11.05.2017

Tallinna finantsaruandlus on usaldusväärne

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule kinnitamiseks linna konsolideeritud majandusaasta aruande.

„Aruanne kinnitab, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit,“ ütles tegevlinnapea Taavi Aas. „Ja see aruandes sisalduv hinnang langeb kokku rahvusvaheliste reitinguagentuuride Moodys ja Fitch viimaste hinnangutega, mille kohaselt on Tallinna finantsseis hea ja tugevnev.“

Tallinna linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta. Konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris KPMG Baltics OÜ.

Tegevusaruandes antakse ülevaade 23 ametiasutuse ja nende 250 hallatava asutuse ning linna valitseva mõju all oleva 9 äriühingu, 14 sihtasutuse ja ühe mittetulundusühingu majandusaasta tegevustest ning linna arengukava eesmärkide täitmisest. Tallinna linna konsolideerimisgrupis töötas 2016. aastal kokku ligi 19 tuhat töötajat.

Linna konsolideerimisgrupi finantspositsioon tervikuna on tugev. 2016. aasta lõpu seisuga oli linna netovõlakoormus 187 miljonit eurot ning netovõlakoormus põhitegevuse tuludest 33,9%.

Linna finantsinformatsiooni ja laiemalt kogu finantshalduse väga heast tasemest annab tunnistust ka Reitinguagentuuri Fitch poolt 2016. aastal linnale omistatud krediidireiting, mis jäi senisele kõrgele tasemele A ning mille väljavaadet tõsteti stabiilsest positiivseks.

Aasta lõpu seisuga oli linna konsolideerimisgrupi bilansimaht 1,48 miljardit eurot ja netovara 1,05 miljardit eurot. Aruandeaasta tegevustulud olid 761 miljonit eurot ja tegevuskulud 726 miljonit eurot. Linna konsolideerimisgrupi tulemiks 2016. aastal kujunes 35 miljonit eurot.

Suurimad investeeringuobjektid 2016. aastal olid vanalinna teed ja rajatised summas 2,5 miljonit eurot, Majaka tn ehitus summas 2,1 miljonit eurot, Paldiski mnt ehitus summas 1,6 miljonit eurot, kiirabi hoone Retke tee 1 juurdeehitus summas 1,4 miljonit eurot ning Tondiloo park summas 1 miljon eurot.

Audiitorteenuse osutaja KPMG Baltics OÜ esitas Tallinna linna 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise tulemusena koostatud vandeaudiitori aruande, milles märkis järgmist: „Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt konsolideerimisgrupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.“