27.06.2018

Tallinn osaleb Euroopa Komisjoni Kliimamuutustega kohanemise programmis

Linnavalitsus esitas Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Osalemine Euroopa Komisjoni LIFE Kliimamuutustega kohanemise programmi välisprojektis „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)“, mille eesmärk on tõsta linnade suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi.

Euroopa Liidu (EL) kliimamuutustega kohanemise strateegias käsitletakse linnu eriti tundlike aladena,“ selgitas Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder. „Juba täna ei suuda olemasolevad sademetevee süsteemid paduvihmadega toime tulla. Tallinna osalemise vajalikkust EL projektis LIFE UrbanStorm ilmestab ka  jaanipäevaeelne, 21. juuni paduvihm Tallinnas kui sademete kanalisatsioon ei suutnud tulvavett vastu võtta ja tekkisid, esialgu veel, ajutised üleujutused.“

Eesti jaoks koostatud kliimastsenaariumi kohaselt ootavad meid kliimamuutuste tõttu 2100. aastaks ees olulised muutused nii temperatuuri, tuule kui sademete režiimis.

Eestis kasvab keskmine aastane sademete hulk 19%, suurimat kasvu on oodata kevadel (24%) ja talvel (22%). Ühtlasi prognoositakse ööpäevas 30 mm ületavate sademete esinemise sagenemist (perioodil 2021-2030 esinemise kasv 99%, 2031-2050 juba 231% ning perioodil 2051-2100 koguni 435%) ning suviste paduvihmade intensiivistumist. Sademete hulga suurenemisega kasvab  koormus sademevee kogumissüsteemidele ja reoveepuhastusele ja ebapiisava äravoolu tagajärjel tekivad linnades uputused.

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt osaleb Tallinna linn lihtpartnerina Euroopa Komisjoni LIFE Kliimamuutustega kohanemise programmi välisprojektis „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)” projekti Tallinna linna poolse omafinantseerimisega 107 508 euro ulatuses ning volitab Tallinna Kommunaalameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele. Projekti hoidjaks määratakse Tallinna Kommunaalamet.