20.01.2017

Tallinna õpilased ja õpetajad katsetavad uutmoodi õppimist õpikojas „Vau, ohhoo!“

18. jaanuarist 2017 käivitus Tallinnas uudne õpikodade projekt „Vau, ohhoo!“, kus õppimine kulgeb läbi kaasahaarava süžee ja õppeained lõimuvad omavahel. Õpikojas õppimine on põnev nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Eestis tajutakse vaatamata PISA testi tipptulemustele üha enam vajadust muuta õpikäsitust, sest kool on elust kaugenenud ega vasta ei õppijate ega ka tööandjate ootustele. Prognooside kohaselt oodatakse 2020. aastal tööturul, sõltumata erialast, selliseid tulevikutöö oskusi, nagu loovus ja kohanemine, sotsiaalne intelligentsus, kultuuride-vaheline kompetents, uue meedia kirjaoskus, virtuaalne koostöö, disain-mõtlemine jne. Kogu õpe igal haridustasandil peaks toetama ettevõtliku inimese kujunemist, kes mõtleb loovalt, algatab julgelt, tegutseb arukalt ning omab hoolivat ja vastutustundlikku mõtteviisi.

Koolidele on väljakutseks tuleviku nõuetele vastava õpikäsituse rakendamine ning õpetajatele ainetundide läbiviimine nii, et need aitaksid kaasa õpilaste loovale mõtlemisele ning looks seoseid teaduspõhiste teooriate ja igapäevase elu vahel. Õpilased soovivad õppida läbi praktiliste ja käeliste tegevuste.

Tallinna Haridusamet ongi koostöös õpetajatega otsimas lahendusi, kuidas muuta õpetamise meetodeid elulisemaks ja õppimine õppijatele huvitavamaks. Soovime õpilastele pakkuda inspireerivat õpikogemust ning võimalust tegeleda süvitsi loodus- ja täppisteaduse ning tehnoloogiaaladega. Õpikodades läbiviidav toetab kooli õppekava, kuid õpe on seal korraldatud võimalikult praktiliselt. Õppimine saab teoks põnevust tekitava loo käigus, millele lahenduste leidmiseks tuleb õpilastel probleeme märgata, uurida, katsetada, eksperimenteerida ja analüüsida. 

Õpikodade projekti hariduslikeks eesmärkideks on õpilaste huvi suurendamine loodus- ja reaalteaduste vastu, vähendada hirmu ja eelarvamusi loodusainete praktiliste tööde ees ning tuua teoreetiliste tundide kõrvale praktilisi tegevusi. Õpilastes soovitakse arendada leidlikkust, ideede kujundamise, katsete planeerimise ja läbiviimise, analüüsimise ja otsustamise ning tulemuste igapäevaeluga seostamise oskust. Samuti ka meeskonnatöö ja IKT vahendite eesmärgipärase kasutamise oskust.

Õpikodade programm toetaks muuhulgas õpilaste ettevalmistumist osalemiseks aineolümpiaadidel linna ja riigi tasandil ning looks STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) valdkonna õpetajate/juhendajate võrgustiku, pakuks neile võimalust koostööks, parima praktika jagamiseks ning enesearenguks. 

Õpikojad viiakse läbi kaks korda kuus 7. klasside õpilastele ja õpetajatele kolmetunniste sessioonidena. Läbivateks teemadeks on elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, tehnoloogia ja innovatsioon ning tervis ja ohutus.

Käesoleva õppeaasta jaanuarist maini läbiviidava pilootprojekti raames avatakse kokku 2 õpikoda, õpikojas saab osaleda 20 õpilast ja 20 õpetajat. Projekt lõpeb suvelaagriga 20 lapsele ja õpetajatele Kullo Lastelaagris. Õpilastele ja õpetajatele on õpikodades osalemine tasuta.

Projekti partnerid on Tallinna Haridusamet, Tallinna üldhariduskoolid, aineühendused, Eesti Tervishoiu Muuseum jt.

Esimene õpikoda sai teoks Tallinna Südalinna Koolis (Liivalaia 23) kell 14-17.

Vaata pilte: Õpikodade projekt Tallinna koolidele. Esimene õpikoda Südalinna koolis (18.01.17)      


Lisainfo:

Viivi Lokk
Juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
6404549, 5201284
viivi.lokk@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: