07.01.2022

Tallinna Turud korraldab kirjaliku enampakkumise Viru tn 26 asuva müügikioski nr 5 kasutusse andmiseks

Tallinna Turud korraldab kirjaliku enampakkumise Viru tn 26 asuva müügikioski nr 5 kasutusse andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1. äriruum – müügikiosk nr 5;

1.2. äriuumi üldpind 10,5 m2;

1.3. äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.4. äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.5. äriruumi üüri alghind on 4000 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.6. üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku kasutatava äriruumi suurusega.

 

2. Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.1. äriruumiesise kõnnitee kaubandustegevuseks kasutusse võtmine toimub Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord” alusel Tallinna Kesklinna Valitsuse määratud tingimustel;

2.2. äriruumi ei ole lubatud allkasutusse anda;

2.3. üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma kirjalikul enampakkumisel pakutud ühe kuu äriruumi üüri käibemaksuga summa ettemaksuks. Üürileandja saab kasutada ettemaksu tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea ettemaksu hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi ettemaksu hoiustamise eest;

2.4. äriruumi üürnikul on õigus teha varale parendusi ja muudatusi üksnes Tallinna Turgude juhatajaga eelnevalt kirjalikult kooskõlastades;

2.5. üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.6. äriruumi üür suureneb 2% aastas alates üürilepingu sõlmimisele järgnevast kalendriaastast iga aasta 1. jaanuaril.

 

3. Üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

 

4. Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ sätestatud kirjaliku enampakkumise korrale. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

 

5. Enampakkumisest osavõtu tasu on 50 eurot. Osavõtutasu kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumber 527 455 005 005 0310, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Viru tn 26 müügikioski nr 5 kirjalikust enampakkumisest osavõtu tasu“. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

 

6. Pakkumuse tagatise suuruseks on pakkumusele vastav äriruumi ühe kalendrikuu üüri käibemaksuga summa. Pakkuja annab tagatise iga esitatava pakkumuse kohta. Tagatisraha kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumber 527 455 005 005 0226, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse märkida „Viru tn 26 müügikioski nr 5 pakkumuse tagatis“. Kui enampakkumisel osaleja ei osutu võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastatakse talle tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva ettemaksuna.

 

7. Nõuded pakkumusele

7.1. Pakkumus tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, millel on märge „Viru tn 26 müügikioski nr 5 kasutusse andmise kirjalik enampakkumine“.

7.2. Pakkumus peab sisaldama:

7.2.1. andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoha aadress, kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, kontakttelefon ja e-post);

7.2.2. pakkuja nõusolekut äriruumi kasutusse võtmiseks kirjalikul enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

7.2.3. äriruumi nimetust, millele pakkumus esitatakse;

7.2.4. sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussummat eurodes ilma käibemaksuta. Kui sõnadega ja numbritega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

7.2.5. osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid;

7.2.6. pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkuja allkirja. Pakkumus peab olema allkirjastatud esindusõigust omava isiku poolt ning pakkumusele peab olema lisatud esindusõigust tõendav dokument (isikut tõendava dokumendi koopia, volikiri vms).

 

8. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2022 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada Tallinna Turgude juhataja nimele aadressil E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Pärast tähtaega saabunud pakkumusi ei arvestata.

 

9. Pakkumused avatakse 31. jaanuaril 2022 kell 11.10 Tallinna Turgude kontoriruumides aadressil E. Vilde tee 118, Tallinn. Avamise juures võivad viibida pakkujad või nende esindajad.

 

10. Täiendavat informatsiooni äriruumide ja kirjaliku enampakkumise kohta saab tööpäevadel telefonil 615 0054 või e-posti aadressil tallinnaturud@tallinnaturud.ee.