03.09.2021

Puud vajavad sügisel hoolduslõikust

Autor: Anu Sügis, Kristiine Linnaosa Valitsuse heakorra peaspetsialist

Linnaoludes haljastus on hädavajalik elanike tervisliku ja esteetilise keskkonna loomiseks ja puud toimivad looduslike müratõkete ja tolmupüüdjatena. Kui vähegi võimalik, tuleb looduslikke puuderühmi säilitada. Selle nimel tuleb puid asjatundlikult ja heaperemehelikult hooldada. 

Olulisimad võtted puude hooldamisel

Puude hooldamise olulisim võte on okste lõikamine. Õige hooldus vastab puu kasvule, oskusliku lõikusega saab parandada puude tervislikku seisundit, pikendada eluiga ja dekoratiivsust. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti arboristi Sulev Järve sõnul tuleb aga silmas pidada, et igasugune tugev lõikus vähendab lehtede hulka ning tekitab puule palju haavu. Tugeva mahlajooksuga puid  nagu kaske või vahtrat on mõistlik lõigata vaid suvel.  Okste lõikusega tuleb alustada varakult, siis kui puu on noor. Õige on lõigata sagedamini ja vähe, kui harva ja palju. Raudne reegel on, et kunagi ei tohi eemaldada oksi rohkem, kui 1/5 puuvõra mahust.

Tagasi lõigatakse viga saanud, vanad, elujõuetud, liiga tihedalt kasvavad või võrasse sissepoole suunduvaid oksi ja alt tüvest kasvavaid vesivõsusid. Puude noorendamine tagasilõikamise teel on õigustatud ainult sel juhul, kui puu võras on silmatorkavalt palju kuivanud oksi. Täiskasvanule puul on kahjulik ülemäärane nii alumiste okste laasimine kui ka terve ladva maha lõikamine.

Tulemus peab olema puule sobiv nii bioloogiliselt kui ka esteetiliselt.

Kui puude „hooldamise“ eesmärgil puud sandistakse, neid lõigatakse ühekorraga ja palju, on tagajärjeks köndistatud ja tulbastatud puud, mis ei ole esteetiliselt kena vaatepilt. Sellise oksalõikuse ja hooldamise käigus ei jäeta puule enam ühtegi oksa, jääb ainult köndistatud tüvi, mis on lubamatu. Ladva maha lõikamine rikub võra ja juurte vahelist tasakaalu ja mõjub tõsiselt puu toitainetega varustamisele. Kahjustatud puud ei saa enam piisavalt toitu, halveneb puude tervis, sest juured jäävad nälga ning puud võivad ja sageli hukkuvadki selle tagajärjel. Suured lõikekohad on avatud õhus hõljuvatele seeneeostele, kahjuritele jm haigustekitajatele.

Ladva- ja okstelõikus stimuleerib tihedate püstiste vesivõsude kasvu lõikekohtade alt. Köndistatud puule uue võra kujundamine nõuab aastatepikkust kulukat järelhooldust.

Esteetiliselt seisukohast rikub robustne ja räige ladvalõikus aga puu ilu jäädavalt.

Raietöid ei tohi teha lindude pesitsemisperioodil. Puude hoolduslõikuse ja raie teostamiseks on kõige õigem konsulteerida arboristiga (https://www.eestiarboristid.ee/leia-arborist/ , kes on oskustöötaja, istutab, hooldab ja vajadusel hindab puittaimi, tagab puude tervisliku seisundi ning turvalisuse.

Puude hoolduslõikuse kord Tallinnas

Tallinna linnas reguleerib puude raiet, okste lõikust Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2 „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord“. Määruse § 4 lg 2 p 1 kohaselt ei ole vaja raieluba taotleda alla 8 cm rinnasdiameetriga puudele, põõsastele ja enamlevinud viljapuudele, välja arvatud kui need kasvavad avalikel haljasaladel. Sama määruse § 15 lg 2 alusel ei ole vaja hoolduslõikusluba taotleda kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks ja linnaosadel puuhooldusspetsialistidelt tellitud puude hoolduslõikuseks linnaosa hooldusalal.

Teistel juhtudel on raie- ja kujunduslõikuseluba vajalik. Selleks tuleb esitada taotlus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile. Korteri- või elamuühistutel tuleb taotlusele juurde lisada üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule. Raie- ja hoolduslõikusluba saab taotleda e-teenusena https://taotlen.tallinn.ee/raieload   . Puude raie- ja hoolduslõikuse lubasid vormistavad Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonna spetsialistid. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet väljastab raie- ja hoolduslõikusloa ameti kehtestatud vormil elektrooniliselt või paberdokumendina 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest. Puu võib maha võtta alles pärast raieloa väljastamist.

 

 

 

 

 

 

Uudise rubriigid: