04.01.2016

Tallinna ühistranspordi populaarsus kasvab

Tallinlaste rahulolu ühistranspordiga on alates 2010. aastast jõudsalt kasvanud ning 2015. aastal pälvis see Turu-uuringute AS-i poolt korraldatud ühistranspordi kasutajate rahuloluhinnangus 4,13 punkti viiest võimalikust.

Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul näitavad eelmise aasta lõpupäevil valminud uuringu tulemused tasuta ühistranspordi populaarsuse kasvu igas kasutajasegmendis. 

„Valdav osa sõitjaist on rahul nii veeremi seisukorra kui puhtuse, juhtide sõidumaneeri ning transpordikorraldust puudutava info kättesaadavusega. Ühistranspordi kasutajatest on enamus rahul ka liinide logistika ning intervallidega, kuid siin näeme jätkuvalt arenguruumi. Selles vallas on hea uudis endiste trolliliinide 6 ja 7 sõitjatele, et 1. jaanuarist tihendasime trolle asendavatel hübriidbussiliinidel 42 ja 43 intervalle seniselt 9-12 minutilt 6-7 minutile. Intervallide vähendamine tõstab kindlasti sõitjate rahulolu Tallinna ühistranspordiga veelgi,“ lisas Tamm. 

Turu-uuringute AS on ühistranspordi kasutajate hoiakuid uurinud juba 1999. aastast. Sõitjate rahulolu on viimased viis aastat näidanud pidevat kasvu. Kui 2010. aastal oli see 3,6 ja 2014. aastal 3,93, siis tänavu on esmakordselt ületatud 4 hindepalli piir, jõudes rekordilise 4,13-ni. 

Tallinna ühistranspordiga on rahul või väga rahul 86 protsenti küsitluses osalenuist. Kõige olulisemaks rahulolu kriteeriumiks peetakse graafikust kinnipidamist ning sõidukite puhtust. 78 protsenti sõitjatest hindasid busside puhtust viie palli süsteemis hindega 4 või 5. Sõidukiliikide osas oli ettearvatavalt suurim tõusja tramm, millega rahulolu hinnati 4,32 hindepalliga viiest võimalikust. 

Küsitletavate tuumiku moodustasid tööealised tallinlased, kelle hulgas oli 56 protsenti naisi ja 44 protsenti mehi. Küsitlusel olid vastavalt elanikkonna proportsioonile esindatud kõik linnaosad. 

Ühistransporti kasutas 2015. aastal 88 protsenti linlastest, mis on 13 protsenti enam, kui 2012. aastal, mil toimus üleminek tasuta ühistranspordile. 60 protsenti küsitletuist peab ühissõidukeid oma peamiseks liikumisvahendiks. 45 protsenti vastanuist kasutab ühistransporti alates selle linlaste jaoks piletivabaks muutmisest märksa sagedamini. Põhiliselt ühistransporti kasutavate linlaste osakaal on tasuta ühistranspordile ülemineku järgselt kasvanud 17 protsenti. Igapäevane kasutus on suurenenud kõigil transpordiliikidel, välja arvatud troll, mille kasutamisel on toimunud mõneprotsendiline langus. Enamuses linnaosadest on eelistustest esikohal buss. Kõige tugevam positsioon on bussil Pirita-Meriväljal (70 protsenti) ja Lasnamäel (67 protsenti). Kesklinnas pooldatakse kõige enam trammi (41 protsenti). 

Põhiliselt ühistranspordiga liigeldakse kõige enam Põhja-Tallinnas (69 protsenti), Mustamäel (69 protsenti), Kristiines (68 protsenti) ja Lasnamäel (67 protsenti). Endisest rohkem sõidetakse ühistranspordiga jõukamates elanikkonnagruppides. 

Uuendustest meeldivad rahvale kõige enam reaalajas töötavad infotablood peatustes. Poolehoid tasuta ühistranspordile oli 87 protsenti, mis kasvas võrreldes  2014. aastaga viis protsenti. Uusi CAF tramme pooldab 79 protsenti vastanutest. 

Sõitjate rahulolu-uuring aitab Tallinna Linnatranspordi AS-il kavandada arenguid, mis muudaksid ühistranspordi linlastele veelgi atraktiivsemaks. 

Lisainfo:
Urmas Tooming
Avalike suhete spetsialist
Tallinna Linnatranspordi AS
Tel. 643 4031