19.03.2020

Tallinna Läänemere Lasteaia kriisiplaan COVID-19 viiruse tõkestamisel

Tegevused Tallinna Läänemere Lasteaias koroonaviiruse leviku tõkestamisel.

112 - lapsed numbriks 09.02.2017.jpgIgapäevane töö.

 • Töötajad, kelle töö iseloom võimaldab, teevad vajadusel kaugtööd.

 • Konkreetse töötaja kaugtööle lubamise otsustab asutuse juht või tema poolt määratud isik.

 • Juhul, kui viirusest tulenevalt töötaja oma tööd teha ei saa, on tööandjal õigus korraldada töötaja töö selleks perioodiks ümber, samuti suunata teda kriisi lahendamisega seotud muule tööle.

Kohtumised, nõupidamised asutuse sees ja väljaspool asutust.

 • Põhimõte on, et majasiseseid silmast silma kontakte vähendatakse miinimumini.

 • Koosolekute pidamisel eelistatakse elektroonilisi kanaleid või peetakse koosolekuid arvestusega, et ruumis ei ole rohkem kui viis inimest. Kui see pole võimalik, otsustab koosoleku toimumise asutuse juht.

Koolituste korraldamine

 • Asutusesiseseid ja keskseid koolitusi ei korraldata.

Rahvusvahelised visiidid, kohtumised, konverentsid, välislähetused, puhkamine välisriigis

 • Välislähetusi, õppereise, rahvusvahelisi visiite ja väliskülaliste vastuvõtte kriisiperioodil ei korraldata. Kuni 10.maini planeeritud välislähetused tühistatakse.

 • Töötajatel soovitatakse tungivalt puhkuse ajal mitte reisida välisriikidesse.

Välisriigist tagasitulek

 • Töötajad, kes naasevad välisriigist, on kohustatud sellest teavitama lasteaeda üldmeilil ja oma vahetut juhti telefonisõnumiga.

 • Lapsevanemad, kes naasevad välisriigist, on kohustatud sellest teavitama lasteaeda üldmeilil.

 • Liikumise piirang (karantiin) on kohustuslik välisriikidest saabunud töötajatele, lastele ja lapsevanematele 14 päeva jooksul.

 • Juhul kui töötaja on eiranud punktis 5.1 antud soovitust või kui töötaja seab ohtu kolleegide tervise, võib tööandja pidada seda hoolsuskohustuse rikkumiseks sellest tulenevate tagajärgedega.

Informatsiooni jagamine

 • Lasteaia juht kavandab igal esmaspäeval jooksva nädala töökorralduse eriolukorrast lähtuvalt ja informeerib sellest lasteaia töötajaid, informatsiooni jagamine toimub ka jooksvalt tulenevalt olukorra muutumisest.

 • Küsimusi igapäevatöö korraldamise kohta ja informatsiooni lasteaias esinenud koroonaviirusesse haigestumise juhtumite kohta ja otseste kontaktide kohta koroonaviirusesse nakatunutega edastab lasteaed aadressile koroonainfo@tallinnlv.ee

Laste teenindamine

 • Lapsi vahetult teenindava asutuse juht võtab tarvitusele abinõud laste tervise tagamiseks: ruumide regulaarne puhastamine ja õhutamine, lülitite, ukselinkide, trepi käsipuude ja vajadusel kõikide pindade desinfitseerimine.

 • Lapsevanemaid lasteaia ruumidesse siseneda ei lubata, lapsi võetakse vastu õues või uksel, enne lasteaeda lubamist mõõdetakse lastel kehatemperatuuri.

 • Lastega otseselt tegelevad töötajad jälgivad laste tervislikku seisundit terve päeva jooksul, haigusnähtude ilmnemisel paigutavad lapse teistest vähemalt kahe meetri kaugusele, teavitavad lasteaias administratsiooni valves olevat töötajat ja lapsevanemat, raskete haigusnähtude ilmnemisel helistatakse koheselt hädaabi numbril 112.

Teatamine haigestumisest ja otsesest kontaktist COVID-19 ehk uue koroonaviirusega nakatunuga

 • Töötaja ja lapsevanem on kohustatud viivitamatult teavitama lasteaia juhti või teda asendavat isikut või kedagi kriisigrupi liikmetest, kui ta on puutunud kokku COVID-19 viiruse ehk uue koroonaviiruse kahtlusega inimesega (nt kokkupuude kliendiga, töökaaslasega, perekonnaliikmega). Lasteaia juhi poolt tagatakse viiruse leviku piiramiseks asjakohaste meetmete rakendamine ja vajalike institutsioonide teavitamine.