02.06.2021

Tallinna 2022-2025 eelarvestrateegia panustab stabiilsusele

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2022–2025, mis on järgmisel neljal aastal suuniseks linnaeelarve koostamisel.

Eelarvestrateegia on linna eeloleva nelja aasta finantsplaan, mis on aluseks linna arengu suunamisel ja linna eelarvete koostamisel, arvestades jätkusuutlikkust ja vastavust linna finantsvõimalustele.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et linna eesmärgiks on järgnevatel aastatel hoida linna finantsseis stabiilsena, misläbi tagatakse kindlustunne ja heaolu ka linlastele. „Tallinna konservatiivne eelarvepoliitika on eelnevatel kasvuaastatel võimaldanud koguda reserve, et olla valmis ka keerulisemateks aegadeks ja juhuks, kui ka linna tulubaasi kasv aeglustub,“ sõnas Kõlvart. „Nii nagu terves riigis, sõltub ka Tallinna majanduse käekäik ja finantsseis nüüd ja edaspidi koroonaepideemiast tingitud olukorrast. Seetõttu arvestame, et meie lähiaastate finantsplaanile avaldab olulist mõju teatud ebakindlus ja majanduse jahtumine.“

Tallinna lähiaastate finantsseisu mõjutavad peamiselt välistegurid, sh üldise majanduskeskkonna muutus ja riigi eelarvepoliitilised otsused, sh otsused EL rahastuse meetmete osas. Rahandusministeeriumi prognoosi põhistsenaariumi kohaselt kasvab Eesti SKP 2021. aastal 2,5% (2020. aastal kahanemine 2,9%).

Eelarvestrateegia on suunatud linna kõigi tegevusvaldkondade ning piirkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlikule edendamisele. Jätkuvad investeeringud taristusse, sh rekonstrueerimisse kui ka uute objektide ehitamisse, linnalise liikuvuse parandamiseks, teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja avalike teenuste laiendamiseks ning Tallinna kui rohelise maailmalinna arengueesmärkide toetamiseks. Investeeringute kogumaht kasvab, muuhulgas kavandatavad suurprojektid nagu näiteks Tallinna Haigla, Linnahall, Linnateater, Peterburi mnt jpt.

Suurima osakaaluga valdkondadeks on haridus, teede ja tänavate korrashoid, ühistransport, sotsiaalhoolekanne ja heakord. Suuremat tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlikkusele – muuhulgas ringmajandusele ja rohepöördele ning linna üldisele heakorrale, targa linna projektidele ja rattastrateegia elluviimisele.

Linna eesmärgiks on tagada eelarve positiivne põhitegevuse tulem vähemalt mahus, mis katab linna võlakohustuste põhiosa tagasimaksed ja intressikulu. Näiteks 2021. aastal kavandatud tulem 77,7 miljonilt eurolt kasvab 2025. aasta lõpuks 134,5 miljoni euroni, kattes laenude teenindamisega seotud kulud ja võimaldades osaliselt katta ka linna arengut toetavaid investeeringuid. Ühtlasi soovib linn hoida põhitegevuse kulude kasvu alla põhitegevuse tulude kasvu. Nii kasvaksid perioodil 2022-2025 linna põhitegevuse tulud 11,4% ning põhitegevuse kulud 8,3%. Kui praegu moodustab kõige suurema osakaaluga linnaeelarve tegevuskuludest haridusvaldkond (ca 42%), ühistransport (ca 14%) ja sotsiaalvaldkond (ca 11%), siis lähiaastatel need jäävad vähemalt samale tasemele või kasvavad veelgi.

Niisamuti tagatakse ja säilitatakse likviidsus, mis tagab katte vähemalt linna kahe nädala kulutustele. Ühtlasi hoiab linn lähiaastatel võlakoormust mõõdukal tasemel – strateegia perioodiks planeeritud likviidsust ja võlakohustusi arvestades jääb linna netovõlakoormus 2025.aasta lõpu seisuga kuni 40% tasemele puhastuludest (seadusega lubatud kuni 60%).

Investeerimistegevus jätkub järgmistel aastatel kõikides linna tegevusvaldkondades, et arendada avalikke teenuseid ja luua linlastele kaasaegne linnakeskkond. Investeeringute mahuks on kavandatud 214 - 422 miljonit eurot aastas, mis hõlmab ka Tallinna Haigla investeeringut. Haridusvaldkonnas on olulisemate objektidena planeeritud igal aastal 4-5 lasteaia tervikrenoveerimine ja Tallinna huvikooli „Kullo“ uue hoone ehitamine. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas kavandatakse Tallinna Haigla ehitust, valmivad Iru Hooldekodu kompleksi uus õenduskodu korpus ja Lasnamäe Sotsiaalkeskuse uus hoone. Linnamajanduse, linna tugiteenuste ja linnaplaneerimise valdkonnas jätkuvad ettevalmistavad tegevused Tallinna Linnahalli projekti elluviimiseks, endise Mustamäe linnaosa valitsuse hoone asemele aadressil Tammsaare tee 135 on kavas ehitada sotsiaalmaja. Linnatranspordi valdkonnas on kavas saastekvootide meetme toel uuendada ühistranspordi veeremit, soetades uusi tramme. Teede ja tänavate valdkonnas on tähtsamate objektide hulgas Peterburi tee, Liivalaia tn Jõe tn ja Pronksi tn ning Rannamõisa tee rekonstrueerimised. Senisest enam suunatakse nii linna vahendeid kui ka välisrahastust Tallinna rattastrateegia elluviimisse, mille käigus rajatakse linnaosi või asumeid ühendavaid kergliiklusteid. Kultuuri valdkonnas jätkub Tallinna Linnateatri arendusprojekt, Botaanikaaia, Linnamuuseumi ja Loomaaia arendamine ning teiste linna kultuurivaldkonna asutuste hoonete korrastamine. Spordi valdkonnas jätkuvad peamiste objektidena näiteks Tallinna Spordihalli kergejõustikuhalli tervikrenoveerimine ja Kadrioru staadioni peaväljaku renoveerimistööd.

Investeeringute finantseerimiseks kasutatakse nii linna omavahendeid, maksimaalses võimalikus ulatuses EL uue rahastusperioodi võimalikke toetusi kui ka toetusi riigieelarvest, samuti on kavas osaliselt rahastada investeeringuid võetava laenu arvelt, hoides seejuures linna võlakoormuse mõõdukal tasemel.

Tallinna 2022-2025 aasta eelarvestrateegia leiab https://www.tallinn.ee/Eelarvestrateegia