15.09.2020

Lasteaia kohatasu soodustuse taotlemine

Tallinna linnavolikogu muudetud määruse kohaselt vabastatakse    alates 1. septembrist kohatasust täies ulatuses    vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega    lasteaialaste vanemad. Taotluse esitamiseks peab vanem minema   
veebilehele https://info.haridus.ee/  logima sisse    iseteeninduskeskkonda ning vajutama rohelisele nupule „Esita    kohatasust vabastamise taotlus“.  

Kui seni oli võimalik lapsevanematel saada kohatasu soodustust kuni 80 protsendi ulatuses, siis nüüd vabastatakse kohatasust    pered, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta kuus on    väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise    pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti kehtivast töötasu    alammäärast. Vabastuse saamise eelduseks on, et nii vanema kui    ka lapse elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema    Tallinna linnas samal aadressil. Vanemate netosissetulekut    kontrollib vanema(te) elukohajärgse linnaosavalitsuse   sotsiaalhoolekande osakond.

Täies ulatuses vabastatakse kohatasust ka Tallinna    munitsipaallasteaedade erirühmades käivate või sinna kohta    ootavate haridusliku erivajadusega laste vanemad. Sarnaselt    senisele jääb soodustus kehtima paljulapseliste perede jaoks    (alates kolmandast lapsest, kui pere kolm last käivad Tallinna    munitsipaallasteaias).

Kolmel eelpool nimetatud juhul määratakse vanematele soodustus  õppeaasta lõpuni ehk 31. augustini 2021.  

Peale selle vabastatakse vanemad munitsipaallasteaia kohatasust    juhul, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse    lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust    rakendatakse lasteaia või rühma sulgemise perioodiks.