29.09.2021

Eestkoste seadmine ja teostamine Tallinnas muutub ühtlasemaks

Tallinna linnavalitsus kinnitas eestkoste seadmise ja teostamise korra, milles määratakse nii lapse kui ka täisealise üle eestkoste seadmise ja rakendamise põhimõtted. Ühtlasi tuuakse järgmisest aastast Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse üle täisealiste inimeste eestkoste teostusega seotud ülesanded ning ametisse luuakse selleks eraldi osakond.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina tõdeb, et eestkostetavate arv on aastatega pealinnas üha kasvanud – kui kahe aasta eest oli linna eestkostel näiteks 330, siis tänavu 404 isikut. „Paraku ei ole linnaosade lõikes eestkoste teostamine võrdselt jaotunud, mistõttu on ka sotsiaaltöötajate töökoormus väga erinev. Eestkostet teostades tuleb sotsiaaltöötajal esindada eestkostetava õigusi ja huve ning tagada talle elamisväärsed elutingimused. Viimaste aastatega on kasvanud keerulisemate ja rasketemate eeskoste juhtumid täiskasvanutele, mis nõuavad lisaks sotsiaaltöötaja erialastele oskustele ja pädevusele ka teisi teadmisi, nagu näiteks juristi, ehitusspetsialisti vms. erialaseid teadmisi. Samas eestkostega seotud tegevustele võib sotsiaaltöötajal kuluda väga arvestatav maht tööaega, kohati kuni 50-70% tööajast,“ selgitas Beškina. „Selleks, et teenuse kvaliteeti tõsta ja eestkoste teostust ühtlustada, loomegi keskselt sotsiaal- ja tervishoiuametisse täisealiste eestkoste teostusega tegeleva osakonna. Nii saavad linnaosade sotsiaaltöötajate rohkem panustada oma põhitööle, muuhulgas juhtumi- ja ennetustööle.“

Koostöö linnaosavalitsustega jätkub, sest eestkoste seadmine ja selle algatamine jääb linnaosavalitsuse tasandile. Nii jääb linnaosavalitsuste ülesandeks inimese abivajaduse hindamine, hoolekandelise abi osutamine ja kohtule eestkoste seadmiseks vajaliku avalduse koostamine ning hiljem eestkoste pikendamiseks seisukoha esitamine. Pärast eestkoste seadmist pakub sotsiaaltöötaja vaid hoolekandelist abi ning osakond tegeleb eestkoste teostamisega ulatuses, milleks on antud volitused kohtumäärusega. Loodavasse osakonda luuakse täiendavalt üheksa uut töökohta, linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondade sotsiaaltöötajate koosseisud sellega ei vähene.

Tallinnas korraldatakse ja teostatakse eestkostet üldjuhul inimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse linnaosa valitsuse kaudu. Lapse või täisealise üle seatakse eestkoste perekonnaseaduse alusel. Kui täiskasvanu ei suuda vaimse tervise halvenemise tõttu enam end esindada ning enda õigusi ja huve kaitsta, seab kohus eestkoste ja määrab eestkostja. Sellega annab kohus eestkostjale volituse esindada eestkostetavat tema nimel, tagamaks viimase õiguste ja huvide kaitse. Kui eestkostet vajaval inimesel ei ole lähedasi või kui nad ei sobi kohtu hinnangul eestkostjaks, määrab kohus eestkostjaks kohaliku omavalitsuse. Laste üle seatakse eestkoste teistel põhjustel võrreldes täisealistega. Kui esindusõigust ei ole alaealise lapse kummalgi vanemal või kui lapse päritolu ei ole võimalik kindlaks teha, määratakse lapsele eestkostja.

Uudise rubriigid: