11.09.2015

Tallinna Haridusameti vastus Riigikontrollile lapsevanemate kaasrahastuse teemal

Tallinna Haridusamet on kontrollijatega samal seisukohal, et kooli õppekava alusel munitsipaalkoolis toimuvas põhi- või keskharidusõppes osalemise eest ei tohi kool õpilastelt või vanematelt nõuda kaasrahastamist.

Oleme korduvalt juhtinud koolijuhtide tähelepanu sellise rahakogumise keelatusele. Tallinna linn on taganud kõigi munitsipaalüldhariduskoolide õppekava täitmiseks vajalike kulude katmise vajalikul määral.

Samas selgitame, et koolid ise vanematelt annetusi ei kogu, mis selgus ka riigikontrolli aruandest. Annetusi koguvad eraõiguslikud juriidilised isikud, st sihtasutused ja mittetulundusühingud.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 2 kohaselt moodustuvad kooli eelarve tulud eraldistest riigi- ja valla- või linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Missugune võib olla annetuste osatähtsus kooli rahastamises ja kuidas seda kasutada õigusaktidest ei selgu, seega on see tõlgendamise küsimus, praktikas on see kooliti erinev.

Juhime tähelepanu asjaolule, et kontrolliaruande punktis 6 on kirjeldatud üldhariduskoolide pidamise kulusid (tegevuskulusid), mida ilmestab kontrolliaruande joonis nr 1 leheküljel 6. Toodud jooniselt on näha, et omavalitsuste kulud on igaaastaselt suurenenud, kuid riigi panus on jäänud pea samale tasemele ja seda olukorras, kus õpetajate palk suurenes 2013. aastal ligi 7%  ning 2014. aastal ligi 12%. Selles olukorras, kus riigipoolne toetus sh õpetajate palgavahendite maht ei ole kasvanud proportsionaalselt palgatõusuga, tuleb koolidel leida lahendus õppekavade täitmiseks.

Auditeeritud koole on Tallinn kontrollinud korduvalt, eraõiguslikke juriidiliste isikute tegevust suunata või kontrollida ei ole meil olnud võimalik. Selle valdkonna problemaatilisust on tõdetud ka riigikontrolliaruandes. Meie hinnangul tuleb seaduste regulatsioone täpsustada. Leiame ka, et lisaks peab riigi seisukoht antud küsimuses olema selge ja üheselt mõistetav.  

Samas oleme nõus kontrolliaruandes tooduga, et tekkinud olukord võib hakata avalikus koolivõrgus takistama haridusteenuse vaba kättesaadavust.

Tallinna Inglise Kolledži ja Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi direktoritele on esitatud nõue tagada õppekava täitmine riigieelarvest toetuseks eraldatud vahenditest.

 

 

Uudise rubriigid: