21.09.2020

Tallinn laiendas soodustusi ka eralasteaedadele ja -hoidudele

Tallinn hakkab tagasiulatuvalt 1. septembrist katma eralasteaia- ja lastehoiuteenust saavate laste toidukulu ning maksma haridusliku erivajadusega lapse õppemaksu toetust.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn pakkuda abi ja tuge eelkõige neile, kes seda kõige enam vajavad. „Samuti peame oluliseks lapsehoiuteenust saavate ja eralasteasutuses käivate laste võrdset kohtlemist munitsipaalasutustes käivate lastega,“ rääkis Belobrovtsev. „Munitsipallasteaedades oleme tasuta toitlustamist pakkunud juba 2017. aastast ning tänavu septembrist saavad kohatasu vabastuse majandusraskustes pered ning haridusliku erivajadusega laste vanemad. Eralasteaia- ja lapsehoiuteenuse kasutajaid on linn seni toetanud kohatasu maksmisel, nüüd hakkab linn katma ka erateenuseid saavate laste toidukulu ja toetama erivajadusega laste vanemaid õppemaksu tasumisel.“   

Eralasteasutuste pidajaid toetab linn samas mahus munitsipaallasteaedadega ehk 187 euroga kuus ühe lapse kohta. Alates septembrist hakkab linn piirmäära ulatuses katma eralasteaias ja -lastehoius käivate laste toidukulu, mis sõimerühmaealise lapse puhul on 1,80 ja lasteaiarühmaealise lapse puhul 2 eurot päevas ning maksma hariduslike erivajadustega lapse õppemaksu toetust 71,25 eurot, mis on võrdne munitsipaallasteaia kohatasuga.

Eralasteaias käiva lapse toidukulu kaetakse linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu. Toetust makstakse juhul, kui lapse ja vanema(te) elukohaks on rahvastikuregistris Tallinn ning laps on kuni kolme munitsipaallasteaia järjekorras. Toetuse saajaks on eralasteasutuse pidaja, kes esitab lapsevanemale selle võrra väiksemaid arveid. Lapsehoiuteenust saava lapse toidukulu kaetakse samuti piirmäära ulatuses, kuid toidukulu hüvitis kantakse üle lapsevanemale koos lapsehoiuteenuse hüvitisega.

Hariduslike erivajadustega laste vanemaid asutakse toetama koolieelse eralasteasutuse õppemaksu tasumisel, kui laps käib eralasteaias koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel. Toetuse ülemmäär lapse kohta on 71,25 eurot. Kui vanem on tasunud õppemaksu vähem, toetatakse vanemat tasutud summa ulatuses. Toetust makstakse üks kord kuus, selle saamiseks tuleb vanematel esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Taotluse võib esitada kuni kolm kuud pärast eralasteaia teenuse kasutamise kuud. Ka õppemaksu toetust makstakse üksnes Tallinna elanikele.

Lapsehoiuteenust kasutava haridusliku erivajaduse lapse hüvitise soovi märgib taotleja lapsehoiuteenuse hüvitisega samale taotlusele, esitada tuleb ka koolivälise nõustamismeeskonna otsus haridusliku erivajadusega lapse kohta. Lisahüvitis on võrdne munitsipaallasteaia kohatasuga. Hüvitise saamise eelduseks on, et lapse ja vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn ning laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja. Hüvitist saab taotleda lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.

Ka munitsipaallasteaias käivate laste vanematele rakenduvad täiendavad soodustused. Alates 1. septembrist vabastatakse kohatasust 100-protsendiliselt pered, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti kehtivast töötasu alammäärast. Täies ulatuses vabastatakse kohatasust veel Tallinna munitsipaallasteaedade erirühmades käivate haridusliku erivajadusega laste vanemad. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb vanemal esitada vastav avaldus veebikeskkonnas info.haridus.ee või lasteaias kohapeal. Ka need soodustused on mõeldud Tallinna elanikele.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib, ei tule vanematel sulgemise perioodi eest samuti kohatasu maksta.

Rohkem infot soodustuste ja toetuste kohta lasteaedades leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt aadressil tallinn.ee/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades

   

Uudise rubriigid: