03.07.2017

Täna toimub Kultuurikatlas Euroopa Liidu Regioonide Komitee konverents

Täna, 3. juulil, toimub Tallinnas, Kultuurikatlas Euroopa Regioonide Komitee Keskkonna, Kliimamuutuste ja Energeetika Komisjoni (ENVE) konverents „Puhta energia meetmed linnade ja piirkondade keskkonnahoidlikuks muutmiseks: energialiit ja piirkondlik kestlik areng“.

Konverentsi ja komitee koosoleku korraldavad ühiselt ENVE komisjon ja Tallinna linn koostöös Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meeskonnaga. Tegemist on eesistujariigi Eesti esimese üritusega, mis toimub Kultuurikatlas.

Konverentsi külalisi tervitasid Euroopa Regioonide Komitee president Markku Markkula ja Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo

Konverentsil pidas ettekande ka Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, kelle sõnul on nüüdisaegse energiasäästliku linna peamisteks põhimõteteks targad hooned ja tark liikuvus. Viimase puhul on oluline rohkem kergliiklust, rohkem ühistransporti ja rohkem jalakäijatele mõeldud piirkondi.

Tegevlinnapea Taavi Aas ütles Raepressile, et Tallinna jaoks on väga oluline võõrustada nii soliidset ja Tallinna pürgimustele vastavat kvoorumit. Tallinnas pööratakse suurt rõhku  säästlike liikumisviiside arendamisele. Aasa sõnul pole näiteid vaja kaugelt otsida - ühistranspordi radade loomine, linnatranspordi veeremi uuendamine ja otse loomulikult tasuta ühistranspordi võimaldamine linnaelanikele. Tegevlinnapea lisas veel, et säärase soliidse üleeuroopalise  keskkonna- ja energeetikaalase  seltskonna võõrustamine ja Eesti pealinna edusammude tutvustamine energiamajanduse loodushoiu ja säästliku majandamise eelistamise vallas toob  loodetavasti kaasa selle, et ükskord ja mitte väga kauges tulevikus, saab Tallinnast Euroopa roheline pealinn. Aasa sõnul näitas tänavune Rohelist Pealinna selgitav konkurss ja viie nominendi hulka jõudmine, et eesmärk ei tohiks olla enam väga kaugel.

Konverentsi ettekandjate hulgas on Euroopa, riigi, piirkondliku ja kohaliku valitsustasandi-, samuti akadeemiliste ringkondade, valitsusväliste organisatsioonide ja muude sidusrühmade esindajad. Konverentsile tuli ligi 150 külalist erinevatest Euroopa linnadest ja regioonidest.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni pädevusse kuuluvad muu hulgas  järgmised valdkonnad: energia (ELi energialiidu poliitikameetmed, taastuvenergia, energiatõhusus, üleeuroopalised võrgud energiasektoris, innovaatilise, vähese CO2-heitega tehnoloogia poliitikameetmed, energiaturu aspektid); kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning keskkond.

Komisjoni lähiaja  prioriteedid on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli suurendamine Euroopa Liidu energialiidu poliitikameetmetes. Samuti kohalik ja piirkondlik tegevus pärast Pariis 21 kliimakokkuleppe vastuvõtmist, ringmajanduse edendamine ja Euroopa linnapeade pakti laiendamine kliima- ja energiaalaste meetmete rakendamisel. Arvestades aga maailmas tekkinud olukorda, peab Euroopa Liit kõikide oma mehhanismide kaudu kujundama suundi järgmise põlvkonna rohelisema Euroopa jaoks. Täna on märksõnadeks taastuvenergia kasutamine ja kliimamuutustega võitlemine. Euroopa Liidu eesmärgiks on aidata ka vähem jõukaid riike nende meetmete juurutamisel.

Ürituse teisel päeval, 4. juulil, mil Kultuurikatlas toimub ENVE väljasõidukoosolek, tuleb teiste oluliste raportite seas  arutlusele ka  komitee Eesti liikme Andres Jaadla ettekanne Euroopa kosmosestrateegiast. Arvamuses tuuakse esile, et kosmosetehnoloogia ei ole midagi müstilist ja kättesaamatut ka linnade ja regioonide tasandil, vaid see on vabalt rakendatav inimeste igapäevategevuste hõlbustamiseks. Heaks näiteks on kasvõi täna igas majapidamises olevad akutööriistad, mis on algselt arendatud kosmosemissioonidel kasutamiseks. Kogu tänapäeva digivaldkonna areng on suuresti seotud arendustega kosmosetehnoloogia valdkonnas.