06.11.2015

Tallinna koolijuhid näevad endal MÕKi rakendamisel olulist rolli

4. novembril 2015 arutasid Tallinna koolijuhid MÕKi (muutunud õpikäsitus) rakendamise võimalusi pealinna koolides. Vastuseid otsiti küsimustele, missugune on koolijuhi roll selles protsessis ning mida oodatakse Tallinna Haridusametilt.

Koolijuhtide arvates saavad nad MÕKi elluviimisesse panustada mitmel moel. Esmalt on vaja teadvustada MÕKi olemust ja vajalikkust, seejärel luua ühiskuvand koolis ning koordineerida tegevusi MÕKi rakendamisel. Koolijuhi ülesanne on toetada häid ideid ning tunnustada ja motiveerida MÕKi rakendavaid õpetajaid. Juht peab olema isiklikuks eeskujuks teistele, ta peab õppima ise ja innustama õppima ka teisi. Tuleb kujundada võrgustik: õpilased, õpetajad ja lapsevanemad kui kesksed tegelased MÕKi stsenaariumis, kõiki neid tuleb aktiivselt kaasata.

On vaja murda traditsioone õppekorralduses ja hindamises. Õppekorraldus tuleb muuta paindlikuks ja toetavaks, rõhuasetus viia õpetamiselt õppimisele. Õppimine peaks jõudma kõikjale: õue, muuseumisse, e-keskkondadesse jne. Kool peab toetama ka erinevate õpimeetodite rakendamist (rühmaõpe, projektõpe jne) ning praktiliste tegevuste läbiviimist klassiruumides. Oluliseks peetakse ka digipööret, mis õppimist soodustaks.

Tallinna Haridusametilt oodatakse partnerlust ja valmisolekut reflekteerimiseks, innovatsiooni tõukefondi loomist, parimate praktikate tutvustamist, lapsevanemate kaasamist, MÕKi koolitusi (sh koolitusreisid), õppevahendeid (sh IKT-vahendid), uuenduslike motiveerimismudelite leidmist ning tsentraalsete projektide läbiviimist („Näita oma MÕKi?; Tahvelarvutiklass jms). Soovitakse ka parimate kogemuste jagamist haridusameti veebilehe kaudu ja meedia informeerimist.

„MÕK ei tohi olla loosung!“, leiavad koolijuhid. Sellele on raske vastu vaielda.

 

Uudise rubriigid: