29.01.2018

Tallinn hakkab maksma matusetoetust 250 eurot

Tallinna linnavalitsus saatis 24. jaanuaril linnavolikogule täiendatud määruse „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“, millega kehtestatakse universaaltoetusena ka matusetoetus.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul saab matusetoetuse suurus olema 250 eurot. „Kui varasemalt oli võimalik taotleda matuste korral ainult sissetulekust sõltuvat toetust, siis sellest aastast on matusetoetus lisatud ka universaaltoetuste alla. See tähendab, et matusetoetust saavad taotlema hakata kõik, kes korraldavad matust isikutele, kes lahkusid meie hulgast alates 1. jaanuarist 2018 ning kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn,“ sõnas Mölder.

Mölderi sõnul hakatakse toetust maksma alates veebruarikuu teisest poolest. „Kui määrus on linnavolikogu poolt lõplikult kinnitatud, siis seejärel saab linn hakata maksma nõuetekohase taotluse esitanud inimestele toetust, mis kantakse taotluses märgitud pangakontole juba kümne tööpäeva jooksul,“ ütles abilinnapea Mölder.

„Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et kannab matuse korraldamise kulud. Kahtlemata ei kata toetus kõiki matustega seotud kulusid, sest korraldamine on niigi kulukas ja keeruline, kuid kindlasti on toetus siiski abiks raskel ajal,“ sõnas Mölder.

Matusetoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul surmapäevast arvates, toetust makstakse 1. jaanuarist 2018 surnud isikute matmise korraldamisel.

Kui toetuse taotleja ei ole surnu sugulane või tema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole sama surnu viimase elukohaga, märgitakse taotluses taotleja seos surnuga. Sotsiaalhoolekande osakonnal ja perekonnaseisuametil on õigus nõuda matuse korraldamise kulude kohta tõendeid. Matusetoetus makstakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse või nõutud dokumendi esitamisest. Toetuse taotleja elukoht ei pea rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linn. Toetust makstakse üks kord ühe matuse kohta.

Lisaks matusetoetusele sätestatakse määruses veel kaks uut universaaltoetuse liiki – hoolduspere toetus ja asendushooldusteenuse kasutaja toetus. Tallinna poolt pensionilisa maksmisel muudetakse väljamakse tegemise aega – toetus makstakse välja sünnikuule eelneval kuul. Sünnitoetuste menetlemine antakse üle perekonnaseisuametile.

Matusetoetus sätestatakse sotsiaaltoetuse liigina, sest riigieelarvest eraldatakse toetusfondi kaudu kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid matusetoetuse maksmiseks.

Koos riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamisega otsustas riik eraldada vahendid matuste korraldamisega seotud kulude katmiseks riigieelarvest toetusfondi kaudu kohaliku omavalitsuse üksustele. Toetuse eesmärk on matusetoimingute kulude osaline katmine. Riikliku matusetoetuse seaduse kohaselt loetakse matuse korraldamise kuludeks lahkunu transportimise, tuhastamise, või matmise kulu.