16.01.2020

Tallinnas tõuseb lapsehoiuteenuse hüvitis 187 eurole

Tallinna linnavalitsus kinnitas lapsehoiuteenuse hüvitise määraks 2020. aastal kuni 187 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

Hüvitise määr ühe lapse kohta on võrdne koolieelsetele munitsipaallasteasutustele eelarve jaotamise aluseks oleva summaga ühe lapse kohta ühes kalendrikuus, milleks on tänavu 187 eurot kuus. Tallinna linna eelarves on lapsehoiuteenuse hüvitiste maksmiseks 2020. aastal ette nähtud 1 441 070 eurot.

Abilinnapea Betina Beškina märkis, et eralasteaias või –hoius käiva lapse vanem saab senise 173,5 euro asemel kohatasust tagasi kuni 187 eurot lapse kohta ühes kalendrikuus. „Teenuse hüvitamisega soovime anda vanematele rohkem valikuvõimalusi sobiva lapsehoiuteenuse leidmisel ning toetada eeskätt neid lapsevanemaid, kes peavad leidma oma lapse vajadustest või eripärast lähtuvalt sobiva keskkonna,“ sõnas Beškina. „Selleks, et toetada eralasteaedades käivate laste peresid, hakkab linn ka käesoleva aasta sügisest ehk uuest õppeaastast kompenseerima eralasteaedades käivate Tallinna laste toidukulusid.“

Hüvitist saab taotleda lapse vanem, lapse eestkostja või lapse hooldaja lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn ning ka lapse, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn. Seda eeldusel, et laps, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja.

Hooldaja, kellel on lapse perekonnas hooldamise leping sõlmitud Tallinna linnaga ja kellele Tallinna linn maksab lapse perekonnas hooldamise eest toetust, ei pea rahvastikuregistri järgi olema Tallinna linna elanik.

Hüvitist makstakse 100% määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise pooleteisekordse määraga võrdne või sellest suurem, ja 50% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise pooleteisekordsest määrast.

Õigus taotleda hüvitist tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja.

Hüvitise arvestusperioodiks on kalendrikuu, mille jooksul saadud teenuse eest tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse lapsehoiuteenuse kasutamise ajal kehtinud korras ja määras. 

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt käesoleva aasta 1. jaanuarist.

Uudise rubriigid: