09.12.2020

Tallinna projektid targa linna ideekonkursi finaalis

FinEst Twins targa linna tippkeskus on saanud Euroopa Komisjonilt ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt mandaadi viia ellu 10 teadusmahukat pilootprojekti, mis on suunatud tegeliku elu probleemidele ja millel on linnakeskkonnale märkimisväärne positiivne mõju.

Targa linna tippkeskus otsis parimaid projekte, mis pakuksid lahendusi mobiilsuse, energeetika, ehituse, transpordi või avalike teenuste paremaks muutmisel. Siia alla kvalifitseerusid teaduspõhised ideed, mille abil oleks võimalik muuta tulevikulinnad uute ja nutikate tehnoloogiate kasutuselevõtuga  inimsõbralikumaks, säästlikumaks ning mõnusamaks kõige laiemas mõttes. Tähtajaks esitati 71 ideed, millest 12 valiti finaalvooru. Neist omakorda 7 ideed on Tallinna linna osalusega.

Hindamiskriteeriumiteks oli eelkõige ideede innovaatilisus, nende teaduslik potentsiaal, lahenduste kasvupotentsiaal, teostatavus ning tegelik mõju linnakeskkonnale.
Finaali jõudnud ideed valiti välja eri riikidest pärit ekspertide abiga. Valitud ideede rahastamise kohta teeb ettepaneku rahvusvaheline hindamiskomitee, ettepaneku peab heaks kiitma Targa linna tippkeskuse juhtkomitee.

Konkursil finaali jõudnud Tallinna linna osalusega mobiilsuse valdkonna ideed keskenduvad täisväärtusliku, automatiseeritud ja isikustatud transpordilahenduse loomisele, mis omakorda muudaks kogu ühistranspordi kasutamise mugavamaks ja vastaks paremini sidusrühmade vajadustele.

Energeetika valdkonnas soovitakse arendada ja katsetada platvormi ja teaduslikke vahendeid, millega saaks ehitiste energiatõhusust reaalajas auditeerida.
Ehituse ja linnaplaneerimise valdkonda kuuluvate ideedega soovitakse arendada ja katsetada linnade drenaažisüsteemide arukat planeerimist, nende seiret ja juhtimist; luua otsustamise tugiplatvorm rohelise linnaliikluse tagamiseks ning arendada linna „digitaalse kaksiku“ roheelemente.

Andmete valdkonda kuuluvate ideega soovitakse arendada ja katsetada linna juhtpaneeli strateegiapõhiseks andmete inventeerimiseks ja kasutamiseks ning mobiilset nutikate andurite komplekti.

Ideede väljatöötamisel ja kokkupanekul on andnud oma panuse mitmed linnaametid - Tallinna Transpordiamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja Strateegia Keskus.  

Konkursile laekunud ideedest valitakse välja 2–4, millega alustatakse 2021. aastal. 
Sarnased konkursid leiavad aset ka järgmise 3–4 aasta jooksul.
Lisainfot leiab aadressilt www.taltech.ee/tarklinn