30.08.2017

Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava aastateks 2017 – 2021 saadeti vastuvõtmiseks linnavolikogule

Täna toimunud Tallinna linnavalitsuse istungil otsustati saata Tallinna linnavolikogule vastuvõtmiseks „Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017 – 2021“.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on see aastate jooksul juba kolmas tervise edendamise arengukava. Terviseedendamise arengukavad pole aga jäänud üksnes paberile, vaid nende aastate jooksul on ka väga palju ära tehtud pealinlaste tervise parandamiseks.

„Nii eelmistes kui ka selles arengukava keskpunktis on noorte tervisekäitumine. Eesmärk on ka rahva sotsiaalse kaasatuse suurendamine, eriti just nende inimeste puhul kelle sotsiaalse kindluse tunne on väiksem. Suuremaks eesmärgiks ongi Tallinnas luua terve ja toetav elukeskkond. Kõige olulisem on arengukavade elluviimisel koostöö. Selle arengukava koostamisel on väga suure töö ära teinud Sotsiaal ja Tervishoiuameti spetsialistid, kuid seda just koostöös teiste linna ametkondade ja ka riigi ametite ja institutsioonidega.“, ütles Martinson.

Arengukava visioon on sõnastatud järgmiselt: hea tervisega tallinlastel on võimalik end teostada sidusas, sotsiaalset kindlustunnet andvas ja ökoloogiliselt tasakaalus linnas. Tallinn on aastaks 2021 inimkeskne linn, kus linnaruumist ja inimeste käitumisest tulenevad riskid on viidud miinimumini.

Uues arengukavas keskendutakse laste- ja noorte tervisliku ja turvalise arengu tagamisele, linnarahva sotsiaalse, turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste suurendamisele, tervist toetavale õpi-, elu- ja töökeskkonnale ning tervislike valikute soodustamisele.

Arengukavas on ära toodud ka valdkonnad, mis vajavad ühiskonnapoolset sekkumist. Praegu on murekohaks laste ennetavate kontrollide ebaregulaarsus, samuti kaheaastaste laste vaktsineerituse näitaja pidev vähenemine. Õpilastel jääb normaalset füüsilist arengut tagav kehaline koormus saamata, kasvab ülekaaluliste ja rasvunud õpilaste arv. Kasvanud on kanepit suitsetavate ning amfetamiini ja ecstasyt proovinud või tarvitavate õpilaste arv. Muret teeb ka täiskasvanute, eriti vanemate vanuserühmade ja sotsiaalmajanduslikult madalamate rühmade väike kehaline aktiivsus. Edasi tuleb arendada kodu- ja koolilähedaste spordi ja mänguväljakute rajamist.