14.07.2020

Tallinn sõlmis koostöölepingu Püha Birgitta Orduga

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Pirita Kloostri ülem ema Vimala (kodanikunimega Bindu Kuriakose) allkirjastasid kootöölepingu, millega lepiti kokku Pirita kloostri varemete ja ajaloolise kalmistu säilimise, matmis- ja pühapaigale kohase kasutamise ning ühistest huvidest lähtuvate tegevuste korraldamise.

Koostöölepe sätestab poolte koostöö Pirita kloostri varemetepargi kasutamisel ja haldamisel.Lepe hõlmab ordu ürituste ja usuliste tegevuste korraldamist Pirita kloostri varemetepargis, poolte tegevust Pirita kloostri varemetepargi atraktiivsuse suurendamiseks ning varemetepargi restaureerimise ja säilitamise küsimustes ning ajaloolise, kultuurilise ja religioosse väärtuse esiletoomiseks. 

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on koostöö orduga linnale väga oluline ja paljutähenduslik. „Tegemist on ajalooliselt püha paigaga, mille sakraalset tähendust tuleb hoida, kuid samas anda ka igapäevaselt inimestele võimalus selle külastamiseks. Meil on orduga ühised väärtused ja arusaam ajaloolise Pirita kloostri varemetepargi kasutamises ning tegevuste korraldamises,“ ütles Kõlvart. „Sõlmitud koostöö on meile heaks teetähiseks, et ühiselt edasi minna. Meie kõigi eesmärgiks on hoida seda ajaloolist paika, et see pärand säiliks ka meie tulevastele põlvkondadele.“

Ühtlasi tänas linnapea Pirita kloostri sõpra Lagle Parekit heategevusele pühendumise ja pikaajalise koostöö eest.

„Täna toimunud lepingu allkirjastamine ei olnud oma olemuselt mitte millegi lõpp ega ka millegi kardinaalselt uue algus. See oli lineaarsel ajaskaalal otsekui üks peatus, mil saab vaadata ajas tagasi ja hinnata olnut ning lootusrikkalt mõelda tulevikule. Pea 20 aastat oli vana kloostri varemetepark meie Ordu hallata ja hoolitseda ja me tegime, mis suutsime. Aga on ka selge, et Ordu võimalused ei ole võrreldavad linna omadega ning seetõttu oleme rahul, et saame selle lepingu alusel jätkata juba seni toiminud koostööd,“ ütles Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Pirita Kloostri ülem ema Vimala. „Loodame mõneti uues vormis toimuma hakkava koostöö puhul, et lisaks tavapärastele olmelistele teemadele saab loodav koostöökogu hakata ka ette valmistama järgmise aasta juubeliüritusi: 2021. a möödub 585 aastat vana kloostri kiriku pühitsemisest ja 20 aastat uue kloostrihoone pühitsemisest. Need tähtpäevad on olulised nii meie Ordule kui Pirita linnaosale, kelle lippu ja vappi ehib birgitiinide rist. Nii selle sõlmitud lepingu kui Ordu ja linnarahva kogukondlik ühisosa baseerub neil väärtustel, mida hindab läbi sajandite meie Ordu, mida hindab Maarjamaa rahvas ning mida ühiselt hoides saame edasi anda järgmistele põlvkondadele.“

Osapooled moodustasid eesmärkide saavutamiseks Pirita kloostri varemetepargi koostöökogu, kuhu linn nimetab kolm ja ordu kaks esindajat. Linna esindavad koostöökogus abilinnapea Kalle Klandorf, Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik. Koostöökogu otsustab Pirita kloostri varemetepargi restaureerimise vajaduse, väljakaevamiste, müüdavate meenete, trükiste ja turundusmaterjalide ning varemetepargis korraldatavate ürituste sobivuse, varemetepargi arendamise ja tutvustamisega seotud küsimuste ning muude tegevuste üle, mille vastu on ordul religioosne või ajalooline huvi.

Lepingule vastavalt kasutab ordu Pirita kloostri varemeteparki ja korraldab seal oma tegevust. Pirita kloostri varemetepargis usutalitusväliste tegevuste korraldamisel lähtub ordu  koostöökogu suunistest ja otsustest ning teavitab aegsasti kõikidest kloostri varemetepargis kavandatavatest üritustest ja usulistest tegevustest Pirita Linnaosa Valitsust. Pirita kloostri varemetepargi kasutamise kuupäevad teeb ordu linnaosale teatavaks hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks.

Linn kohustub ordule tagama võimaluse kasutada Pirita kloostri varemeteparki tasuta kuni viieteistkümne päeva ulatuses kalendriaastas usutalitusteks. Muul ajal võib ordu tasuta kasutada varemeteparki ürituste ja usuliste tegevuste korraldamiseks juhul, kui see ei sega linna planeeritud ürituste korraldamist ega ole vastuolus linna ja kolmandate isikute vahel sõlmitud kokkulepetega. Linn peab võimaldama ordu liikmetel koos saatjaskonnaga külastada tasuta Pirita kloostri varemeteparki eelneval kooskõlastusel, kui see ei sega linna planeeritud ürituste korraldamist ega ole vastuolus linna ja kolmandate isikute vahel sõlmitud kokkulepetega. Ühtlasi tuleb linnal teavitada ordut kõikidest Pirita kloostri varemetepargiga seotud toimingutest, mille vastu on ordul äratuntav mõistlik huvi ning tagama Pirita kloostri varemetepargi heakorra ja kõik igapäevase majandamisega seonduva.