18.01.2017

Tallinna eralasteaia toetus tõuseb 10 euro võrra

Tallinna linnavalitsus kinnitas eralasteaia toetuse suuruseks käesoleval aastal ühe lapse kohta 150 eurot kuus, mis on eelmise aastaga võrreldes 10 eurot rohkem.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et eralasteaedadele makstav toetus on võrdne linnalasteaedade eelarve jaotamise aluseks oleva summaga lapse kohta. „Toetust saab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel töötavate õpetajate palga ja õppevahendite kulu katmiseks,“ täpsustas Kõlvart. 

Tallinna linnavolikogu 2014. aasta määruse kohaselt on toetuse saamise õigus eralasteaial, kus käivad lapsed, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn ja kelle eralasteaed on kandnud Tallinna hariduse infosüsteemis eralasteaia nimekirja. Laps peab lisaks olema infosüsteemis kantud kuni kolme linnalasteaia vastuvõtu taotlejate nimekirja.

Tallinna haridusameti haldusala linnalasteaia koha arvestuslik maksumus alanud aastal on 1800 eurot aastas ehk 150 eurot kuus. Selle aasta eelarves on eralasteaedade toetuseks planeeritud 1 234 906 eurot, mis võimaldab eralasteaedades hoidu ja alushariduse omandamist kuni 695 lapsele. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist.

Vastavalt erakooliseadusele võib lasteaias riikliku õppekava alusel töötavate õpetajate palgad ja õppevahendite soetamise kulud katta valla- või linnaeelarve vahenditest koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud alustel.

Tekst: BNS siseuudised, 18.01.2017

Uudise rubriigid: