07.10.2020

Tallinna lisaeelarve keskendub linlaste sotsiaalsele heaolule

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule linna 2020. aasta lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt suureneb linnaeelarve kogumaht 53,38 miljoni euro võrra. Lisaeelarve vastuvõtmisel kujuneb Tallinna 2020. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud mahuks 862 267 166 eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linn vaatamata eriolukorrale ja sellest tingitud keerulisele majandusolukorrale hästi hakkama saanud. „Kindlasti oli linna kriisieelne stabiilsus ja tugev finantspositsioon heaks eelduseks, et toime tulla ka majanduslanguse tingimustes – tagades seejuures linlastele katkematult vajalikud teenused ja rakendades veel juurde täiendavaid sotsiaalmeetmeid,“ selgitas Kõlvart. „Uute meetmetega soovime toetada eeskätt eriolukorra ja majanduslanguse järel toimetulekuraskustes linlasi ja nende peresid. Septembrist alates on vabastatud näiteks lasteaia kohatasust täies ulatuses vähekindlustatud perede ja haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad. Toetame ka eralasteaia- ja lastehoiuteenust saavate laste toidukulusid ning haridusliku erivajadusega lapse õppemaksu katmist. Niisamuti oleme rakendanud uued sotsiaalmeetmed majandusraskustes eluaseme kaotanud peredele.“

Lisaeelarves kajastub investeerimistegevuses ka investeeringute reserv riigi erakorralise toetuse arvelt investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele on kinnitatud riigi investeeringutoetuse arvelt taotletavate projektide esialgne nimekiri, milles on ühtekokku 155 objekti.

„Meie nimekiri on mõnevõrra suurem, kui Tallinnale kinnitatud riigipoolse investeeringutoetuse piirsumma ehk 17,38 miljonit eurot, kuid me kavatseme kõik nimekirjas olevad objektid lähiaastatel korda teha,“ nentis Kõlvart. „Meie prioriteediks on läbivalt olnud haridusvaldkonna investeeringud ja nii on ka toetuse arvelt kavandatud investeeringutest üle poole haridusvaldkonnas. Kavas on ehitustööd paljudes haridusasutustes, sealhulgas neis koolides, mis tervikrenoveeriti juba 20 aastat tagasi. Ent kavatseme korrastada lasteaedade õuealasid ja nende välisvalgustust, rekonstrueerime mänguväljakuid ja kvartalisiseseid teid.“

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku 18,42 miljoni euro võrra, linnakassa tulud vähenevad 6,5 miljoni euro ja linna asutuste omatulud 8 miljoni euro võrra. Samas suurenevad saadavad toetused riigieelarvest ja välisrahastusest 32,93 miljoni euro võrra. Lisaeelarves kavandatud muudatuste tulemusena suurenevad kulud kokku 8,7 miljoni euro võrra. Valdkonnad, mille kulud lisaeelarvega enim suurenevad, on tervishoid, linnatransport ning teed ja tänavad.

Haridusvaldkonnas on eriolukorrast tingituna ja linna poolt rakendatavatest täiendavatest kohatasu soodustustest lasteaedadele lisaeelarvega ette nähtud 400 000 eurot. Eralasteaedadele ette nähtud toetus kasvab 213 943 euro võrra seoses eralasteaedades käivate laste arvu kasvuga ning 80 897 euro võrra eralasteaedades käivate laste vanematele lasteaia kohatasu hüvitamisega eriolukorra ajal.

Lisaeelarves on kavandatud vahendid munitsipaallasteaedade, huvikoolide, Tallinna Õppenõustamiskeskuse ning Tallinna Õpetajate Maja direktorite töötasude alammäärade tõstmiseks kuni 5% 1. oktoobrist k.a. Lasteaedade õpetajate ja õpetaja abide palga alammäära tõsteti 1. septembrist.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas nähakse lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks aasta lõpuni täiendavalt ette 332 846 eurot seoses eriolukorra ajal kolme kuu vältel rakendatud kõrgema lapsehoiuteenuse hüvitise määraga ning alates 1. septembrist 2020 toimunud hüvitise otstarbe laiendamisega, mis võimaldab hüvitise arvelt katta ka lapse toidukulu lapsehoius kohal käidud päevade eest. Uue meetmena makstakse septembrist lapsehoiuteenuse hüvitist koolieelse nõustamismeeskonna soovitusel lapsehoiuteenust kasutava haridusliku erivajadusega lapse vanemale, lapse eestkostjale või lapse perekonnas hooldaamise lepingu alusel lapse hooldajale  võrdselt koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava kohatasuga.  

Tallinna Kiirabi tegevuskulud kasvavad lisaeelarvega 2,5 miljoni euro võrra seoses osutatava teenuse mahu täpsustumisega ja eriolukorrast tulenevate lisakuludega. 

Kultuurivaldkonnas nähakse muuhulgas ette Tallinna Linnateatri lisanduvate kulude kattes ette 60 300 eurot seoses uue tootmis- ja laohoone valmimisega Suur-Sõjamäel ja teatri tegevuse alustamiseks Salme Kultuurikeskuses.

Investeerimisprojektide kulutused suurenevad lisaeelarvega 7,13 miljoni euro võrra. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna investeeringud suurenevad kokku 429 808 euro võrra. Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja (Sõpruse pst 248) täiendavateks renoveerimistöödeks nähakse tänavu ette 452 000 eurot. Tallinna Kiirabi investeeringu kulutused suurenevad 169 366 euro võrra, millest kaetakse uute kiirabiautode ja nendesse meditsiiniseadmete soetus ning olemasolevate rendilepingute lõppemisel seni rendil olnud kolme kiirabiauto välja ostmine.  

Samas otsustati lisaeelarve menetluse käigus, et huvikeskuse Kullo puhul jätkatakse uue tervikliku kontseptsiooni väljatöötamist ja uue tänapäevanõuetele vastava hoone rajamisega. Samast põhimõttest lähtuti ka Heleni kooli meelepuudega õpilaste eriavajadusi arvestava keskkonna loomisel ehk tervikliklahendusest ning mõlema haridusasutuse puhul alustatakse projekteerimistöödega 2021. aastal.