29.01.2016

Tallinnas lasteaedades muutus kohatasu, alates kolmandast lapsest saab kohatasu vabastust

Tallinnas muutus käesolevast aastast munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ehk kohatasu. Kui perest käib lasteasutuses kolm või enam last, vabastatakse pere alates kolmandast lapsest kohatasu maksmisest 100% ulatuses.

1. jaanuarist 2016 tõusis kohatasu määr 1,6 protsendi võrra ehk seniselt 10,6 protsendilt 12,2 protsendile Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (ujulaga lasteaedades 13,4%).

Kohatasu 2016. aastal on 52,46 eurot, ujulaga lasteaedades (kui ujula on kasutuses) 57,62 eurot.   

Linnaeelarvelistest ning kohatasuna laekunud vahenditest kaetakse lasteasutuse majandamise, personali töötasude ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulud. Vanema osa suurenemine võimaldab lasteasutustel arendada õppimisel kasutatavaid infotehnoloogilisi vahendeid, rakendada senisest enam lapsest lähtuvaid õppemetoodikaid, soetada uusi õppevahendeid ning viia läbi koolitusi personalile.

Suurem osa Tallinna linna koolieelsete lasteasutuste 2016. aasta eelarve kasvust kaetakse ka peale kohatasu tõusu linnaeelarvest. Alushariduse finantseerimises on linna osa 75% ja vanemate osa 25%. 

Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel võib kohatasu olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Tallinna munitsipaallasteaedades jääb see endiselt madalamaks seadusega kehtestatud ülempiirist, samuti kohatasust mitmes teises linnas või vallas. Näiteks Kiili vallas on kohatasu 20%, Saue vallas ja Saue linnas 20%, Viimsi, Harku ja Rae valdades 15% ning Tartu linnas 15% palga alammäärast.

Seoses vanema osa määra suurenemisega saavad paljulapselised pered alates kolmandast lapsest kohatasu vabastust 100% ulatuses juhul, kui:

  • Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last ning
  • vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.


Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks.

Osalist vabastust kohatasust saab taotleda sarnaselt eelmise aastaga. Kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses kohatasu maksta, esitab ta samuti lasteasutuse direktorile vastava avalduse. Kohatasu osalist vabastust saab taotleda siis, kui:

  • lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.


Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada kohatasu maksmisest kuni 80% ulatuses jooksva õppeaasta lõpuni vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Vanema osast vabastamine kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja kinnitatakse käskkirjaga. 

 

 

Uudise rubriigid: