04.07.2018

Strateegilise planeerimise töörühma nõukoda kogunes esimest korda

18. juunil 2018 toimus esimest korda strateegiaüksuse nõukoja koosolek. Nõukoja liikmeteks on 11 erinevate elualade tippspetsialisti. Nõukoja ülesanne on nõustada strateegiaüksust Tallinna arengukava koostamisel.

Nõukoda tõstatas omalt poolt 4 peamist teemaplokki, millele võiks arengukava väljatöötamisel keskenduda. Need on:

- elamispinna kättesaadavus;

- sallivus;

- liikuvus (eelkõige autostumise vähendamine);

- avaliku ruumi kvaliteet (hoonete mastaap, aktiivsed tänavafrondid, rohelisus jms).

Oluline on saavutada arengukavas valdkondade ülene vaade senise valdkonnapõhise hierarhia asemel. Et arengukava saaks toimivaks tööriistaks, on vajalik kaasata arengukava väljatöötamisse nii avalikkust kui linna enda ametnikke.