12.01.2015

Talv nõuab kinnistuomanikelt tähelepanu

Kuigi selle aasta talv on olnud heitlik, on lumi ja libedus viimaks siiski käes. See tähendab, et lisaks rõõmudele saab olema tööd nii linnaosavalitsusel kui ka majaomanikel, kes peavad tegema libedusetõrjet ka kõnniteel.

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel) kohustatud heakorratöid teostama kinnistu ja ehitise omanik. Lisaks sellele, et libedaga võib jalakäija väga õnnetult kukkuda, kasutatakse libeduse vältimiseks võimaluse korral lumest ja jääst puhastatud sõiduteid, kus inimesel on aga oht sattuda liiklusavariisse.

Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimööt on 2-6 mm, tuha või kloriidide kasutamine on keelatud.

Kinnistu sissesõidud ning väravaesised tuleb kinnistuomanikul puhastada omal jõul. Lumesaju korral tuleb oma kinnistu ees hoida lahti (puhastada) jalakäijate tee osa kuni lumesaha saabumiseni. Ei tohiks pahandada lumesaha juhi peale, kes on jällegi Teie poolt puhastatud sissesõidu tee otsa lumevalliga täitnud. Enamikel sahkadel ei ole võimalust sahka pöörata, et ei tekiks lumevalli Teie tee otsale.

Libedusetõrje kohustuste eiramisel on kinnistuomanikku võimalik hoiatada või karistada. Füüsilise isiku maksimaalne karistusmäär on 400 eurot ning juriidile isiku maksimaalne karistus on 1300 eurot. Munitsipaalpolitsei palub eriti keerulistest ning koristama jäetud kohtadest teada anda MUPO patrullile numbril 14410. Eeskujulikele majaomanikele ja haldustööde tegijatele kutsume aga kiidusõnu jagama.

Autod tuleb parkida kinnistule

Läbi aastate on lumekoristajatele väga palju muret tekitanud tee äärde pargitud sõidukid. Oma sõiduvahendi osaliselt sõiduteele parkinud autojuhid on lugematutel kordadel takistanud lumesaha tööd. Teed ei ole võimalik puhastada maksimaalses laiuses ning tuleb ette olukordi kui lumesahk peab konkreetse tänava puhastamise takistuse tõttu hoopis katkestama. Selleks, et tagada lumekoristuse kvaliteet, tuleb sõidukid parkida kinnistule. Lumekoristuse kvaliteedi tagamisele aitab kaasa ka soovitus naabritele oma sõidukid kinnistule parkida.

Jääpurikad tekkida ei tohiks

Igal aastal on juhtunud tõsiseid õnnetusi ka jääpurikatega, mis jalakäijatele pähe kukkunud. Pirital on see probleem õnneks väiksem kui mujal, sest korterelamuid on vähe ning eelkõige tekivad purikad eramute räästas. Tasub olla siiski tähelepanelik ja kriitilise pilguga üle vaadata ka enda maja.

Jääpurikate tekkimise peamiseks põhjuseks on elamute ja ehitiste katuste mittenõuetekohane soojustus. Katuste mittenõuetekohasel soojustamisel toimub soojuse kadu ning katustel oleva lume sulamisel ja räästale valgumisel külmub see jääks. Lisaks sellele, et jääpurikad on ohtlikud inimestele, lõhub jää ka räästaid, vihmaveerenne ja -torusid, katusekatteid ning fassaade. Seega soovitame kindlasti mitte ainult puhastada katust jääst ja lumest, vaid regulaarselt kontrollida katuseid ja fassaade, et tuvastada võimalikud soojuskaod ja probleemid.

Lumelükkamiseks erinev aeg

Lisaks kõnniteede korrashoiule on muidugi oluline ka sõiduteede hooldus talvel. Pirita tänavad jagunevad kahte gruppi: magistraalteed, kus liikleb ühistransport ja kvartalisisesed kõrvalteed, kus liiklevad põhiliselt elanikud sõiduautodega. Bussiliiklusega ehk magistraalteede hoolduse eest vastutab Tallinna Kommunaalamet. Need tänavad on kõige suurema hooldusintensiivsusega ning kõige karmimate kvaliteedinõuetega. Tänavatel teostatakse lumekoristust suurte sahkadega, ühtlasi kasutatakse libedusetõrjeks kloriide.

Kõrvaltänavate hooldus kuulub Pirita Linnaosa Valitsuse haldusalasse ning hooldada on ligikaudu 500 000 m2 sõidu- ja kõnniteesid. Nendel tänavatel kasutatakse lumekoristusel väiksemaid sahkasid ning libedustõrjeks puistematerjale ja mehhaanilist karestamist.

Pirita kvartalitänavad on hooldusintensiivsuselt 2. seisunditaseme tänavad. See tähendab, et koheva lume paksus võib sõiduteel olla kuni 5 cm. Hooldustsükli aeg on 12 tundi. See tähendab, et lumesaju korral tuleb tänavaid hooldada minimaalselt üks kord 12 tunni jooksul. Libedusetõrjet tuleb tänava ohtlikes kohtades teostada juba 4 tunni jooksul.

Pirita linnaosas on kinnistuomanike seas levinud komme paigaldada kinnistuga piirnevate haljasalade kaitseks kivid. Tuleb veenduda, et kivide kaugus tee äärest on vähemalt 60-70cm. Kivid põhjustavad enim probleeme kitsastel tänavatel nii sõidukijuhtidele kui ka lumesaha juhtidele, kes lumehanges peituvat ohtu ei silma. Sõiduteele liiga lähedale paigaldatud kivide tõttu on mitmetel kordadel tekitatud suurt varalist kahju sõidukijuhtidele ning lepingupartneritele lumesahkade rikkumise tõttu. Vajadusel korrigeeritakse kivide kaugust sõidutee äärest esimesel võimalusel.

Lumekoristusmasinatele on ohtlikud ka kinnistutelt üle piirdeaedade ulatuvad puuoksad, mis lõhuvad katusel olevaid vilkureid, aknaid ja kriibivad masinate külgesid. Kinnistult sõiduteele ulatuvad puude oksad peavad olema ära lõigatud tee kohalt 4m kõrguseni.

Kuhu murest teada anda?

Pirita elanikud saavad lumekoristuse pretensioone esitada läbi vastava vormi Pirita linnaosa kodulehel. Vorm "Pirita lumekoristuse pretensiooni edastamine" asub pealehel paremal pool rubriigis „Oluline“.

Palume kõigil kinnistuomanikel kriitilise pilguga üle vaadata kitsaskohad ja läbi mõelda, mida saaksime koos teisiti teha, et talv meile kõigile ainult rõõme pakuks.

Antud teemat puudutavad küsimused ning probleemid võib edastada aadressile malle.pahapill@tallinnlv.ee , merike.kalam@tallinnlv.ee või telefonil 645 7603, 645 7615.