25.08.2016

Tasuta mentorkoolitus Tallinna Ülikoolist

28. septembril 2016 ja 11. oktoobril 2016 kell 10.00 – 15.30 toimub Tallinna Ülikoolis (Tallinn, Narva mnt 25, IV korrus) mentorite ja ettevõtjate pedagoogiline täienduskoolitus üld- ja kutsehariduskoolides õpetamiseks.

Hea ettevõtja! Tallinna Ülikool kutsub Teid osalema programmi Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (EETA) raames koolitusele:

Mentorite ja ettevõtjate pedagoogiline täienduskoolitus üld- ja kutsehariduskoolides õpetamiseks

Mentorkoolitusel osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine hiljemalt 23. septembril 2016.
Auditoorne õppemaht on 12 ak/tundi, kummalgi päeval 6 ak/h.

Koolituse eesmärk on luua võimalused ettevõtjate ja mentorite pedagoogiliste teadmiste ja oskuste arendamiseks, õppijakeskse õppimisprotsessi mõistmiseks ning seda toetavate meetodite rakendamiseks ettevõtluspädevuse toetamisel.


Koolitus toimub Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös ning ettevõtjana Taanist jagab oma kogemusi ettevõtlusmentor prof Kirsten M. Poulsen, kes töötab rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimiskonsultandi ja mentorluse eksperdina.

Koolituse teemad:

  • Mentorlus vs õpetamine, õppimise võimaldamine ja toetamine.
  • Situatsioonist tulenev mentorluse ja õpetamise olemus. Taani kogemus ettevõtluse mentorlusest - mentori ja ettevõtja vaatenurgast lähtuvalt (inglise keeles).
  • Enesemääratlemisteooria ja baasvajadused (kuuluvus, kompetentsus ja autonoomia) ning selle mõju motivatsioonile ning ettevõtlikkusele. Mentori ja õpetaja roll ja tegevused õpimotivatsiooni toetamisel.
  • Vastutuse eneseregulatsiooni ja ettevõtlikkuse toetamine õppeprotsessis. 3-astmeline õpiprotsess (häälestamine, tähenduse loomine ja refleksioon). Õppimist toetavad meetodid ja nende valiku põhimõttted.
  • Rühmatöö meetodid ja nende tõhus rakendamine ettevõtluspädevuse toetamisel.
  • Tagasiside meetodid ja protsess õppimise toetamisel.

Täpne päevakava Tallinna Ülikooli kodulehel

Lisainfo:
Lilian Rückenberg 
tel 6199516
lilianr@tlu.ee

Koolitus toimub ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe programmi raames ja selle läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

EL_Sotsiaalfond_horisontaal.jpg

Koolituse info (pdf)

Kõigi 2016. aasta sügisel toimuvate ettevõtlusõppe programmi koolitustega saab tutvuda Tallinna Ülikooli kodulehel