elukeskkonnaga, sealjuures 34% väga rahul.  
Oma linnaosa elukeskkonnaga on rahul 92% tallinlastest, sealjuures 41% väga rahul. Linnaosade võrdluses on üldine rahulolu oma linnaosa elukeskkonnaga suurim Pirital ja Nõmmel, väikseim Lasnamäel ja Kesklinnas. Piritalastest on elukeskkonnaga väga rahul 56% ja pigem rahul 40% elanikest. Pigem ei ole rahul 2% ja sama palju on neid, kes ei ole üldse rahul. Sealjuures on piritalaste hinnang elukeskkonnale kahel viimasel aastal paranenud 0,1 punkti. Keskmiseks hinnanguks 4-palli skaalal, kus 4 tähistas suurimat ja 1 väikseimat rahulolu, kujunes nii 2019. kui ka 2020. aastal 3,5 punkti.

Puhas õhk ja head terviserajad
Rahulolu linnaosa elukeskkonnaga valdkonniti näitab, et piritalased on väga rahul vähese tolmu, müra ja vibratsiooniga ning õhu puhtusega. Samuti on nad rahul kodumajapidamises tekkivate jäätmete äraveo ning elamute välisilme ja nende lähiümbruse heakorraga. Pisut madalamalt hindasid piritalased tänavavalgustuse seisukorda ning tänavate ja teeäärte puhtust. Samuti selgub uuringust, et prügikaste võiks tänavatel rohkem olla. 
Rahulolu hindamisel linnaosa elukeskkonnaga valdkonniti tõuseb Pirital esile haljasalade ja parkide ning terviseradade rohkus ja need on heas korras. Piisavalt on spordi- ja mänguväljakuid. 
Kõige rohkem kriitikat tegid elanikud tualettruumide seisukorra kohta (2,3 punkti) ja tõid esile, et neid pole Pirital piisavalt (2,0). 4-palli skaalal alla kolme punkti said piritalastelt ka lemmikloomapidamise kultuur (2,9) ja turgude seisukord (2,9).
Keskmisest kõrgemalt hindavad piritalased suurte sõiduteede, kvartalisiseste ja jalgrattateede seisukorda ning sõidukite parkimistingimusi kodu juures. 4-punkti skaalal said need 3,0–3,2 punkti, sealjuures linnaosade võrdluses on üldine rahulolu Pirita linnaosa teede ja liiklemisvõimalustega suur. Kõige suurema punktisummaga tõuseb Pirita esile ka jalgrataste hoiu- ja parkimisvõimalustega oma kodu juures. Kui linnaosade keskmine hinnang 2020. aastal oli 2,1 punkti, siis Pirital 2,8. 

Pirital kõige rohkem autosid ja jalgrattaid
Uuringus küsiti linlastelt liikumisviiside ja -võimaluste kohta. 75% linlastel on sõiduauto (arvestati nii isiklikke kui ka ametiautosid), sh 48% leibkondadest omab ühte, 22% kahte ja 5% kolme või enamat autot. 62%-l tallinlastest on jalgratas (arvesse ei võetud alla 15-aastaste leibkonnaliikmete käsutuses olevaid rattaid), sh 24% leibkondadest omab ühte, sama paljud kahte ja 14% kolme või enamat ratast. Nii auto kui ka jalgratta omamine on seda sagedasem, mida suurema sissetuleku või suurema leibkonnaga tegu.
Linnaosade võrdluses on autot ja jalgratast omavate leibkondade osakaal suurim Pirital – vastavalt 93% ja 79%. 

Toidupoodi autoga
Muu hulgas selgub uuringust, et kodu lähedal, kuni kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel on toidukauplus 91% tallinlastel. Pirital on kodulähedane toidukauplus olemas 59%-l linnaosa elanikest ja seda külastab 56% küsitletutest. Sealjuures 64% käib poes jalgsi, jalgratta või muu kergliiklusvahendiga, 34% külastab toidukauplust autoga ja 2% ei osanud vastata.
Siingi eristub Pirita linnaosa ülejäänud Tallinnast, kus keskmiselt külastab kodulähedast toidukauplust autoga 15% elanikest.

Üldine rahulolu kasvanud
Eelmise aastaga võrreldes on tallinlaste üldine rahulolu oma eluga kasvanud, samuti on suurenenud nende inimeste osakaal, kellel on piisavalt võimalusi veeta vaba aega nii, nagu nad soovivad. Naabritega suhtlevad tallinlased vähe, ootuspäraselt on eelmise aastaga võrreldes ka suhtlus veidi vähenenud. 
Oma linnaosa valitsusele antud hinnang tema ülesannetega toimetuleku kohta on kõrgeim Pirita ja Mustamäe linnaosas. 
Küsimusele „Kuidas on Teie arvates oma ülesannetega tulnud toime Teie linnaosa valitsus?” vastas 24% piritalastest „väga hästi”.  „Pigem hästi kui halvasti” vastas 42% ja „pigem halvasti kui hästi” – 13% elanikest. Väga halvasti on Pirita linnaosa valitsus oma ülesannetega toime tulnud 2% vastajate arvates ja hinnangut ei osanud öelda 18% vastanuid.

Piritalased on külalislahked
Veel selgub uuringust, et piritalased on külalislahked ja peavad Tallinna külalislahkeks linnaks. Küsimusele „Kuivõrd Te nõustute väitega: „Olen uhke, et inimesed maailma eri paikadest külastavad Tallinna”?” vastas 58% piritalasi, et nõustuvad täielikult ja 38% nõustuvad. 42% hinnangul on Tallinn kindlasti külalislahke linn ja 51% piritalasi vastas, et üldiselt on Tallinn külalislahke linn.
Ja veel – peaaegu iga päev kasutab 90% Pirita linnaosa elanikke internetti. 3% teeb seda vähemalt kord nädalas ja 5% ei kasuta üldse.
(Allikas: tallinlaste rahuloluküsitlus 2020-3 ja 2020-4) Küsitlustulemustega saab tutvuda Tallinna uuringute infosüsteemis aadressil https://uuringud.tallinn.ee.

Uudise rubriigid: