29.10.2020

Tallinn võttis vastu lisaeelarve

Tallinna linnavolikogu võttis tänasel istungil vastu lisaeelarve, mille kohaselt suureneb linna 2020. aasta eelarve kogumaht 53,38 miljoni euro võrra. Tallinna 2020. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud maht on 862 267 166 eurot.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul täpsustati lisaeelarvega tänavuses eelarves kavandatud tulusid, kulusid, investeeringuid ja finantseerimistehinguid. „Kartsime, et kevadise eriolukorra ja sellele järgnenud COVID-19 viirusega kohanemise mõju on rängem, kuid loomulikult on kriis tervikuna mõju avaldanud ka eelarvele. Näiteks vähendati lisaeelarvega tulumaksu, reklaamimaksu ja parkimistasu laekumise prognoose. Samuti on koroonakriisi tõttu vähenenud linnaasutuste omatulu laekumine,“ ütles Terik.

„Vaatamata keerulisele ajale oli võimalik linnaeelarve kogumahtu suurendada üle 53 miljoni euro, millest ligi 32 miljonit eurot moodustavad erakorralised toetused riigieelarvest. Tunnustan valitsust, kes tuli keerulisel ajal omavalitsustele appi, et linnad ja vallad saaksid teha vajalikke investeeringuid ja katta saamatajäänud tulusid,“ lausus Terik.

Linnavolikogu liige Rainer Vakra rääkis, et Eesti Invaspordiliidu presidendina tunneb ta heameelt, et puuetega inimeste hoolekande kulusid suurendatakse Tallinnas sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks pea poole miljoni euro võrra. „Lisaks tunnustan, et lisaeelarves leidis toetust ka ettepanek leida lisaraha erivajadustega laste Hilariuse koolile. Praegune tervisekriis on pannud kooli õppetöö keerulisse olukorda ja linnapoolne toetus võimaldab neil soetada vajalikke õppevahendeid,“ ütles Vakra. „Kahjuks lükatakse edasi aga näiteks IT-investeeringud haridusvaldkonnas. Leian, et linna eelarves tuleks panustada veel rohkem haridusse ja kindlasti õpetajatesse, kui et ainult betooni,“ lisas ta.

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku 18,42 miljoni euro võrra, linnakassa tulud vähenevad 6,5 miljoni euro ja linna asutuste omatulud 8 miljoni euro võrra. Samas suurenevad saadavad toetused riigieelarvest ja välisrahastusest 32,93 miljoni euro võrra. Lisaeelarves kavandatud muudatuste tulemusena suurenevad kulud kokku 8,7 miljoni euro võrra. Valdkonnad, kuhu suunatakse suurem osa täiendavatest finantsilistest vahenditest on tervishoid, linnatransport ning teed ja tänavad.

Haridusvaldkonnas on eriolukorrast tingituna ja linna poolt rakendatavatest täiendavatest kohatasu soodustustest lasteaedadele lisaeelarvega ette nähtud 400 000 eurot. Eralasteaedadele ette nähtud toetus kasvab 213 943 euro võrra seoses eralasteaedades käivate laste arvu kasvuga ning 80 897 euro võrra eralasteaedades käivate laste vanematele lasteaia kohatasu hüvitamisega eriolukorra ajal.

Lisaeelarves on kavandatud vahendid munitsipaallasteaedade, huvikoolide, Tallinna Õppenõustamiskeskuse ning Tallinna Õpetajate Maja direktorite töötasude alammäärade tõstmiseks kuni 5% 1. oktoobrist k.a. Lasteaedade õpetajate ja õpetaja abide palga alammäära tõsteti 1. septembrist.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas nähakse lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks aasta lõpuni täiendavalt ette 332 846 eurot seoses eriolukorra ajal kolme kuu vältel rakendatud kõrgema lapsehoiuteenuse hüvitise määraga ning alates 1. septembrist 2020 toimunud hüvitise otstarbe laiendamisega, mis võimaldab hüvitise arvelt katta ka lapse toidukulu lapsehoius kohal käidud päevade eest. Uue meetmena makstakse septembrist lapsehoiuteenuse hüvitist koolieelse nõustamismeeskonna soovitusel lapsehoiuteenust kasutava haridusliku erivajadusega lapse vanemale, lapse eestkostjale või lapse perekonnas hooldaamise lepingu alusel lapse hooldajale  võrdselt koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava kohatasuga.  

Tallinna Kiirabi tegevuskulud kasvavad lisaeelarvega 2,5 miljoni euro võrra seoses osutatava teenuse mahu täpsustumisega ja eriolukorrast tulenevate lisakuludega. 

Kultuurivaldkonnas nähakse muuhulgas ette Tallinna Linnateatri lisanduvate kulude kattes ette 60 300 eurot seoses uue tootmis- ja laohoone valmimisega Suur-Sõjamäel ja teatri tegevuse alustamiseks Salme Kultuurikeskuses.

Investeerimisprojektide kulutused suurenevad lisaeelarvega 7,13 miljoni euro võrra. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna investeeringud suurenevad kokku 429 808 euro võrra. Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja (Sõpruse pst 248) täiendavateks renoveerimistöödeks nähakse tänavu ette 452 000 eurot. Tallinna Kiirabi investeeringu kulutused suurenevad 169 366 euro võrra, millest kaetakse uute kiirabiautode ja nendesse meditsiiniseadmete soetus ning olemasolevate rendilepingute lõppemisel seni rendil olnud kolme kiirabiauto välja ostmine.  

Lisaeelarvega suurendatakse ühistranspordi liiniveo kulusid kokku 2,7 miljoni euro võrra. Sellega kaetakse saamata jäänud piletitulu ning ühissõidukite täiendav desinfitseerimisega seotud kulud.

Uudise rubriigid: