13.01.2021

Tallinnas tõuseb eralasteaia toetus

Tallinna linnavalitsus kinnitas eralasteaia toetuse suuruseks käesoleval aastal ühe lapse kohta 196 eurot kuus. Eelmisel aastal oli koolieelse eralasteasutuse toetuse suuruseks ühe lapse kohta kuus 187 eurot.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et eralasteaedadele makstav toetus on võrdne linnalasteaedade eelarve jaotamise aluseks oleva summaga lapse kohta. „Toetust saavad koolieelsed eralasteasutused riikliku õppekava alusel töötavate õpetajate palga ja õppevahendite kulu katmiseks,“ täpsustas Belobrovtsev.

Tallinna linnavolikogu 2020. aasta määruse kohaselt on toetuse saamise õigus eralasteaial, kus käivad lapsed, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn ja kelle eralasteaed on kandnud Tallinna hariduse infosüsteemis eralasteaia nimekirja. Laps peab lisaks olema infosüsteemis kantud kuni kolme linnalasteaia vastuvõtu taotlejate nimekirja.

Tallinna haridusameti haldusala linnalasteaia koha arvestuslik maksumus alanud aastal on 2352 eurot aastas ehk 196 eurot kuus. Eralasteasutustele makstav toetus on võrdne koolieelsetele munitsipaallasteasutustele eelarve jaotamise aluseks oleva summaga ühe lapse kohta. Selle aasta eelarves on eralasteaedade toetuseks planeeritud 1 777 632 eurot, mis võimaldab eralasteasutustes hoidu ja alushariduse omandamist 820 lapsele. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist.

Vastavalt erakooliseadusele võib lasteaias riikliku õppekava alusel töötavate õpetajate palgad ja õppevahendite soetamise kulud katta valla- või linnaeelarve vahenditest koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud alustel.

Vadim Belobrovtsev rääkis, et linn toetab eralasteaedades käivaid lapsi võrdselt munitsipaallasteaedades käivate lastega nüüd ka toiduraha osas: „Alates 2020. aasta septembrist hüvitab Tallinn eralasteaias käivate laste vanematele ka toidukulu, mille piirmäär sõimerühmaealise lapse puhul on 1,80 ja lasteaiarühmaealise lapse puhul 2 eurot päevas.“

Foto: Albert Truuväärt, Pealinn

Uudise rubriigid: