20.05.2021

Tallinna linnapea osales OECD ringmajanduse programmi ümarlaual

18.-19. mail toimus Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) programmi “Ringmajanduse toetamine regioonides ja linnades” ümarlaua kolmas kohtumine, milles osales esmakordselt ka Tallinna linn. OECD programmi veebipõhine ümarlaud tõi kokku esindajad linnadest, regioonidest, valitsustest, ettevõtetest, akadeemilistest ringkondadest ning rahvusvahelistest organisatsioonidest, et jagada teadmisi, kogemusi ja häid näiteid ringmajanduse toetamise teemal.

Eile toimunud ümarlaua kohtumisel osales ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes arutles paneeldiskussioonil koos valdkonnaekspertidega Iirimaalt, Itaaliast ja Belgiast rohelise taasteprogrammi meetmete ning ringmajanduse toetamise üle riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. „Kliimakriisi saab ja tuleb ennetada ning ära hoida. Üleminekul lineaarselt majanduselt ringmajandusele ei peaks enam olema küsimus „miks“ vaid „kuidas“ ja „millal“ ning ringmajanduse põhimõtted peaksid muutuma arengu loomulikuks osaks kõikides linnades üle maailma. Ringmajandus tähendab Tallinna jaoks eelkõige jäätmete jätkusuutlikku taastöötlemist ja tootmise ümberkorraldamist, aga ka kõikide osapoolte - asutuste, teadlaste, ettevõtete ja vabaühenduste – kaasamist üleminekul ressursse säästvamale ringmajandusele. Olulise sammuna esitas Tallinna Linnavalitsus äsja linnavolikogule lõplikuks kinnitamiseks Tallinna tervikliku kliimakava meie jätkusuutlike eesmärkide täitmiseks. OECD ringmajanduse toetamise programmis osalemine on Tallinna jaoks samuti üks jõulistest sammudest rohepöörde suunas, kuna selle tulemusel sünnib meie ringmajanduse teekaart. Programm annab kasulikke teadmisi ja võimaldab Tallinnal jagada kogemusi rahvusvahelisel tasandil,“ selgitas linnapea oma ettekandes.

OECD programm “Ringmajanduse toetamine regioonides ja linnades” toetab mitmetasandiliste dialoogide abil linnu ja piirkondi nende üleminekul ringmajandusele, näiteks aitab programm välja selgitada piirkondadele iseloomulikud võimalused ja väljakutsed ning võtmeisikud ringmajanduse strateegiate hindamiseks, lisaks toetab ka vastastikkust kogemuste vahetamist.

Seekordse ümaralaua esimesel päeval arutleti, kuidas ringmajandus saaks kiirendada sinist ja rohelist majandust ning kuidas suurendada materjalide tõhusamat kasutamist ja elavdada looduslike süsteemide kasutamist. Lisaks jagasid OECD linnade ja regioonide ringmajanduse programmis osalejad  kogemusi ringmajanduse poliitilise tasandi aruteludest ning tegid kokkuvõtteid COVID-19 taasteprogrammide väljakutsetest ja võimalustest ringmajandusele üleminekuks ning arutasid selle üle, kuidas edendada ringmajanduse mõõtmiskava linnades ja piirkondades. Näitena esitleti Hispaania linnas Granadas läbiviidud OECD juhtumiuuringut veega seotud algatuste mõju kohta ringmajandusele ülemineku strateegialoomes ning Suurbritannia linna Glasgow uuringu tulemusi selle kohta, kuidas ringmajandus aitab saavutada süsinikneutraalsuse eesmärke.

Kohtumise teise päeva fookuses oli, kuidas muuta rohelised taastamiskavad terviklikuks ning mõõta nende edusamme linnades ja regioonides. Kuna COVID-19 kriis tõstatas mitmeid keskkondlikke ja sotsiaalseid probleeme, on tulnud linnades üle vaadata senised tootmis- ja tarbimisharjumused, sh liikuvus, materjalide kasutamine ning toidumajandus. Mitmed riigid võtavad vastu keskkonnahoiu taastamise algatusi, kuid linnade roll nendes strateegiates ja see, kuivõrd need paketid ringmajandust edendavad, on endiselt ebaselge. Toetudes OECD juhtumiuuringutele ringmajanduse kohta riiklikul (Iirimaa) ja kohalikul (Kanada, Eesti) tasandil, arutleti eilsel ümaralaual linnade ja regioonide rolli COVID-19 taastamiskavades ning seda, kuidas oleks võimalik luua juhtimissüsteem, mis võimaldaks ringmajandusele üleminekut ja edusammude mõõtmist.

Programmis osalemise tulemusena valmib koostöös OECD ekspertidega Tallinna ringmajandusele ülemineku võimaluste analüüs ja soovitused ning selle alusel ringmajanduse teekaart. See omakorda on alus Tallinna ringmajanduse arengukava koostamiseks.

OECD raporti esimene versioon peaks valmima selle aasta detsembriks ning seda tutvustatakse OECD neljandal linnade ja regioonide ümarlaual. 2022. aasta kevadel korraldab Tallinna linn koostöös OECD-ga poliitikaseminari, millel arutatakse võimalikke soovitusi sidusrühmadega. OECD lõppraport, mille soovitusi arvesse võttes linn ringmajanduse teekaardi koostab, peaks valmima 2022. aasta septembris.