02.09.2021

Tallinnal on visioon kliimaneutraalsuse saavutamiseks

Augustis avaldas Intergovernmental Panel on Climate Change oma värskeima aruande “Kliimamuutused 2021: loodusteaduslik alus”, mis annab kõige ajakohasema arusaama kliima seisundist. Esimest korda ajaloos määratleb IPCC inimtekkelist kliimamuutust kui tõestatud teaduslikku fakti.

Tallinn on välja töötanud visiooni rohe-eesmärkide saavutamiseks ning kavatseb olla rohepöörde eestvedaja ka riigis ja piirkonnas laiemalt. Tänavu juunis kinnitas Tallinna linna volikogu säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava „Kliimaneutraalne Tallinn 2030“ ehk kliimakava. Uus kava käsitleb nii kliimamuutuste leevendamist kui kliimamuutustega kohanemist. Tallinna kliimakava lähtub Euroopa Komisjoni rohelisest leppest ja Euroopa Liidu pikaajalisest visioonist „Puhas planeet kõigi jaoks“, mille Eesti valitsus kiitis heaks 2019. aasta oktoobris.

Tallinna territooriumil asuvat Paljassaare Natura ala hooldavad suvel šoti mägiveised

Tallinnal lühem eesmärk on, et aastaks 2030 vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet 40% võrreldes 2007. aastaga, mil tehti esimene põhjalik inventuur. Kui 2007. aastal oli linna emissiooni koguheide  3936 kt CO2 , siis aastaks 2019 on see  inventuuri kohaselt 2970 kt CO2.

Graph_Tallinn CO2 emission.PNG

Joonis. Tallinna emissiooni koguheide kt CO2   

Tallinna kliimakava kohaselt toimub kliimamuutuste leevendamine peamiselt kolmes valdkonnas:

-          hoonestuse energiatõhususe suurendamine;

-          transpordisektori fossiilsete kütuste vähendamine ning teiste liikumisviiside soodustamine;

-          energeetika, kus peamine rõhk on puhta energia suuremal kasutamisel.

Hoonestu valdkonna tegevused näevad ette munitsipaalhoonete ja korterelamute energiatõhususe tõusu, mis tähendab kokkuhoidu hoone kütte, sooja tarbevee, gaasi ja elektri kuludes ning tervislikku sisekliimat. Energiamajanduse valdkonna tegevuste elluviimisel kasvab taastuvenergiaallikate mitmekesine kasutamine nii  kaugküttes kui kaugjahutusvõrgu arendamisel. Tegevuste toel on võimalik rahuldada suurenevat energiavajadust keskkonda täiendavalt koormamata.  Energiamajanduses on oluline ka linnas uuenduslik energiaühistute asutamine ja üleminek  puhtale energiale, seda peamiselt taastuvenergiaallikatest toodetud elektri  ja vesiniku kasutamisel.

Transpordi  valdkonna tegevuste elluviimisel on ühistranspordis kasutusel elektri- ja biokütused. Uute tehnoloogilise võimaluste kasutamine loob eeldused nii teede paremaks hoolduseks, transpordist tuleneva saaste ja müra vähendamiseks kui paremaks ühistranspordikorralduseks. Kliimakava realiseerumisel peab linnas olema terviklik rattateede põhivõrk, mis on kasutatav aastaringselt.

Lähiaastatel tuleb meil kohaneda äärmuslike ilmastikunähtustega ning  maandada kliimamuutustest tulenevaid riske. Kliimamuutustega kohanemisel on peamisteks fookusteemadeks kliimakavas on:

-          linna rohetaristu arendamine;

-          terviseriskide maandamine, mis puudutab ekstreemsed ilmastikuolusid;

-          veemajandus nii joogivee kvaliteedi tagamisel kui sademeveest tingitud riskide vähendamisel;

-          elurikkuse säilitamine ja parendamine.

Mitmed teemad nagu transport, hoonestu ja maakasutus on seotud nii kliimamuutuste leevendamise kui  kohanemisega. Erinevate valdkondade integreerimine on järjest olulisem nii strateegiliste otsuste tegemisel kui igapäevast tegevuste kavandamisel.

Kliimakava rakendamine nõuab linnalt pikaajaliste investeeringute tegemist, julgust kasutada uusi lahendusi ja tehnoloogiaid ning suuremat koostööd ettevõtjate, teadusasutuste ja kogukonnaga. Tallinnal on alates selle aasta algusest tehtud linna organisatsioonis oluline struktuurimuutus ning moodustatud Strateegiakeskus. Siia on koondatud rohepöörde läbiviimiseks olulised funktsioonid nagu digitaliseerimine, linna strateegiline planeerimine, ringmajandus ning linna eelarvestrateegia  kujundamine, mis arvestab järjest enam nii linna üldise arengueesmärkide kui rohepöörde läbiviimiseks vajalike tegevustega. Edaspidi on linnal kavas töötada välja detailsem rohepöörde mudel hõlmades nii linnastruktuure kui kogukondi ja teadusasutusi.

 

Uudise rubriigid: