09.06.2021

Tallinna lisaeelarve keskendub linlase heaolu tagamisele

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule linna 2021. aasta lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt suureneb linnaeelarve kogumaht 106 279 540 euro võrra. Lisaeelarve vastuvõtmisel kujuneb Tallinna 2021. aasta täpsustatud eelarve mahuks 968 350 637 eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linn vaatamata koroonaepideemia leviku tõkestamiseks seatud piirangutele hästi hakkama saanud. „Kindlasti on linna stabiilsus ja eelnev tugev finantspositsioon aidanud tagada toimetuleku ka keerulises majandusolukorras. Linna stabiilset finantspositsiooni kinnitab ka tänavu aprillis reitinguagentuuri Fitch uuendatud krediidireiting, mis jäi senisele tasemele,“ märkis Kõlvart. „Oleme suutnud sel keerulisel ajal tagada elanikele kõik avalikud teenused ja rakendanud lisaks täiendavaidki meetmeid. Ühtlasi oleme jätkanud linnale oluliste projektide arendustöödega, muuhulgas Tallinna Haigla rajamise ettevalmistamisega. Nii oleme lisaeelarves ette näinud 206 546 eurot Tallinna Haigla projektimeeskonna kulude katteks alates selle aasta augustist kuni selle aasta lõpuni. Ühtlasi kajastub lisaeelarves finantsinvesteeringuna AS Tallinna Vesi aktsiate omandamine ehk ost summas 57,8 miljonit eurot.“

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku 21,27 miljoni euro võrra, seejuures suurenevad linnakassa tulud 12 miljoni euro ning saadavad toetused riigieelarvest ja välisrahastusest 15,3 miljoni euro võrra, kuid vähenevad linna asutuste omatulud 6,1 miljoni euro võrra. Linna eelarve suurima tuluallika, tulumaksu tulu prognoosi suurendatakse lisaeelarvega 10 miljoni euro võrra, mis on tingitud prognoositust parematest tööturu ja –hõive näitajatest.

Tulenevalt lisaeelarves kavandatud muudatustest suurenevad linna tegevuskulud kokku 19 miljoni euro võrra. Valdkonnad, mille kulud lisaeelarvega enim suurenevad, on sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja linnatransport.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas nähakse ette täiendavad vahendid laste hoolekandeks, sealhulgas laste ja perede psühholoogilisele nõustamisele ja teraapiale suunamiseks. Tallinna Perekeskusesse luuakse kaks täiendavat psühholoogi kohta, sest koroonaepideemia on kasvatanud perede vajadust psühholoogilise nõustamise järele. Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel on võimalik osutada raske ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja lapsehoiuteenuseid ning arendada neile sobilikku transporditeenust. Ühtlasi lisanduvad Tallinna Lastekodu eelarvesse vahendid tugiteenuste osutamiseks perepõhise asendushoolduse pakkujatele ning puuetega isikute hoolekande kulusid suurendatakse sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks. Lisaeelarvega nähakse ette ka täiendavad vahendid isikliku abistaja teenuste ja tugiisikuteenuste osutamiseks.

Tervishoiu valdkonnas kasvavad Tallinna Kiirabi tegevuskulud seoses osutatava teenuse mahuga ja COVID-19st tulenevate lisakuludega. Samuti suurendatakse haiglaravile suunatud eakate transpordi toetamiseks ette nähtud vahendeid seoses vajadusega transportida koroonaviirusesse nakatunuid.

Haridusvaldkonnas on COVID-19 olukorrast tingituna ja linna rakendatavatest täiendavatest kohatasu soodustustest lasteaedadele ette nähtud 3,3 miljonit eurot. Täiendavad vahendid nähakse ette ka koolistaadionite avamiseks linnaelanikele suveperioodil, Tallinna Kopli Huvikooli uute ruumide rendimakseteks aadressil Kari tn 13 ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse uue filiaali avamiseks sügisel uues Lasnamäe Põhikooli hoones.

Kultuurivaldkonnas nähakse ette lisavahendid SA-le Tallinna Lauluväljak Lauluväljaku külastuskeskuse avamiseks. Lisaeelarvega suurendatakse kirikurenessansi programmi ja muude restaureerimiste kulusid.

Investeerimisprojektide kulutused vähenevad 4,1 miljoni euro võrra. Mõnede objektide puhul vähendatakse ette nähtud kulutusi, sest tööd on viibinud ning eelarvet ei jõuta planeeritud mahus täita. Ühtlasi vähendatakse kulutusi objektidel, mille elluviimine lükkub kas osaliselt või täielikult aastasse 2022 ja tehakse investeeringuobjektide vahelisi ümberpaigutusi.

Eelnõu kohaselt suurendatakse antavate laenude kogumahtu 5 miljoni euro võrra seoses vajadusega tagada Tallinna Linnatranspordi AS-i gaasibusside ost ning sellega seotud taristu investeeringute finantseerimine. Linna netovõlakoormuse prognoos lisaeelarvega oluliselt ei muutu, jäädes esialgu planeeritud 35,5% juurde.