18.11.2015

Tallinn muudab tulevast aastast lasteaia kohatasu määra

Tallinna linn kavandab järgmisel aastal muuta koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra – kohatasu määr tõuseb 1,6 protsendi võrra ehk seniselt 10,6 protsendilt 12,2 protsendile.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on praegu kehtivad lasteaia kohatasu määrad püsinud 2012. aasta 1. jaanuarist. „Kui neli aastat tagasi moodustasid koolieelsete lasteasutuste tegevuskulud 53 miljonit eurot, siis tulevaks aastaks on planeeritud tegevuskuludeks juba 73 miljonit eurot,“ selgitas Kõlvart. „Oleme suutnud hoida vanemate osa määra ehk lasteaia kohatasu muutumatuna neli aastat ning väldime ka nüüd selle hüppelist kasvu. Ent ka pärast muudatust jääb lasteaia kohatasu pealinnas väiksemaks, kui näiteks Tartus või Viimsis.“  

2016. aastal moodustab vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus, ujulaga lasteasutuses 13,4%. Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele toimub muude kulude katmine valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Ent vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. 

„Tallinna linna tuleva aasta eelarves on ette nähtud ka täiendavad vahendid selleks, et toetada abivajavaid peresid,“ sõnas Kõlvart. Nii saavad need vanemad, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% - taotleda kuni 80% ulatuses vanema osa maksmisel vabastust. 

„Ühtlasi kavatseb linn järgmisest aastast alates kolmandast lapsest vabastada lapsevanema osa tasumisest 100% ulatuses juhul, kui peres käib kolm või enam last Tallinna koolieelses munitsipaallasteasutuses. Seega, kui lasteaias käib kolm või enam last, siis lasteaia kohatasu vabastust saab kolmanda ja järgneva lapse eest,“ nentis Kõlvart. 

Vanema osa 100%-lisest tasumisest vabastatakse juhul, kui peres käib kolm või enam last Tallinna koolieelses munitsipaallasteasutuses ning tingimusel, et vanema ja tema laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn.   

Praegu kehtiva määruse kohastelt on Tallinnas vanema osa määraks ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 10,6% töötasu alammäärast kuus ehk 41,45 eurot kuus ning ujulatega lasteasutuses on perioodil, mil laps ujulat kasutab vanema osa määraks ühes kuus summa, mis moodustab 12% töötasu alammäärast ehk 46,8 eurot kuus. 

 

Tekst: Raepress 

Uudise rubriigid: