23.01.2018

Tallinn jätkab elanikkonna lõimimist

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Tallinna Kodurahuprogrammi 2018. aasta tegevuskava heakskiitmise.

„Tallinna Kodurahuprogrammile pandi alus 2007. aastal,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.  „Laiapõhjalise lõimumisprogrammi eesmärgiks on luua usaldusväärseid suhteid eri rahvuste vahel; tagada linnaelanike turvalisus, vastastikune usaldus ja rahulik kooselu; ühendada eesti- ja venekeelset kogukonda ning kaasata Tallinnas elavaid rahvusvähemusi erinevates valdkondades.“

Tallinna Kodurahuprogrammi 2018. aasta tegevuskava elluviimiseks on Tallinna linna 2018. aasta eelarves ette nähtud 442 470 eurot.

Kodurahuprogrammi raames on aastate jooksul korraldatud hulgaliselt erinevaid kultuuriüritusi  nii vähemusrahvuste kultuuripärandi väärtustamiseks ja tutvustamiseks kui ka Eesti ja Tallinna ajaloo ja kultuuri tutvustamiseks. Läbivaks jooneks on olnud vähemusgruppide eraldatuse vähendamine ning kaasamine aktiivsesse kultuuriellu. Eriti on keskendutud eri rahvusest noorte ühistegevuse soodustamisele. Vene õppekeelega koolide eestikeelsesse keskkonda lõimumise toetamiseks korraldatakse erinevaid koolitusi Tallinna vene õppekeelega haridusasutuste töötajatele ning õpilastele, sh panustatakse õpetajate eesti keele õppe täiendkursustesse.

„Rahvusvähemustele tuleb luua tingimused nende kultuuri edendamiseks ja tarbimiseks ning tagada, et väheneks rahvusrühmade suletus omakeelsesse kultuuri,“ ütles Belobrovtsev. „Sel eesmärgil viiakse programmi raames läbi mittetulundustegevuse projektikonkursid, mille üheks põhisuunaks 2018. aastal on vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuriürituste toetamine.“

„Programmi kõigi tegevuste elluviimisel tuleb silmas pidada erinevate rahvusgruppide ja põlvkondade sidususe tugevdamist,“ ütles Belobrovtsev. „Paljurahvuselisus on ressurss, mida tuleks linna elanikkonna kultuuritarbimise ja isetegevuse võimaluste mitmekesistamisel ning turismi edendamisel senisest tõhusamalt rakendada.“

Tegevuskava elluviimisse kaasatakse nii Tallinna elanikke ja erinevate alade tunnustatud eksperte Eestist kui välismaalt kui ka koostööpartnereid kolmandast sektorist ja haridusvaldkonnast. 2018. aastal jätkatakse mitmete traditsiooniliste ürituste ja tegevuste korraldamist, samas lisanduvad igal aastal ka uued algatused ja värsked ideed, mis aitavad kaasa programmi eesmärkide saavutamisele ning kodurahu tagamisele.

Projektikonkursi läbiviimisel pööratakse eriti tähelepanu jätkuprojektidele ning projektidele, mis võimaldavad kaasata suuremat hulka osalejaid. Uuendusena on kavas projektikonkursid viia läbi mitmes etapis, varasema ühe asemel, mis laseb taotlejatel paindlikumalt oma tegevusi planeerida ning võimaldab eeldatavasti suurema hulga projektide toetamist. Samuti on projektikonkursside lisatingimustega pikendatud projektide võimalikku abikõlblikkuse perioodi kalendriaasta lõpuni.

Programmi 2018. aasta tegevused on kavas jaotatud nelja valdkonda – mittetulundustegevuse toetamine, koolitustegevus, kultuuriüritused ning teavitustegevus.