25.09.2017

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel.

§ 1.  Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses  käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos  käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00  eurot (koos käibemaksuga) päevas.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.

Taavi Aas Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/akt/423092017022